SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e
Miniaplikace
TOPlist
Výsledky starších ankiet
SLsK na FB:
OBČASNÍK SLsK
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2019                         last update 19.06.2019
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
 
Dňa 16.5.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie vrcholných predstaviteľov najväčších lesníckych podnikov a podnikov, ktoré pri výchove lesníckeho dorastu spolupracujú so školami (Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, VLM Pliešovce, Obecné lesy Banská Belá), zástupcov stredných odborných škôl, na ktorých sa vyučujú lesnícke učebné odbory a Slovenskej lesníckej komory. Nosnou témou stretnutia konaného na pôde generálneho riaditeľstva Lesov SR v Banskej Bystrici, bolo duálne vzdelávanie, ktoré je vhodné hlavne pre učebné odbory. Aby mohli byť zodpovedané všetky otázky týkajúce sa duálneho vzdelávania, na rokovanie bol prizvaný aj tajomník Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania a hlavný koordinátor národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy“ Mgr. Milan Kuzma. Na základe záverov stretnutia je možné konštatovať, že sa po podaní komplexných informácií vytvoril predpoklad na úspešné začatia realizácie duálneho vzdelávania aj v lesnom hospodárstve.
Novela zákona o lesoch reaguje najmä na klimatickú zmenu
Bratislava, 29. mája 2019 - Vláda SR dnes na rokovaní schválila Zákon o lesoch z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR). Zákon podrobnejšie špecifikuje uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenie v lesoch ako jedno z dôležitých opatrení v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. Sprísnením podmienok náhodnej ťažby sa znemožňuje zneužívanie tohto inštitútu. Zároveň sa ustanovuje ochrana pralesov... viac
XVIII. Deň stromu v Lesníckom skanzene
POZVÁNKA
Článok o lese a lesníctve v denníku Hospodárske noviny 7.6.2019, ktorý má konečne hlavu a pätu a hlavne pomenúva našu realitu
Boris  Greguška, predseda byra fóra OSN o lesoch - najvyššej platformy OSN, ktorá sa venuje lesom... je viac času mimo Slovenska, ale vie lepšie pomenovať slovenskú realitu, ako žiaľ niektorí domáci činovníci...

                                         čítajte tu