Antibyrokratická komisia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zriadil Antibyrokratickú komisiu, ktorej cieľom je hľadať v legislatíve, pokynoch, pracovných postupoch a obdobných dokumentoch a konaniach duplicitu, zbytočnú byrokraciu a teda zjednodušiť procesy pri praktickom výkone činnosti obhospodarovateľov lesa a ostatných zainteresovaných v rámci rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Podnety pre Antibyrokratickú komisiu môžete posielať priamo na e-mailovú adresu predsedu Slovenskej lesníckej komory: igor.viszlai@slsk.sk.

P.č. status oblasť predpis cieľ paragrafové znenie odôvodnenie návrh úpravy
1. Podaný podnet na Antibyrokratickú komisiu Lesné hospodárstvo Príloha č. 3 vyhlášky 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva Odstránenie byrokratickej záťaže OLH a obhospodarovateľa a následných konaní pri kontrole ŠS LH, SLDI – v zmysle §23 ods. 1, zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch sa môže ťažba vykonať na základe písomného súhlasu na ťažbu, ktoré vydá odborný lesný hospodár
– v zmysle §3 vyhlášky 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva, sa písomný súhlas vydáva na tlačive uvedenom v prílohe č. 3 vyhlášky, po vyznačení stromov určených na výrub a po výpočte dreva určeného na ťažbu
– súhlas na ťažbu sa vyžaduje aj pri výchove lesa v lesných porastoch s vekom do 50 rokov, napriek tomu, že vyznačenie ťažby sa v uvedených porastoch nevyžaduje
– v zmysle §2, ods. 7, vyhlášky 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva, sa vývraty, zlomy do troch metrov výšky a suché stromy bez kôry nevyznačujú
– z uvedeného je zrejmé, že je tu rozpor, ktorý sa vyskytuje pri výchove lesa v lesných porastoch s vekom do 50 rokov, resp. pri niektorých prípadoch náhodnej ťažby
– pokiaľ sa ťažba v uvedených prípadoch nevyznačuje, nie je možné vykonať výpočet objemu dreva určeného na ťažbu
– no horšie je to, že aj v riadne vyznačených lesných porastoch, kde sa vykonal výpočet objemu dreva určeného na ťažbu, môže pri ťažbe dôjsť k zlomeniu či vyvráteniu stromu, ktorý nebol ani vyznačený, teda ani započítaný do objemu, pričom sa neraz stane, že ide o primiešanú drevinu, ktorá často nie je ani v opise porastu v PSL; následne OLH zaeviduje takúto drevinu do LHE a má problém – drevina nebola v súhlase na ťažbu
– tak isto výpočet objemu dreva určeného na ťažbu zo stojacich stromov nikdy nie je presné a musí mať nejakú toleranciu
– z pôvodne dobrého zámeru, aby sa vykonávateľ ťažby musel preukázať dokladom, ktorý ho oprávňuje vykonávať ťažbu stromov v lese, sa stal nástroj – dovolím si tvrdiť – až šikany, najmä zo strany Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie (SLDI), ale aj štátnej správy na úseku lesného hospodárstva
– úmyselná ťažba je v odporúčanom objeme uvedená v PSL, náhodná ťažba sa realizuje v zmysle §23 zákona o lesoch za veľmi prísnych podmienok, mimoriadna ťažby sa vykonáva na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy – čiže každá ťažby sa deje na základe zákona alebo už schválenej dokumentácie, pričom napr. v PSL nie je záväzná ťažby podľa drevín
– prílohu č. 3 vyhlášky 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva zjednodušiť tak, aby sa uvádzal v tretej tabuľke len dielec, druh ťažby a celkový povolený objem ťažby dreva v zmysle PSL, rozhodnutia pri mimoriadnej ťažbe resp. odhadu pri náhodnej ťažbe, bez uvedenia drevín, pričom odchýlka smerom hore by bola akceptovaná tak, ako je uvedené v §23 ods. 12 zákona o lesoch – najviac o 15%
– vynechať aj kolónku „Spôsob vyznačenia“ – napr. pri výchovnej ťažbe do  50rokov sa nemusí vyznačovať a v konečnom dôsledku, zabezpečiť a kontrolovať vyznačenie ťažby a vydávať písomný súhlas na vykonanie ťažby v zmysle §48, ods. 2, písm. k), zodpovedá odborný lesný hospodár
– tým by nebolo potrebné uvádzať vysvetlivky v spodnej časti tlačiva