Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Slovenská lesnícka komora (ďalej len komora, skratka SLsK) je neštátna, nepolitická, a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 Zb. o Slovenskej lesnícke komore v znení neskorších predpisov.
2. Komora je právnická osoba. Do obchodného registra sa nezapisuje.
3. Základnou normou komory sú Stanovy (ďalej len stanovy). Stanovy sú záväzné pre všetkých  jej členov a zamestnancov.
4. Stanovy a ich zmeny schvaľuje valné zhromaždenie komory.

Čl. 2
Pôsobnosť a územné členenie komory

1. Komora pôsobí na území Slovenskej republiky.
2. V územných obvodoch vymedzených v prílohe stanov pôsobia oblastné lesnícke komory (ďalej len oblastné komory, skratka OLsK), ktoré tvoria členovia – fyzické a právnické osoby spravidla s trvalým bydliskom (sídlom) v ich územnom obvode.
3. Sídlom komory je Zvolen. Sídla oblastných komôr sú uvedené v prílohe stanov.
4. Zmeny sídiel a územných obvodov oblastných komôr schvaľuje valné zhromaždenie komory.
5. Pre styk so zahraničím sa názvy komôr prekladajú nasledovne :
a. Slovenská lesnícka komora

Slovakische Forstkammer (nemecký)
Slovak Forestry Chamber           (anglicky)
Chambre de forestiére slovaque (francúzsky)
Slovackaja lesničeskaja palata (rusky)
Slovacka izba lesnicka (poľsky)
Szlovak erdészeti kamra (maďarsky)

b. Oblastná lesnícka komora

Regional Forstkammer (nemecky)
Districts Forestry Chamber           (anglicky)
Chambre de forestiére régional (francúzsky)
Regionaľnaja lesničeskaja palata (rusky)
Rejonova izba lesnicka (poľsky)
Terűleti erdészeti kamra (maďarsky)

Čl. 3
Poslanie a predmet činnosti
Komora presadzuje a obhajuje oprávnené, profesijné, sociálne a hospodárske záujmy svojich členov. Pri plnení tohto poslania komora vstupuje do právnych vzťahov so štátnymi orgánmi, orgánmi samospráv a inými právnickými a fyzickými osobami.
1. Komora usiluje o spoluprácu s mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti lesníctva a životného prostredia, s organizačnými zložkami štátnych lesov a so združeniami vlastníkov neštátnych lesov.
2. Komora dbá na dodržiavanie disciplíny a stavovskej cti medzi svojimi členmi, zvlášť medzi držiteľmi osvedčení o odbornej spôsobilosti v oblasti lesníctva. Dbá, aby držitelia osvedčení svoju činnosť vykonávali odborne, v súlade s etikou povolania a spôsobom ustanovenými zákonmi. Na požiadanie členov sa komora vyjadruje k ich odbornej spôsobilosti k výkonu povolania a vydáva im osvedčenia o skutočnostiach dôležitých v právnych vzťahoch.
3. Komora spolupracuje na tvorbe a uskutočňovaní hospodárskej, ekologickej a sociálnej politiky v lesníctve, pri príprave koncepcií rozvoja lesníctva, všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení na ich vykonanie.
4. Komora predkladá štátnym orgánom z vlastnej iniciatívy, alebo na ich požiadanie návrhy a odborné stanoviská k rozhodovaniu o obsadzovaní miest vedúcich pracovníkov ústredných orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, ako aj štátnych organizácií pôsobiacich v oblasti lesníctva.
5. Komora vydáva stanoviská k odborným problémom v lesníctve a v iných odboroch súvisiacich s lesníckou problematikou. Posudzuje a navrhuje opatrenia v oblasti výchovy a vzdelávania v školách a inštitúciách s lesníckym zameraním, vyjadruje sa k podmienkam a spôsobu vzdelávania lesníckych odborníkov, môže sa zúčastňovať na kvalifikačných skúškach svojich členov.
6. Komora organizuje poradenstvo a vzdelávanie v oblasti lesníctva a poskytuje služby s ním súvisiace. Komora dbá o rast odbornosti svojich členov. Organizuje ich celoživotné odborné vzdelávanie v rozsahu potrebnom k výkonu povolania. Pre tento účel komora udržiava styky s vedeckými inštitúciami, strednými a vysokými školami v oblasti lesníctva a životného prostredia.
7. V záujme zvyšovania právneho vedomia odbornej a laickej verejnosti a vytvárania kladného vzťahu k lesom, komora organizuje a vykonáva osvetovú a výchovnú činnosť.
8. Komora rieši sťažnosti na vykonávanie povolania svojich členov a uplatňuje disciplinárnu právomoc v rozsahu určenom stanovami.
9. Prerokováva spory medzi členmi komory, ktoré súvisia s odborným a etickým riešením lesníckych problémov, ako aj spory medzi členmi a ich zamestnávateľmi a odporúča ich riešenie.
10. Komora pre svojich členov organizuje skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti lesníctva (na vyhotovovanie LHP, na zber – prenos – obchod s lesným produkčným materiálom, skúšky OLH).
11. Komora vedie evidenciu vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti v oblasti lesníctva vydaných členom komory.
12. Komora vedie zoznam svojich členov.

Čl. 4
Členstvo v komore
1. Členmi komory sa môžu stať :
a. fyzické osoby, ktoré nadobudli vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie lesníckeho smeru
b. vlastníci lesa, správcovia alebo nájomcovia lesa
c. právnické osoby vykonávajúce vzdelávacie, výskumné, projekčné alebo ochranárske činnosti v oblasti lesníctva
2. Členstvo v komore vzniká :
dňom schválenia písomnej prihlášky predstavenstvom. Prihlášku doručí uchádzač o členstvo spravidla na oblastnú komoru, v obvode ktorej má trvalé bydlisko (sídlo). Oblastná komora prihlášku neodkladne doručí na úrad komory. Po schválení predstavenstvom komory, úrad zapíše člena do zoznamu členov komory. Vykonanie zápisu do zoznamu členov, prípadne dôvody neprijatia za člena, komora neodkladne oznámi členovi.
3. Členstvo v komore zaniká :
a. dohodou
b. vystúpením
c. vylúčením
d. úmrtím člena
e. zánikom právnickej osoby

Čl. 5
Členské príspevky
1. Každý člen komory platí ročný členský príspevok,
2. Ročný členský príspevok u fyzických osôb je stanovený vo výške 20 €,
3. Ročný členský príspevok u právnických osôb – vlastníkov, správcov, alebo nájomcov lesa je stanovený vo výške 0,01 € za každý ha lesnej pôdy. Minimálna výška členského príspevku u tejto skupiny členov, ako aj u ostatných právnických osôb je 100 €,
4. Ak členstvo v roku pri vstupe do komory trvá menej ako 6 mesiacov, platí sa členský príspevok v polovičnej výške ročného príspevku,
5. Každý člen komory platí ročný členský príspevok. Výška ročného členského príspevku je u fyzických osôb 20,- € a u právnických osôb 100,- €. Ak členstvo v roku pri vstupe do komory trvá menej ako 6 mesiacov, platí členský príspevok v polovičnej výške. Súčasťou členského príspevku je aj príspevok na členstvo komory v medzinárodných organizáciách.
6. Za zapísanie do evidencie vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti sa platí jednorazový poplatok,. ktorý je splatný do 15 dní odo dňa vydania osvedčenia. Uhradením tohto poplatku nie je dotknutá povinnosť úhrady ročného členského príspevku.
7. Členovia v dôchodku, ktorí nevykonávajú odbornú lesnícku činnosť, členovia na základnej vojenskej službe, alebo na materskej dovolenke platia ročný udržiavací príspevok vo výške 5,- €.
8. Výšku príspevkov na základe návrhu predstavenstva schvaľuje valné zhromaždenie komory, ktoré tiež určuje podiel akým sa príspevky rozdelia medzi komorou a oblastnými komorami.
9. Členovia komory sú povinní zaplatiť ročný členský príspevok najneskôr do konca marca bežného roku.
10.Nezaplatenie členského príspevku sa považuje za hrubé porušenie povinnosti člena komory.

Čl. 6
Evidencia vydaných osvedčení a zoznam členov
1. Komora vedie evidenciu osvedčení o odbornej spôsobilosti v oblasti lesníctva vydaných pre svojich členov  a zoznam svojich členov.
2. Zápis do evidencie vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti v oblasti lesníctva vykonáva úrad komory na základe oznámenia fyzickej a právnickej osoby, ktorej bolo osvedčenie vydané.
3. Zápis do zoznamu členov komory vykonáva úrad komory po schválení písomnej prihlášky predstavenstvom komory .
4. Evidenciu osvedčení o odbornej spôsobilosti v oblasti lesníctva a zoznam členov komory, vedie úrad komory na elektronickom médiu.
5. Evidencia osvedčení a zoznam členov obsahuje základné identifikačné údaje, najmä: číslo osvedčenia, dátum vydania osvedčenia, resp. zapísania do zoznamu znalcov, meno a priezvisko,   vzdelanie, presnú adresu a pod.
6. V prípade, že u člena komory dôjde k zmene identifikačných údajov je jeho povinnosťou oznámiť túto skutočnosť do 15 dní na úrad komory.

Čl. 7
Práva a povinnosti členov
1. Členovia komory majú právo :
a. navrhovať, voliť a byť volení do orgánov komory
b. využívať služby poskytovaní komorou
c. žiadať o vyjadrenie k svojej odbornej spôsobilosti pre vykonávanie lesníckych činností
d. podávať návrhy na zlepšenie činnosti komory
e. byť informovaní o činnosti komory a o iných dôležitých skutočnostiach
f. využívať poradenské a vzdelávacie služby komory
g. využívať právnu pomoc
2. Členovia komory sú povinní :
a. dodržiavať stanovy a ďalšie vnútorné predpisy komory
b. plniť uznesenia orgánov komory
c. platiť členské  príspevky v stanovených termínoch
d. vykonávať svoje povolanie odborne a spôsobom stanoveným všeobecne platnými právnymi predpismi

Čl. 8
Orgány komory
Orgánmi komory sú :
1. Valné zhromaždenie komory – je najvyšším orgánom komory je valné zhromaždenie, ktoré určuje hlavné smery činnosti komory, schvaľuje základné dokumenty komory a ich zmeny, volí predsedu, podpredsedov, členov predstavenstva a dozornej rady, schvaľuje rozpočet a hospodárenie komory. Valné zhromaždenie sa schádza minimálne raz za rok na základe rozhodnutia predstavenstva komory, alebo ak o to požiada aspoň jedna tretina členov komory. Valné zhromaždenie oblastnej komory tvoria všetci členovia komory spravidla s trvalým bydliskom (sídlom) v územnom obvode oblastnej komory. Valné zhromaždenie komory tvoria členovia predstavenstva komory a oblastnej komory, dozornej rady komory a oblastnej komory a delegáti zvolení na valných zhromaždeniach oblastných komôr a to 1 delegát na 5-10 členov. Presný kľúč v stanovenom rozpätí určí predstavenstvo komory.
2. Predstavenstvo komory –  riadi činnosť lesníckej komory medzi zasadaniami valného zhromaždenia. Predstavenstvo komory je 12-členné, oblastnej komory 6-členné. Členstvo v predstavenstve je nezlučiteľné s členstvom v dozornej rade tej istej úrovne. Na čele komory a jej predstavenstva je predseda, ktorý je súčasne štatutárnym orgánom komory.
3.  Predseda :
a. pripravuje a zvoláva rokovania predstavenstva,
b. plní úlohy, ktoré vyplývajú z rokovaní valného zhromaždenia a predstavenstva,
c. dozerá na činnosť úradu komory,
d. vedie rokovanie predstavenstva a valného zhromaždenia,
e. zastupuje komoru pri rokovaniach s inými organizáciami a inštitúciami,
f. zabezpečuje koordináciu činností odborných sekcií komory,
g. v odôvodnených prípadoch poveruje zastupovaním na rokovaniach s inými organizáciami a inštitúciami členov predstavenstva, vedúcich
odborných sekcií, prípadne iných členov komory.
4. Dozorná rada – je  najvyšším kontrolným orgánom komory, volená je valným zhromaždením, ktorá si zo svojho stredu volí predsedu a podpredsedu. Dozorná rada komory je min. 5-členná a oblastnej komory minimálne 3-členná. Dozorná rada SLsK plní súčasne funkciu disciplinárneho senátu.
5. Čestný predseda SLsK
Funkcie v orgánoch komory sú čestné. Za vykonávanie funkcií, komora poskytne náhradu preukázaných cestovných výdavkov, náhradu preukázaných výdavkov na ubytovanie, stravné, náhradu preukázaných potrebných vedľajších výdavkov, prípadne iné výdavky. Predstavenstvo komory, môže rozhodnúť o priznaní odmeny členom komory za splnenie mimoriadnych úloh určených predstavenstvom. Podrobnosti o voľbe a o rokovaní orgánov komory upravuje Rokovací a Volebný poriadok komory.

Čl. 9
Profesijné kluby a sekcie
1. Na plnenie úloh v jednotlivých oblastiach svojej činnosti a v záujme presadzovania odbornosti vo svojej činnosti môže komora zakladať profesijné kluby  a sekcie. Činnosť klubov a sekcií riadi ich vedúci.
2. O zriadení a o štruktúre klubov a sekcií rozhoduje valné zhromaždenie komory.
3. Podrobnosti o činnosti odborných sekcií a profesijných klubov určujú ich štatúty, ktoré tvoria súčasť Organizačného poriadku komory.

Čl. 10
Úrad komory
1. Úrad komory je výkonným článkom komory, ktorý zabezpečuje administratívne, organizačné, hospodárske a odborné činnosti komory.
2. Úrad komory je zriadený predstavenstvom, ktoré určuje jeho organizačnú štruktúru, objem mzdových prostriedkov a rozsah technického vybavenia.
3. Úrad komory vedie evidenciu vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti v oblasti lesníctva a zoznam členov komory.
4. Úrad komory zabezpečuje najmä :
a. písomnú agendu všetkých orgánov komory,
b. odborné podklady a písomnosti potrebné na rokovanie orgánov komory,
c. komplexnú ekonomickú a hospodársku agendu.
5. Úrad komory vedie a za jeho činnosť a hospodárenie zodpovedá riaditeľ. Pracovno-právne vzťahy s riaditeľom a pracovníkmi úradu zabezpečuje predseda komory. Riaditeľ a pracovníci úradu sú zamestnancami komory. Riaditeľ sa zúčastňuje na rokovaniach predstavenstva, valných zhromaždeniach a podľa potreby aj na zasadnutiach ďalších orgánov komory a oblastných komôr.
6. Podrobnosti o úlohách úradu komory, jeho organizácií, personálnej štruktúre, ako aj ďalšie podrobnosti súvisiace s činnosťou komory určuje Organizačný poriadok, ktorý schvaľuje predstavenstvo komory.

Čl. 11
Disciplinárny poriadok
1. Pri závažnom alebo opakovanom porušení povinností člena komory, dozorná rada uloží niektoré z disciplinárnych opatrení :
a. písomné napomenutie
b. vyškrtnutie zo zoznamu členov až na dobu 5 rokov
2. Podnet na disciplinárne konanie môže predložiť každý člen komory.
3. Disciplinárne konanie sa musí ukončiť najneskôr do 1 roka odo dňa kedy k porušeniu členských povinností došlo.
4. Dozorná rada musí o doriešení disciplinárneho previnenia rozhodnúť najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia podnetu.
5. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku.
6. Proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia je možné podať odvolanie na úrad komory do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. O odvolaní rozhoduje predstavenstvo komory, ktoré napadnuté rozhodnutie potvrdí, zruší alebo zruší a vráti na nové konanie. Ak predstavenstvo komory napadnuté rozhodnutie zruší a vráti na nové konanie, je dozorná rada v novom konaní viazaná názorom predstavenstva komory.
7. Register disciplinárnych opatrení vedie úrad komory.

Čl. 12
Financovanie a hospodárenie komory
1. Komora hospodári podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením. Rozpočet sa stanovuje na obdobie 1 roka.
2. Komora financuje svoju činnosť z vlastných príjmov, ktorými sú najmä :
a. príjmy zo skúšok odbornej spôsobilosti v oblasti lesníctva
b. príjmy z poradenstva
c. príjmy získané zo vzdelávacej činnosti
d. členské príspevky
e. dobrovoľné príspevky a dary
f. iné príjmy
g. rozdelenie členských príspevkov medzi SLsK a Oblastnými komorami takto:
– členské príspevky fyzických osôb sa rozdelia v pomere 50:50,
– členské príspevky právnických osôb – vlastníkov, správcov, nájomcov uhrádzané podľa výmere lesných pozemkov sa rozdelia v pomere 50 € príslušnej oblastnej komore a zvyšná suma SLsK,
– členské príspevky u ostatných právnických osôb sa rozdelia v pomere 50 : 50.

Čl. 13
Zrušovacie ustanovenia
Rušia sa stanovy schválené Valným zhromaždením komory 30.mája 2003.

Čl. 14
Účinnosť
Tieto stanovy v opravenej verzii nadobúdajú účinnosť  od 14.8.2013