R o k o v a c í p o r i a d o k

Slovenskej lesníckej komory

a. Slovenská lesnícka komora v súlade so Stanovami rokuje o návrhoch stanovísk, odborných vyjadrení, koncepcií, návrhoch opatrení, návrhoch projektov, rokuje o sťažnostiach, poskytovaní informácií a návrhoch ďalších dokumentov z oblasti lesníctva a životného prostredia.

b. Slovenská lesnícka komora v súlade so Stanovami podáva návrhy na členov skúšobných komisií pri maturitných skúškach, štátnych skúškach, členov komisií pri výberových konaniach týkajúcich sa oblastí lesníctva a ochrany životného prostredia; podáva návrhy k tvorbe a uskutočňovaniu hospodárskej, ekologickej a sociálnej politiky v lesníctve, k tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení na ich vykonanie.

c. Slovenská lesnícka komora (ďalej len „komora“) v súlade so Stanovami schvaľuje návrhy stanovísk, odborných vyjadrení, koncepcií, opatrení, projektov, schvaľuje vybavenie sťažností, poskytovanie informácií a ďalšie dokumenty týkajúce sa oblasti lesníctva, životného prostredia a ochrany prírody.

Čl. 1 Valné zhromaždenia komory

1. Prípravou rokovania valného zhromaždenia a zabezpečovaním plnenia jeho uznesení je poverené predstavenstvo komory. Valné zhromaždenie zvoláva predseda komory.

2. Rokovanie valného zhromaždenia riadi predseda alebo ním určený člen predstavenstva komory.

3. Valné zhromaždenie rokuje podľa programu schváleného na začiatku rokovania.

4. Valné zhromaždenie môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, resp. delegátov (ďalej len delegáti). V prípade, ak do 30 minút od určeného začiatku rokovania sa nezíde nadpolovičná väčšina, rokovanie môže začať. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.

5. Valné zhromaždenie volí verejným hlasovaním :

a. mandátovú komisiu, ktorá v prípade volieb plní aj funkciu volebnej komisie,

b. návrhovú komisiu,

c. overovateľov zápisnice.

6. Delegáti valného zhromaždenia s hlasom rozhodujúcim majú právo sa k predloženým návrhom vyjadriť a predkladať konkrétne návrhy a pripomienky (ústne alebo písomne). Do rozpravy sa hlási ústne, časová dĺžka príspevku je maximálne 5 minút.

7. Do všeobecnej rozpravy sa hlási písomne, predsedajúci udeľuje slovo v poradí v akom boli odovzdané prihlášky. Písomné príspevky budú zaradené do zápisnice z valného zhromaždenia. Do tejto rozpravy sa môžu zapojiť aj hostia. Časová dĺžka príspevku je do 5 minút. Do rozpravy sa možno prihlásiť i ústne s technickou poznámkou k prerokovávanému problému, ktorá sa zaradí hneď mimo poradia. Jej časová dĺžka je do 2 minút.

8. O ukončení rozpravy sa hlasuje verejným hlasovaním.

9. Váha hlasu člena komory:

a. každý člen komory – fyzická osoba má 1 hlas,

b. počet hlasov člena komory – právnickej osoby, vlastníka, správcu alebo nájomcu je nasledovný:

– do výmery 5000 ha – 2 hlasy

– od 5001 do 10 000 ha – 4 hlasy

– od 10 001 ha do 20 000 ha – 6 hlasov

– od 20 001 ha do 100 000 ha – 14 hlasov

– od 100 001 ha do 500 000 ha – 20 hlasov

– od 500 001 ha a viac – 27 hlasov

c./ ostatné právnické osoby majú 2 hlasy.

10. Na rokovaní valného zhromaždenia Slovenskej lesníckej komory sa môže rozhodnúť aj

o záležitostiach, ktoré patria do pôsobnosti oblastných komôr, ale sú nadregionálneho charakteru. Toto rozhodnutie je pre oblastné komory záväzné.

11. Z rokovania valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica.

Čl. 2 Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je výkonným orgánom komory, ktorý riadi jej činnosť medzi zasadaniami valného zhromaždenia. Rokovanie predstavenstva pripravuje a zvoláva predseda.

2. Rokovanie predstavenstva vedie predseda, počas jeho neprítomnosti podpredseda.

3. Návrh právomoci podpredsedu počas zastupovania vopred vymedzí predseda.

4. Predseda, resp. úrad komory doručí členom predstavenstva najmenej tri pracovné dni vopred (písomne, e-mailom) program rokovania a v prípade potreby aj príslušné podkladové materiály.

5. Pri rovnosti hlasov na rokovaní predstavenstva rozhoduje hlas predsedu.

6. Vedúci poradných orgánov (ak nie sú členmi predstavenstva) sa zúčastňujú na rokovaniach s hlasom poradným.

7. Z rokovania predstavenstva sa vyhotoví písomný záznam.

8. Prvé rokovanie predstavenstva po voľbách zvoláva predseda komory najneskôr do 60 pracovných dní od konania volieb.

Čl. 3 Dozorná rada

1. Dozornú radu riadi a na rokovanie zvoláva jej predseda, ktorý je zároveň predsedom aj disciplinárnej komisie.

2. Rokovanie dozornej rady vedie jej predseda, ktorý zabezpečí prípravu programu rokovania

i príslušných podkladových materiálov. Materiál na rokovanie doručí predseda dozornej rady členom najmenej tri pracovné dni pred rokovaním, v prípade potreby aj s potrebnými podkladovými materiálmi. Takýto postup platí aj pri prerokovávaní podnetu disciplinárneho konania.

3. Z rokovania dozornej rady sa vyhotoví písomný záznam. Osobitný písomný záznam sa vyhotoví aj z prerokovania podnetu na disciplinárne konanie.

4. Predsedom poverení členovia dozornej rady majú právo sa zúčastniť na rokovaniach predstavenstva komory.

5. Prvé rokovanie dozornej rady po voľbách zvoláva predseda najneskôr do 60 dní od konania volieb.

Čl. 4 Úrad komory

1. Úrad komory pripravuje pre rokovanie jej orgánov príslušné odborné a administratívne podklady a vykonáva ich uznesenia, prijíma odvolania z disciplinárnych konaní.

2. Rokovanie príslušných zložiek úradu komory vedie a riadi jeho vedúci.

3. Vedúci úradu komory sa zúčastňuje na rokovaniach predstavenstva a valného zhromaždenia komory. Na pozvanie predsedu dozornej rady sa zúčastňuje aj rokovania dozornej rady.

Čl. 5 Záverečné ustanovenia

1. V prípade nutnosti sa rokovania orgánov komory môžu uskutočniť aj v online prostredí, pri použití štandardných komunikačných platforiem ( MS Teams, Zoom a pod.).

2. V prípade nutnosti je možnosť schváliť uznesenia predstavenstva formou e-mailu (per rollam).

3. Ustanovenia článku 1 – 3 platia pre rokovania orgánov Slovenskej lesníckej komory a oblastných lesníckych komôr.

4. Ustanovenia článku 3 platia aj pre rokovanie disciplinárnej komisie.

5. Úrad komory sa riadi Ustanoveniami čl. 4.

6. Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňa 11.5.2023 jeho schválením Valným zhromaždením Slovenskej lesníckej komory.