Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Slovenská lesnícka komora (ďalej len komora, skratka SLsK) je neštátna, nepolitická, a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 zb. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
2. SLsK spolupracuje so štátnymi orgánmi pri tvorbe štátnej lesníckej politiky pri príprave koncepcii rozvoja lesníctva, všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení na ich vykonanie.
3. SLsK spolupracuje s inými komorami a podobnými inštitúciami v Slovenskej republike a v zahraničí.
4. SLsK poskytuje svojim členom najmä informačné a poradenské služby v súvislosti s výkonom povolania, organizuje vzdelávaciu činnosť, vyjadruje sa k odbornej spôsobilosti svojich členov.

Čl. 2
Účel organizačného poriadku
Organizačný poriadok SLsK je základnou vnútornou organizačnou normou, ktorá stanovuje:
a. základnú organizačnú štruktúru SLsK
b. systém riadenia SLsK
c. vnútorné riadenie Úradu komory
d. náplň činnosti a spôsobnosť odborných sekcií, Úradu komory, príp. Úradu oblastnej komory

Čl. 3
Základná organizačná štruktúra
1. Činnosť SLsK vymedzenú zákonom a Stanovami SLsK riadia volené orgány.
2. Volenými orgánmi SLsK sú :
a. Valné zhromaždenie
b. Predstavenstvo
c. Predseda predstavenstva
d. Dozorná rada
3. Štatutárnym orgánom SLsK je predseda, ktorý je na čele SLsK a predstavenstva.
4. Výkonným orgánom SLsK je predstavenstvo.
5. Kontrolným orgánom je dozorná rada, ktorá plní súčasne funkciu disciplinárneho senátu.
6. Na obstarávanie záležitosti spojených s činnosťou SLsK je zriadený Úrad komory, na obstarávanie záležitosti spojených s činnosťou oblastnej komory môže byť zriadený Úrad oblastnej komory.

Čl. 4
Riadenie SLsK a Úradu komory
1. Činnosť SLsK riadi predstavenstvo a predseda, ktorých volí valné zhromaždenie. Ich základné práva, povinnosti a zodpovednosť určuje zákon č. 259/93 Zb. a Stanovy SLsK schválené valným zhromaždením.
2. Predstavenstvo SLsK riadi jej činnosť medzi zasadnutiami valného zhromaždenia a zabezpečuje plnenie jeho uznesení.
3. Predseda vykonáva funkciu predsedu SLsK a predstavenstva a z titulu štatutárneho orgánu zastupuje SLsK navonok. Dozerá na prácu Úradu komory a vykonáva ďalšie činnosti určené stanovami, uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva.
4. Podpredsedovia na základe poverenia predsedu vykonávajú rozhodnutia predstavenstva a predsedu.
5. Úrad komory riadi riaditeľ a zodpovedá za jeho činnosť. Zúčastňuje sa na valnom zhromaždení a predstavenstve SLsK.
6. Organizačné vzťahy SLsK sú vyjadrené graficky v schéme organizačnej štruktúry, ktorá je súčasťou tohto organizačného poriadku.

Čl. 5
Poradné orgány
1. Pre plnenie úloh SLsK pre jednotlivé úseky činnosti zriaďuje valné zhromaždenie svoje poradné odborné orgány, ktorými sú profesné kluby a sekcie v tomto zložení :
a. Sekcia lesníckej politiky, legislatívy a OLH
b. Sekcia mediálna a vzdelávania
c. Sekcia PRO SILVA
2. Na čele sekcií sú vedúci, ktorých schvaľuje predstavenstvo SLsK z členov predstavenstva.
3. Sekcie vo svojej činnosti sa riadia štatútmi, ktoré tvoria súčasť Organizačného poriadku komory.
4. V sídlach krajov Nitra, Banská Bystrica, Žilina a Košice sú zriadené oblastné lesnícke komory s územnou pôsobnosťou pre západoslovenskú, stredoslovenskú, severoslovenskú a východoslovenskú oblasť.
5. Orgánmi oblastnej komory sú :
a. valné zhromaždenie
b. predstavenstvo
c. predseda
d. dozorná rada
6. Najvyšším orgánom oblastnej komory je valné zhromaždenie, ktoré určuje hlavné smery činnosti oblastnej komory, schvaľuje základné dokumenty a ich zmeny, volí predsedu, ktorý je spravidla členom predstavenstva SLsK, členov predstavenstva oblastnej komory a dozornej rady, schvaľuje rozpočet a hospodárenie oblastnej komory.
7. Oblastné komory plnia úlohy uvedené v § 4 a 5 zákona č. 259/93 Zb. vo vzťahu k dotknutým orgánom štátnej správy a obcí v rozsahu určenom stanovami.

Čl. 6
Rámcová náplň činnosti Úradu komory
1. Úrad komory je zriadený v zmysle § 12 zákona č. 259/93 Zb. o Slovenskej lesníckej komore na zabezpečenie svojej činnosti.
2. Úrad komory je výkonným článkom komory, ktorý zabezpečuje administratívne, organizačné, hospodárske, odborné a finančné činnosti komory.
3. Úrad komory zabezpečuje :
a. výkon uznesení orgánov SLsK
b. pripravuje podklady a odborné stanoviská pre rokovanie orgánov SLsK
c. vedie centrálnu evidenciu členov komory v súčinnosti s oblastnými komorami
d. vedie evidenciu členských príspevkov a odvodov na oblastné komory
e. vedie evidenciu osvedčení o odbornej spôsobilosti v oblasti lesníctva vydaných pre svojich členov

Čl. 7
Pôsobnosť riaditeľa Úradu komory
Riaditeľ :
1. Riadi a organizuje činnosť Úradu komory
2. Predkladá písomné materiály na rokovanie orgánov SLsK podľa rokovacieho programu, podľa požiadaviek orgánov a z vlastnej iniciatívy, podáva tiež ústne informácie
3. Zabezpečuje informovanosť oblastných komôr, príslušných štátnych orgánov a zainteresovaných inštitúcií o závažných stanoviskách a rozhodnutiach SLsK
4. Organizačne zabezpečuje prípravu rokovaní predstavenstva SLsK a dozornej rady, vrátane prípravy písomných podkladov pre tieto rokovania
5. Organizačne zabezpečuje aj iné podujatia zvolávané predstavenstvom a predsedom
6. Organizuje účasť predstaviteľov SLsK na pracovných a spoločenských podujatiach
7. Obhospodaruje prostriedky vymedzené v rozpočte pre účely činnosti Úradu komory
8. Stará sa o vyúčtovanie náhrad cestovných výdavkov, náhrad výdavkov na ubytovanie a stravovanie, náhradu preukázaných potrebných vedľajších výdavkov
9. Zodpovedá predstavenstvu SLsK a predsedovi za plnenie úloh Úradu komory.

Čl. 8
Záverečné ustanovenie
1. Organizačný poriadok nadväzuje na Stanovy SLsK.
2. Ustanovenia organizačného poriadku sú záväzné pre pracovníkov Úradu SLsK a Úradov oblastných komôr.
3. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 14.augusta 2013 jeho schválením Valným zhromaždením Slovenskej lesníckej komory.