Čl. 1
Valné zhromaždenia komory

1. Prípravou a zvolávaním rokovania valného zhromaždenia a zabezpečovaním plnenia jeho uznesení je poverené predstavenstvo komory.
2. Rokovanie valného zhromaždenia riadi určený člen predstavenstva komory.
3. Valné zhromaždenie rokuje podľa programu schváleného na začiatku rokovania.
4. Valné zhromaždenie môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, resp. delegátov (ďalej len delegáti). V prípade, ak do 30 minút od určeného začiatku rokovania sa nezíde nadpolovičná väčšina, rokovanie môže začať. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.
5.    Valné zhromaždenie volí verejným hlasovaním :
a.     mandátovú komisiu, ktorá v prípade volieb plní aj funkciu volebnej komisie
b.     návrhovú komisiu
c.     overovateľov zápisnice
6. Delegáti valného zhromaždenia s hlasom rozhodujúcim majú právo sa k predloženým návrhom vyjadriť a predkladať konkrétne návrhy a pripomienky (ústne alebo písomne). Do rozpravy sa hlási ústne, časová dĺžka príspevku je maximálne 5 minút.
7. Do všeobecnej rozpravy sa hlási písomne, predsedajúci udeľuje slovo v poradí v akom boli odovzdané prihlášky. Písomné príspevky budú zaradené do zápisnice z valného zhromaždenia. Do tejto rozpravy sa môžu zapojiť aj hostia. Časová dĺžka príspevku je do 5 minút. Do rozpravy sa možno prihlásiť i ústne s technickou poznámkou k prerokovávanému problému, ktorá sa zaradí hneď mimo poradia. Jej časová dĺžka je do 2 minút.
8. O ukončení rozpravy sa hlasuje verejným hlasovaním.
9. Váha hlasu člena komory:
a. každý člen komory – fyzická osoba má 1 hlas,
b. váhu hlasu člena komory – právnickej osoby, vlastníka,  správcu alebo nájomcu určuje predstavenstvo SLsK po zohľadnení výšky  skutočne uhradeného členského príspevku  a podielu lesov v jej vlastníctve, správe alebo obhospodarovaní k výmere lesov v SR,
c. ostatné právnické osoby majú 1 hlas,
10. Na rokovaní valného zhromaždenia Slovenskej lesníckej komory sa môže rozhodnúť aj o záležitostiach, ktoré patria do pôsobnosti oblastných komôr, ale sú nadregionálneho charakteru. Toto rozhodnutie je pre oblastné komory záväzné. Z rokovania valného zhromaždenia sa vytvorí zápisnica.

Čl. 2.
Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je výkonným orgánom komory, ktorý riadi jej činnosť medzi zasadaniami valného zhromaždenia. Rokovanie predstavenstva pripravuje a zvoláva predseda.
2. Rokovanie predstavenstva vedie predseda, počas jeho neprítomnosti podpredseda.
3. Návrh právomoci podpredsedu počas zastupovania vopred vymedzí predseda.
4. Členovia predstavenstva musia dostať najmenej tri dni vopred program rokovania a v prípade potreby i príslušné podkladové materiály.
5. Pri rovnosti hlasov na rokovaní predstavenstva rozhoduje hlas predsedu.
6. Predstavitelia sekcie (ak nie sú členmi predstavenstva) sa zúčastňujú na rokovaniach s hlasom poradným.
Z rokovania predstavenstva sa urobí písomný záznam.

Čl. 3
Dozorná rada

1. Dozornú radu riadi a na rokovanie zvoláva jej predseda.
2. Rokovanie dozornej rady vedie jej predseda, ktorý zabezpečí prípravu programu rokovania i príslušných podkladových materiálov. Materiál na rokovanie dostanú členovia najmenej  tri dni pred rokovaním.
3. Z rokovania dozornej rady sa vyhotoví písomný záznam. Osobitný písomný záznam sa vyhotoví aj z prejednania podnetu na disciplinárne konanie.
4. Predsedom poverení členovia dozornej rady majú právo sa zúčastniť na rokovaniach predstavenstva komory.

Čl. 4
Úrad komory

1. Úrad komory pripravuje pre rokovanie jej orgánov príslušné odborné a administratívne podklady a vykonáva ich uznesenia.
2. Rokovanie príslušných zložiek úradu komory vedie a riadi jeho riaditeľ.
3. Riaditeľ úradu komory sa zúčastňuje na rokovaniach predstavenstva a valného zhromaždenia komory. Na pozvanie predsedu dozornej rady sa zúčastňuje aj rokovania dozornej rady.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia článku 1 – 3 platia pre  rokovania orgánov SLsK a OLsK.
2. Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňa 14.8.2013.