Čl. 1
Základné ustanovenia

Dôvera lesníckej verejnosti voči lesníckej komore je najvýznamnejším prvkom, ktorý determinuje postavenie komory v skupine lesníckych organizácií a inštitúcií.

Tento kódex definuje základné etické princípy a pravidlá správania sa členov Slovenskej lesníckej komory pri svojej profesnej činnosti a činnosti v orgánoch komory.

Kódex je koncipovaný ako súbor základných zásad a základných pravidiel.

Čl. 2
Základné zásady

Kódex člena Slovenskej lesníckej komory je súhrn pravidiel správania sa a konania, ktoré by mali byť vlastné každému členovi komory.
Člen komory si plní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z pracovného zaradenia (členstva v komore) čestne a svedomito, podľa svojich síl, vedomostí a schopností.
Člen komory je povinný neustále dodržiavať najvyššiu etickú úroveň vykonávanej profesionálnej práce.
Člen komory nenarušuje štátne, spoločenské záujmy Slovenskej republiky.
Člen komory dodržiava zásady zodpovedného a korektného prístupu k svojim pracovným partnerom a kolegom, členom komory. Člen komory pomáha pri vytváraní atmosféry vzájomnej dôvery, úcty a spolupráce, presadzuje a uplatňuje kultúrne správanie a konanie.
Kódex člena Slovenskej lesníckej komory je záväzný pre všetkých členov.
Pri dodržiavaní tohto kódexu má nárok na maximálnu ochranu a podporu zo strany Slovenskej lesníckej komory.

Čl. 3
Právne požiadavky

Člen komory je zodpovedný za to, že jeho konanie je v súlade s
všeobecne záväznými právnymi predpismi
internými predpismi Slovenskej lesníckej komory
podmienkami a zvyklosťami, všeobecne uznávanými a dodržiavanými v spoločnosti
Člen komory odstúpi od konania, o ktorom vie, alebo by mal vedieť, že sú pri ňom porušované predpisy uvedené v predchádzajúcom odseku.

Čl. 4
Konflikt záujmov

Člen komory v žiadnom prípade nekoná v rozpore so záujmami komory, nezneužíva duševný a materiálny potenciál komory pre vlastné ciele a na škodu komory.
Člen komory nevyužije znalosť dôvernej informácie na osobný prospech alebo zvýhodnenie, nebude sa podieľať na zverejňovaní informácie, ktorá nie je určená pre verejnosť.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia

Tento etický kódex nadobúda účinnosť dňom 30. mája 2003 jeho schválením Valným zhromaždením Slovenskej lesníckej komory.