V o l e b n ý p o r i a d o k

Slovenskej lesníckej komory

Čl. 1 Základné ustanovenia

1. Volebný poriadok schvaľuje valné zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom Slovenskej lesníckej komory a oblastných lesníckych komôr (ďalej len komory alebo komora).

2. Valné zhromaždenie komory volí :

a. predsedu,

b. členov predstavenstva komory,

c. dozornú radu,

d. delegátov oblastnej lesníckej komory na valné zhromaždenie komory,

e. pre zabezpečenie valného zhromaždenia mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu. Komisie si zvolia spomedzi seba predsedu.

3. Ustanovenia vo volebnom poriadku platia i pre voľby v oblastných lesníckych komorách.

4. Funkcie v orgánoch komory sú navzájom nezlučiteľné.

5. V prípade odstúpenia zvoleného člena niektorého orgánu komory počas volebného obdobia, na uvoľnené miesto je kooptovaný ďalší kandidát podľa poradia hlasov z posledných volieb.

6. V prípade odstúpenia predsedu komory a v prípade odstúpenia predsedu dozornej rady sa funkcie ujíma člen predstavenstva komory a člen dozornej rady , ktorí majú najvyšší počet hlasov z posledných volieb. Nový predseda orgánu komory bude zvolený na najbližšom valnom zhromaždení.

7. V prípade odstúpenia podpredsedu predstavenstva sa funkcie podpredsedu ujíma člen predstavenstva s najvyšším počtom hlasov z posledných volieb.

8. Volebné obdobie orgánov komory je štvorročné. Končí sa dňom konania valného zhromaždenia. V prípade, že predseda ukončí svoju činnosť skôr, zastupuje ho podpredseda do konania valného zhromaždenia. Na najbližšom valnom zhromaždení sa volí nový predseda, ktorého funkčné obdobie následne končí v období spolu s volebným obdobím ostatných orgánov.

Čl. 2 Volebné právo

1. Právo voliť majú všetci členovia komory, resp. právoplatne zvolení delegáti, prítomní na valnom zhromaždení.

2. Volebné právo sa uplatňuje osobne a nemožno ho postúpiť inej osobe.

3. Pri uplatnení volebného práva používa oprávnený volič prezenčný lístok opatrený evidenčným číslom, ktorý obdrží pri prezentácii pred valným zhromaždením.

4. Pri hlasovaní :

a. verejnom hlasuje volič zdvihnutím ruky s prezenčným lístkom,

b. tajnom sa volič pri preberaní hlasovacieho lístka preukáže prezenčným lístkom.

Čl. 3 Kandidátka

1. Návrh kandidátky na voľby orgánov komory zostaví úrad komory z písomných návrhov podaných oblastnými lesnými komorami, resp. jednotlivými členmi komory najneskôr dva pracovné dni pred konaním valného zhromaždenia. Návrhy sa berú do úvahy, ak kandidát súhlasí s kandidatúrou. Súhlas s kandidatúrou prejaví kandidát písomne (papierová, resp. e-mailová forma).

2. Na návrhu kandidátky sa uvedú mená všetkých kandidátov, ktorí boli navrhnutí na jednotlivé funkcie v stanovenom termíne a musia obsahovať meno a priezvisko kandidáta, vedeckú hodnosť, bydlisko, navrhovanú funkciu. Návrh kandidátky dostane každý člen, resp. delegát valného zhromaždenia najneskôr jeden deň pred voľbami v elektronickej forme.

3. Doplňujúce návrhy kandidátov predložené členmi komory v deň konania volieb musia obsahovať rovnaké informácie o kandidátoch ako je uvedené v bode 2 vrátane písomného súhlasu navrhovaného kandidáta, príp. kandidát osobne vyjadrí súhlas na valnom zhromaždení pred konaním volieb a mená navrhovateľov.

4. Každého kandidáta osobitne predstaví valnému zhromaždeniu predseda návrhovej komisie.

Čl. 4 Komisie

1. Komisie podľa čl. 1 ods. 2 písm. e) tohto poriadku sú volené na valnom zhromaždení (VZ) verejným hlasovaním. Návrh na zloženie komisií predkladá a voľbu riadi ten, kto vedie rokovanie valného zhromaždenia.

2. Na zvolenie každej z komisií je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov na VZ. Každá komisia má najmenej 3 členov. Členovia jednotlivých komisií si spomedzi seba určia predsedu, v prípade že sa nedohodnú sa predseda určí žrebovaním. Podľa potreby je možné komisie aj spájať.

3. Volebná komisia má nasledovné povinností :

a. skontroluje, či Úrad komory organizačne pripravil voľby tak, aby mohli prebehnúť v súlade s týmto volebným poriadkom,

b. zostavuje listinu kandidátov a overuje správnosť a úplnosť údajov o kandidátoch v nej uvedených a postupuje podľa čl. 8, ods. 3 tohto poriadku,

c. dozerá na riadny priebeh hlasovania,

d. vyhodnotí výsledky volieb,

e. v prípade pochybnosti rozhoduje s konečnou platnosťou o platnosti, resp. neplatnosti hlasovacieho lístka,

f. informuje valné zhromaždenie o výsledkoch volieb,

g. zabezpečí volebnú dokumentáciu,

h. vypracuje správu o priebehu volieb, výsledkoch hlasovania a o zvolení orgánov komory. V správe je potrebné uviesť počet vydaných a odovzdaných hlasovacích lístkov (t.j. koľko členov hlasovalo), počet platných hlasovacích lístkov a počet získaných hlasov u jednotlivých kandidátov. Podrobnejšie určenie obsahu správy je v čl. 6 a čl. 7 tohto poriadku. Správu podpíšu všetci členovia volebnej komisie a spolu so všetkými odovzdanými hlasovacími lístkami v zalepenej obálke ju odovzdajú úradu komory, ktorý zabezpečí ich uchovanie do nasledujúcich volieb.

4. Mandátová komisia má za úlohu zistiť počet prítomných členov oprávnených voliť. Správu o tom odovzdá predseda mandátovej komisie volebnej komisii najneskôr pred začatím volieb.

5. Návrhová komisia spracúva návrhy kandidátov do jednotlivých orgánov komory a odovzdáva ich volebnej komisii najneskôr v deň konania volieb.

Čl. 5 Voľba orgánov komory

1. Orgány komory volí valné zhromaždenie.

2. Za predsedu je zvolený kandidát s najväčším počtom získaných hlasov. V prípade rovnosti počtu získaných hlasov sa voľba predsedu opakuje.

3. Zvolený predseda sa z titulu svojej funkcie stáva zároveň členom predstavenstva.

4. Okrem predsedu valné zhromaždenie príslušnej komory volí členov komory a náhradníkov s najvyšším počtom hlasov :

a. 12 členov a 3 náhradníkov predstavenstva komory,

b. 6 členov a 2 náhradníkov predstavenstva oblastnej lesníckej komory.

5. Valné zhromaždenie príslušnej komory ďalej volí :

a. 5 členov a 1 náhradníka dozornej rady komory,

b. 3 členov a 1 náhradníka dozornej rady oblastnej lesníckej komory.

6. Členovia dozornej rady si zo svojho stredu zvolia predsedu.

7. Každý člen, resp. delegát valného zhromaždenia s hlasovacím právom obdrží hlasovací lístok na:

a. voľbu predsedu,

b. voľbu členov predstavenstva komory,

c. voľbu členov dozornej rady.

Všetky hlasovacie lístky musia byť podpísané predsedom volebnej komisie.

8. Člen, resp. delegát upraví hlasovacie lístky nasledovne :

a. pri voľbe predsedu zakrúžkuje poradové číslo len jedného kandidáta,

b. pri voľbe členov predstavenstva zakrúžkuje poradové čísla kandidátov, ktorých volí v počte rovnom alebo menšom ako je stanovený počet jeho členov podľa ods. 4,

c. pri voľbe členov dozornej rady zakrúžkuje poradové čísla kandidátov, ako je stanovený počet jej členov podľa ods. 5.

9. Hlasovacie lístky upravené iným spôsobom, ako je uvedené v ods. 7 a 8, sú neplatné. V sporných prípadoch rozhodne o platnosti hlasovacieho lístka volebná komisia.

10. Upravené hlasovacie lístky vložia voliči do zapečatenej a volebnou komisiou prekontrolovanej urny.

11. Na čas potrebný na hlasovanie preruší valné zhromaždenie svoje rokovanie. Ukončenie hlasovania vyhlási predseda volebnej komisie.

Čl. 6 Vyhodnotenie výsledkov hlasovania

1. Po ukončení hlasovania zistí volebná komisia počet oprávnených voličov a po otvorení urny porovná tento počet s počtom odovzdaných hlasovacích lístkov.

2. Každému kandidátovi sa zrátajú získané hlasy a stanoví sa poradie kandidátov.

3. Na príslušné miesta v orgánoch komory sú zvolení kandidáti podľa počtu získaných hlasov.

4. Podpredsedami komory sa stávajú prví dvaja zvolení členovia predstavenstva komory s najväčším počtom získaných hlasov.

5. V prípade, že v období medzi valnými zhromaždeniami z akéhokoľvek dôvodu ukončí činnosť člen predstavenstva alebo dozornej rady, bude orgán doplnený náhradníkom podľa počtu získaných hlasov v predchádzajúcich voľbách.

6. V prípade rovnosti hlasov sa pristúpi k verejnému hlasovaniu.

Čl. 7 Správa o priebehu volieb

1. Volebná komisia vypracuje správu o priebehu volieb v troch exemplároch.

V správe sa uvedie :

a. dátum, čas začiatku a skončenia volieb,

b. celkový počet členov, resp. delegátov valného zhromaždenia s hlasovacím právom,

c. celkový počet vydaných hlasovacích lístkov,

d. počet členov a delegátov, ktorí sa zúčastnili hlasovania,

e. počet platných a neplatných hlasovacích lístkov,

f. počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,

g. mená, priezviská a akademické tituly, ak ich majú, zvolených členov orgánov komory,

h. stručný obsah otázok a pripomienok k voľbám.

2. Správu o priebehu a výsledkoch volieb prečíta predseda volebnej komisie valnému zhromaždeniu.

3. Správa o priebehu a výsledkoch volieb sa archivuje :

a. z valného zhromaždenia komory originál a jedna kópia na úrade komory, jedna kópia u predsedu komory,

b. z valného zhromaždenia oblastnej komory originál na úrade oblastnej komory, kópia u predsedu oblastnej komory a na úrade komory.

Čl. 8 Voľba delegátov

1. Delegátov na valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory volí valné zhromaždenie oblastnej lesníckej komory verejným hlasovaním, ak jeho účastníci nerozhodnú nadpolovičnou väčšinou, že sa o delegátoch bude hlasovať tajne.

2. Predbežný návrh delegátov pripravuje návrhová komisia zložená z členov predstavenstva oblastnej lesníckej komory tak, aby sa dodržal pomer počtu delegátov k celkovému počtu členov, stanovený predstavenstvom komory, a podľa možnosti aj rovnomernosť ich rozdelenia podľa počtu v jednotlivých organizáciách.

3. Volebná komisia prerokuje predbežný návrh delegátov na valné zhromaždenie, prípadne zabezpečí jeho požadované úpravy a poverený člen komisie riadi voľbu delegátov.

4. Členovia predstavenstiev a dozorných rád oblastných komôr sú účastníkmi valného zhromaždenia komory automaticky, t.j. bez toho, aby museli byť zvolení, a to nad počet delegátov vypočítaný podľa kľúča určeného predstavenstvom komory. Pri hlasovaní majú rozhodujúci hlas.

Čl. 9 Ustanovenia o oblastných lesníckych komorách

Ustanovenia týkajúce sa komory platia pre oblastné lesnícke komory primerane.

Čl. 10 Záverečné ustanovenia

1. Tento volebný poriadok nadobúda účinnosť dňa 11.5.2023 jeho schválením Valným zhromaždením Slovenskej lesníckej komory.