O r g a n i z a č n ý p o r i a d o k

Slovenskej lesníckej komory

Čl. 1 Účel organizačného poriadku

Účelom organizačného poriadku je podrobnejšie upraviť práva a povinnosti vyplývajúce zo stanov SLsK a zákona o SLsK. Organizačné zložky komory, orgány a členovia komory sú povinní dodržiavať organizačný poriadok, riadiť sa ním a uplatňovať ho v súlade s platnými právnymi normami, stanovami, zásadami morálky a etického kódexu komory

Organizačný poriadok SLsK je základnou vnútornou organizačnou normou, ktorá stanovuje:

a. základnú organizačnú štruktúru SLsK

b. systém riadenia SLsK

c. vnútorné riadenie Úradu komory

d. náplň činnosti a pôsobnosť odborných sekcií, Úradu komory, príp. Oblastnej lesníckej komory

Čl. 2 Základná organizačná štruktúra

1. Organizačná štruktúra Slovenskej lesníckej komory je nasledovná:

a. Oblastná lesnícka komora Bratislava,

b. Oblastná lesnícka komora Banská Bystrica,

c. Oblastná lesnícka komora Žilina,

d. Oblastná lesnícka komora Košice.

2. Činnosť komory vymedzenú zákonom a stanovami riadia volené orgány, ktorými sú:

a. Valné zhromaždenie,

b. Predstavenstvo,

c. Predseda komory,

d. Dozorná rada.

3. Štatutárnym orgánom komory je predseda komory.

4. Výkonným orgánom komory je predstavenstvo.

5. Kontrolným orgánom je dozorná rada, ktorá plní súčasne funkciu disciplinárneho senátu.

6. Na zabezpečenie administratívno-organizačnej činnosti SLsK je zriadený Úrad komory.

7. Volebné obdobie orgánov komory je štvorročné a končí sa dňom konania výročného valného zhromaždenia. V prípade že niektoré orgány ukončia svoju činnosť skôr (napr. z dôvodu odvolania z funkcie, vzdania sa funkcie) koná sa mimoriadne valné zhromaždenie, kedy sa funkčné obdobie orgánov komory končí dňom konania tohto zhromaždenia. Zvolené nové orgány na mimoriadnom valnom zhromaždení, sa volia len na obdobie do doby konania výročného valného zhromaždenia. Ak sa v priebehu volebného obdobia uskutočnia doplňovacie voľby do jednotlivých orgánov, funkčné obdobie končí dňom konania výročného valného zhromaždenia.

8. Zákon, Stanovy a prijaté dokumenty vydané na ich základe sú záväzné pre členov komory, jej orgány a organizácie.

9. Zasadnutia orgánov komory sú v zásade neverejné. O prípadnej účasti verejnosti, resp. pozvaných zástupcov partnerských orgánov alebo organizácií na zasadnutiach rozhoduje predstavenstvo.

Čl. 3 Valné zhromaždenie

1. Je najvyšším orgánom komory, ktorý volí a odvoláva predsedu, členov predstavenstva a dozornej rady, vedúcich sekcií a iných orgánov Slovenskej lesníckej komory.

2. Zvoláva ho predseda komory raz ročne minimálne mesiac pred jeho konaním.

3. Schvaľuje počet členov predstavenstva komory a ďalších orgánov komory (dozorná rada, výbor sekcií a i.).

4. Schvaľuje predpisy komory, ktorými sú najmä stanovy, organizačný poriadok, volebný poriadok, rokovací poriadok, resp. iné dokumenty.

5. Môže zmeniť alebo zrušiť rozhodnutia predstavenstva komory.

6. Rozhoduje aj o ďalších veciach, na ktorých sa valné zhromaždenia dohodne.

Čl. 4 Predstavenstvo komory

1. Má 12 členov a 3 náhradníkov.

2. Riadi činnosť komory medzi valnými zhromaždeniami komory. Zvoláva ho predseda raz za tri mesiace.

3. Predsedníctvo má právo rozhodovať o všetkých veciach týkajúcich sa komory, ktoré nie sú určené zákonom a stanovami komory a nie sú v kompetencii iného orgánu komory a nerozhoduje o tom Valné zhromaždenie komory.

4. Spolupracuje s inými komorami a organizáciami v rámci lesníctva a z iných odvetví (školstvo, životné prostredie, poľovníctvo, združenia vlastníkov a i.) v rámci Slovenska ako aj v zahraničí.

5. Spravuje majetok komory.

6. Organizačne zabezpečuje odborné školenia OLH a členov komory.

7. Organizuje vzdelávanie laickej verejnosti (lesná pedagogika, edukatívne programy a i.).

8. Participuje na odbornom vzdelávaní študentov stredných a vysokých škôl (odborné prednášky, workshopy, semináre, tvorba nových učebníc a odborných publikácií v oblasti lesníctva a životného prostredia.

9. Aktívne sa zúčastňuje legislatívneho procesu pri tvorbe nových zákonov, vyhlášok a iných odborných usmernení, smerníc a iných dokumentov týkajúcich sa lesníctva, ochrany prírody a iných, ktoré súvisia s lesníctvom a ochranou životného prostredia.

10. Je odborným poradcom pri reorganizačnom procese v organizáciách, kde sú zamestnaní členovia komory, alebo táto organizácia je členom komory; zaujíma stanoviská (vyjadrenia) k sporným otázkam, kde účastníkom sú členovia komory.

11. Rozhoduje o členstve právnických osôb.

12. Zabezpečuje informačnú, publikačnú a dokumentačnú činnosť, na tento účel zriaďuje internetovú stránku komory, prispieva do odborných časopisov a pod.

13. Má právo zrušiť, resp. zmeniť rozhodnutie predsedu, alebo ním poverenej osoby, ktoré bolo prijaté medzi zasadnutiami predstavenstva.

14. Má právo vytvárať pracovné skupiny a komisie (poradné orgány).

Čl. 5 Predseda

1. Predseda zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach. O bežných záležitostiach komory rozhoduje samostatne, pokiaľ si predstavenstvo nevyhradilo právo rozhodovať o nich samé.

2. V období medzi zasadnutiami komory je predseda komory oprávnený robiť neodkladné opatrenia a rozhodnutia, na ktoré by inak bolo treba zvolať predstavenstvo komory. Na najbližšom zasadnutí komory je povinný o tom informovať predstavenstvo, ktoré ich môže zmeniť, resp. zrušiť.

3. Predseda dozerá na prácu Úradu komory a vykonáva ďalšie činnosti určené stanovami, uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva.

4. Podpredsedovia na základe poverenia predsedu vykonávajú rozhodnutia predstavenstva a predsedu.

5. V odôvodnených prípadoch je oprávnený preniesť svoje kompetencie na podpredsedu (podpredsedov) komory resp. povereného člena predstavenstva.

6. Zvoláva Valné zhromaždenie raz ročne, minimálne mesiac pred jeho konaním.

Čl. 6 Úrad komory

1. Úrad komory pôsobí v sídle komory a vedie ho vedúci úradu, ktorý zodpovedá za jeho činnosť.

2. Vnútornú organizáciu, počet zamestnancov úradu a ich pracovnú náplň určuje predstavenstvo komory.

3. Úrad komory riadi vedúci úradu a zodpovedá za jeho činnosť. Vedúci úradu sa zúčastňuje na valnom zhromaždení a predstavenstve komory.

Čl. 7 Poradné orgány

1. Pre plnenie úloh SLsK pre jednotlivé úseky činnosti zriaďuje predstavenstvo podľa potreby svoje poradné odborné orgány.

2. Na čele poradných odborných orgánov sú vedúci, ktorých schvaľuje predstavenstvo SLsK z členov predstavenstva.

Čl. 8 Oblastné lesnícke komory

1. V sídlach krajov v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach sú zriadené oblastné lesnícke komory s územnou pôsobnosťou pre západoslovenskú, stredoslovenskú, severoslovenskú a východoslovenskú oblasť.

2. Zloženie orgánov oblastných komôr kopíruje zloženie orgánov komory.

3. Najvyšším orgánom oblastnej komory je valné zhromaždenie, ktoré určuje hlavné smery činnosti oblastnej komory, schvaľuje základné dokumenty a ich zmeny, volí predsedu, ktorý je členom predstavenstva komory, členov predstavenstva oblastnej komory a dozornej rady, schvaľuje rozpočet a hospodárenie oblastnej komory.

4. Oblastné komory plnia úlohy uvedené v § 4 a 5 zákona č. 259/1993 Zb. vo vzťahu k dotknutým orgánom štátnej správy a obcí v rozsahu určenom stanovami. Predseda oblastnej lesníckej komory zvoláva zasadnutie predstavenstva raz za tri mesiace.

Čl. 9 Rámcová náplň činností úradu komory

1. Úrad komory je zriadený v zmysle § 12 zákona č. 259/1993 Zb. o Slovenskej lesníckej komore na zabezpečenie svojej činnosti.

2. Úrad komory je výkonným článkom komory, ktorý zabezpečuje administratívne, organizačné, hospodárske, odborné a finančné činnosti komory.

3. Úrad komory zabezpečuje :

a. výkon uznesení orgánov komory,

b. pripravuje podklady a odborné stanoviská pre rokovanie orgánov komory,

c. vedie centrálnu evidenciu členov komory v súčinnosti s oblastnými komorami,

d. vedie evidenciu členských príspevkov a odvodov na oblastné komory,

e. vedie evidenciu osvedčení o odbornej spôsobilosti v oblasti lesníctva vydaných pre svojich členov.

Čl. 10 Pôsobnosť vedúceho Úradu komory

Vedúci komory:

1. Riadi a organizuje činnosť Úradu komory.

2. Predkladá písomné materiály na rokovanie orgánov komory podľa rokovacieho programu, podľa požiadaviek orgánov a z vlastnej iniciatívy, podáva tiež ústne informácie.

3. Zabezpečuje informovanosť oblastných komôr, príslušných štátnych orgánov a zainteresovaných inštitúcií o závažných stanoviskách a rozhodnutiach komory.

4. Organizačne zabezpečuje prípravu rokovaní predstavenstva komory a dozornej rady, vrátane prípravy písomných podkladov pre tieto rokovania.

5. Organizačne zabezpečuje aj ďalšie podujatia zvolávané predstavenstvom a predsedom.

6. Organizuje účasť predstaviteľov komory na pracovných a spoločenských podujatiach.

7. Hospodári s prostriedkami vymedzenými v rozpočte pre účely činnosti Úradu komory.

8. Stará sa o vyúčtovanie náhrad cestovných výdavkov, náhrad výdavkov na ubytovanie a stravovanie, náhradu preukázaných potrebných vedľajších výdavkov.

9. Zodpovedá predstavenstvu komory a predsedovi za plnenie úloh Úradu komory.

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

1. Organizačný poriadok nadväzuje na Stanovy komory.

2. Organizačný poriadok sa primerane vzťahuje na oblastné lesnícke komory.

3. Ustanovenia organizačného poriadku sú záväzné pre pracovníkov Úradu komory a Úradov oblastných komôr.

4. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 11.5.2023 jeho schválením Valným zhromaždením Slovenskej lesníckej komory.