Čl. 1
Základné ustanovenia

1. Volebný poriadok schvaľuje valné zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom Slovenskej lesníckej komory (ďalej len SLsK alebo komora).
2. Valné zhromaždenie komory volí :
a. predsedu
b. členov predstavenstva komory
c. dozornú radu
d. delegátov oblastnej lesníckej komory na valné zhromaždenie SLsK
e. pre zabezpečenie valného zhromaždenia mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu. Komisie si zvolia spomedzi seba predsedu.
3. Ustanovenia vo volebnom poriadku platia i pre voľby v oblastných lesníckych komorách.

Čl. 2
Volebné právo

1. Právo voliť majú všetci členovia komory, resp. právoplatne zvolení delegáti, prítomní na valnom zhromaždení.
2. Volebné právo sa uplatňuje osobne a nemožno ho postúpiť inej osobe.
3. Pri uplatnení volebného práva používa oprávnený volič prezenčný lístok opatrený evidenčným číslom, ktorý obdrží pri prezentácii pred valným zhromaždením.
4. Pri hlasovaní :
a. verejnom hlasuje volič zdvihnutím ruky s prezenčným lístkom,
b. tajnom sa volič pri preberaní hlasovacieho lístka preukáže prezenčným lístkom.

Čl. 3
Kandidátka

1. Návrh kandidátky na voľby orgánov komory zostaví úrad komory z písomných návrhov podaných oblastnými lesnými komorami, resp. jednotlivými členmi komory najneskôr dva pracovné dni pred konaním valného zhromaždenia. Návrhy sa berú do úvahy, ak kandidát súhlasí s kandidatúrou.
2. Na návrhu kandidátky sa uvedú mená všetkých kandidátov, ktorí boli navrhnutí na jednotlivé funkcie v stanovenom termíne. Návrh kandidátky dostane každý člen, resp. delegát valného zhromaždenia pred rokovaním.
3. O každom kandidátovi sa na kandidátke uvedú meno, priezvisko, akademické tituly, ak ich má, a zamestnávateľ.
4. Každého kandidáta osobitne predstaví valnému zhromaždeniu predseda volebnej komisie.

Čl. 4
Komisie

1. Komisie podľa čl. 1 odst. 2 písm. f sú volené na valnom zhromaždení verejným hlasovaním. Návrh na zloženie komisií predkladá a voľbu riadi ten, kto vedie rokovanie valného zhromaždenia.
2. Na zvolenie každej z komisií je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
3. Volebná komisia má najmenej 5 členov.
4. Volebná komisia má nasledovné povinností :
a. skontrolovať, či Úrad komory organizačne pripravil voľby tak, aby mohli prebehnúť v súlade s týmto volebným poriadkom
b. dozerať na riadny priebeh hlasovania
c. zisťovať výsledky volieb
d. informovať valné zhromaždenie o výsledkoch volieb
e. zabezpečiť volebnú dokumentáciu a vypracovať správu o priebehu volieb a o zvolení orgánov komory.

Čl. 5
Voľba orgánov komory

1. Orgány komory volí valné zhromaždenie.
2. Za predsedu je zvolený kandidát s najväčším počtom získaných hlasov. V prípade rovnosti počtu získaných hlasov sa voľba predsedu opakuje.
3. Zvolený predseda sa z titulu svojej funkcie stáva zároveň členom predstavenstva.
4. Okrem predsedu valné zhromaždenie príslušnej komory volí členov komory a náhradníkov s najvyšším počtom hlasov :
a. 12 členov a 4 náhradníkov predstavenstva SLsK
b.   6 členov a 2 náhradníkov predstavenstva OLsK
5. Valné zhromaždenie príslušnej komory ďalej volí :
a. 5 členov a 1 náhradníka dozornej rady SLsK
b. 3 členov a 1 náhradníka dozornej rady OLsK
c. 5 členov a 1 náhradníka disciplinárnej komisie.
6. Členovia dozornej rady si zo svojho stredu zvolia predsedu.
7. Každý člen, resp. delegát valného zhromaždenia s hlasovacím právom obdrží hlasovací lístok na :
a. voľbu predsedu komory
b. voľbu členov predstavenstva komory
c. voľbu členov dozornej rady.
Všetky hlasovacie lístky musia byť podpísané predsedom volebnej komisie. O vydaní
hlasovacích lístkov sa urobí záznam.
8. Člen, resp. delegát upraví hlasovacie lístky nasledovne :
a. pri voľbe predsedu komory ponechá len jedného kandidáta, ktorého poradové číslo zakrúžkuje,
b. pri voľbe členov predstavenstva zakrúžkuje poradové čísla kandidátov, ktorých volí v počte rovnom alebo menšom ako je stanovený počet jeho členov podľa odst. 4,
c. pri voľbe členov dozornej rady a disciplinárnej komisie zakrúžkuje poradové čísla kandidátov, ako je stanovený počet jej členov podľa odst. 5.
9. Hlasovacie lístky upravené iným spôsobom, ako je uvedené v odst. 7 a 8, sú neplatné. V sporných prípadoch rozhodne o platnosti hlasovacieho lístka volebná komisia.
10. Upravené hlasovacie lístky vložia voliči do zapečatenej a volebnou komisiou prekontrolovanej urny.
11. Na čas potrebný na hlasovanie preruší valné zhromaždenie svoje rokovanie. Ukončenie hlasovania vyhlási predseda volebnej komisie.

Čl. 6
Zisťovanie výsledkov hlasovania

1. Po ukončení hlasovania zistí volebná komisia počet oprávnených voličov a po otvorení urny porovná tento počet s počtom odovzdaných hlasovacích lístkov.
2. Každému kandidátovi sa zrátajú získané hlasy a stanoví sa poradie kandidátov.
3. Na príslušné miesta v orgánoch komory sú zvolení kandidáti podľa počtu získaných hlasov.
4. Podpredsedami komory sa stávajú prví dvaja zvolení členovia predstavenstva komory s najväčším počtom získaných hlasov.
5. V prípade, že v období medzi valnými zhromaždeniami z akéhokoľvek dôvodu ukončí činnosť člen predstavenstva alebo dozornej rady, bude orgán doplnený náhradníkom podľa počtu získaných hlasov v predchádzajúcich voľbách.

Čl. 7
Zápis o priebehu volieb

1. Volebná komisia vypracuje zápis o priebehu volieb v troch exemplároch.
2. V zápise sa uvedie :
a. dátum, čas začiatku a skončenia volieb
b. celkový počet členov, resp. delegátov valného zhromaždenia s hlasovacím právom
c. celkový počet vydaných hlasovacích lístkov
d. počet členov a delegátov, ktorí sa zúčastnili hlasovania
e. počet platných a neplatných hlasovacích lístkov
f. počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
g. mená, priezviská a akademické tituly, ak ich majú, zvolených členov orgánov komory
h. stručný obsah otázok a pripomienok k voľbám.
3. Zápis o priebehu a výsledkoch volieb prečíta poverený člen volebnej komisie valnému zhromaždeniu.
4. Zápis o priebehu a výsledkoch volieb sa archivuje :
a. z valného zhromaždenia SLsK originál a jedna kópia na úrade komory, jedna kópia u predsedu komory
b. z valného zhromaždenia oblastnej komory originál na úrade oblastnej komory, kópia u predsedu oblastnej komory a na úrade SLsK.

Čl. 8
Voľba delegátov

1. Delegátov na valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory volí valné zhromaždenie oblastnej lesníckej komory verejným hlasovaním, ak jeho účastníci nerozhodnú nadpolovičnou väčšinou, že sa o delegátoch bude hlasovať tajne.
2. Predbežný návrh delegátov pripravuje predstavenstvo oblastnej lesníckej komory tak, aby sa dodržal pomer počtu delegátov k celkovému počtu členov, stanovený predstavenstvom SLsK, a podľa možnosti aj rovnomernosť ich rozdelenia podľa počtu v jednotlivých organizáciách.
3. Volebná komisia prerokuje predbežný návrh delegátov s valným zhromaždením, prípadne zabezpečí jeho požadované úpravy a poverený člen komisie riadi voľbu delegátov.
4. Členovia predstavenstiev a dozorných rád SLsK a oblastných komôr sú účastníkmi valného zhromaždenia SLsK automaticky, t.j. bez toho, aby museli byť zvolení, a to nad počet delegátov vypočítaný podľa kľúča určeného predstavenstvom SLsK. Pri hlasovaní majú rozhodujúci hlas.

Čl. 9
Ustanovenia o oblastných lesníckych komorách

Ustanovenia týkajúce sa SLsK platia pre oblastné lesnícke komory primerane.

Čl. 10
Záverečné ustanovenia

1. Volebný poriadok Slovenskej lesníckej komory v tomto znení schválilo valné zhromaždenie vo Zvolene dňa 22. apríla 2005.
2. Tento volebný poriadok nadobúda účinnosť dňa 22. apríla 2005 jeho schválením Valným zhromaždením Slovenskej lesníckej komory.