Podľa ustanovenia § 3, odsek 1 zákona číslo 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov členom slovenskej lesníckej komory môže byť :

  • fyzická osoba, ktorá nadobudla vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie lesníckeho smeru,
  • vlastník lesa, správca lesa alebo nájomca lesa,
  • iná právnická osoba vykonávajúca vzdelávacie, výskumné, projekčné alebo ochranárske činnosti v oblasti lesníctva.

Základnou podmienkou vzniku členstva v komore je vyplnenie prihlášky za člena a zaplatenie členského príspevku, výšku ktorého schvaľuje každý rok Valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory.

Uchádzač o členstvo v Slovenskej lesníckej komore si môže prihlášku za člena stiahnuť na internetovej stránke komory, alebo vyzdvihnúť na Úrade komory vo Zvolene, na adrese : Slovenská lesnícka komora, Študentská 20, 960 01 Zvolen, prípadne u niektorého z členov predstavenstva a dozornej rady (menný zoznam s adresami je rovnako uvedený na internetovej stránke komory).

Vyplnenú prihlášku doručí uchádzač o členstvo na jednu z oblastných lesníckych komôr podľa svojho uváženia. Táto možnosť sa týka spravidla tých uchádzačov, ktorých miesto trvalého pobytu a sídlo zamestnania sú rozdielne podľa územnej pôsobnosti jednotlivých oblastných lesníckych komôr (pre úplnosť uvádzame, že komora nemá jednoznačné vymedzenie územnej pôsobnosti jednotlivých oblastných lesníckych komôr).

Sídla jednotlivých oblastných lesníckych komôr sú nasledovné:
OLsK Banská Bystrica Ing. Jozef Jankov, PhD., MBA, kontakt viď záložka Orgány SLsK
OLsK Bratislava Ing. Róbert Gombárik, kontakt viď záložka Orgány SLsK
OLsK Žilina Ing. Michal Kraus, kontakt viď záložka Orgány SLsK
OLsK Košice Ing. Ján Slivinský, kontakt viď záložka Orgány SLsK

Oblastná lesnícka komora prihlášky doručuje na úrad komory. Prihlášky schvaľuje predstavenstvo komory. Po schválení predstavenstvom komory, zapíše úrad člena do zoznamu komory. Vykonanie zápisu do zoznamu členov oznámi komora členovi.

V prípade neprijatia uchádzača o vstup do komory, komora túto skutočnosť oznámi uchádzačovi, s uvedením dôvodov, pre ktoré prijatý nebol.

Novoprijatý člen zaplatí ročný členský príspevok na účet vybratej oblastnej lesníckej komory.

Na terajšie obdobie bola schválená výška r o č n é h o členského príspevku nasledovná :

  • fyzická osoba vo výške 20,- €,
  • právnická osoba vo výške 100,- €,
  • členovia v dôchodku, ktorí nevykonávajú odbornú lesnícku činnosť, členovia na základnej vojenskej službe, alebo na materskej dovolenke platia ročný udržiavací príspevok vo výške 5,- €.

Ročný členský príspevok sa uhrádza na účet príslušnej oblastnej lesníckej komory, prípadne do pokladne oblastnej lesníckej komory.

Čísla účtov jednotlivých oblastných lesníckych komôr sú nasledovné :

OLsK Banská Bystrica SK53 0200 0000 0000 5423 4312

OLsK Bratislava SK07 0200 0000 0014 9187 8057

OLsK Žilina SK75 1100 0000 0026 9415 0001

OLsK Košice SK44 0200 0000 0000 6873 1512

Pri bezhotovostnej platbe členského príspevku prevodom z osobného účtu, je potrebné v poznámke na platobnom príkaze pri platení v banke uviesť meno a priezvisko platiteľa pre jeho jednoznačnú identifikáciu.

Vo Zvolene, 15.8.2010