Categories: Aktuality

by Slsk

Share

Categories: Aktuality

by Slsk

Zdieľať

Slovenská lesnícka komora spolupracuje s Národným lesníckym centrom na výskumnom projekte FESWEB – Priestorové analýzy poskytovania ekosystémových služieb v lesoch Slovenska.
Hlavným cieľom projektu je navrhnúť hodnotiaci model poskytovania ekosystémových služieb v lesoch Slovenska. Analýza doterajších skúseností s uplatnením hodnotenia ekosystémových služieb v lesoch a testovaním modelov platieb za ekosystémové služby v lesoch v pilotných projektoch lesníckeho sektora ukázala medzery a potreby ďalšieho výskumu.
Zámerom projektu FESWEB je navrhnúť hodnotiaci model ekosystémových služieb v lesoch v softvéri ArcGIS, založený na verejne dostupných údajoch o lesoch z lesného hospodárstva a súvisiacich sektorov, ktorý bude verifikovaný terénnym prieskumom odborníkov a dobrovoľníkov v zmysle citizenscience prístupu.
Cieľom bude vytvorenie novej interaktívnej web-mapovej aplikácie, zobrazujúcej výsledky hodnotiaceho modelu poskytovania ekosystémových služieb v lesoch vo forme geopriestorových vrstiev, ktorej základom budú hranice jednotiek priestorového rozdelenia lesa.
Aplikácia bude mať využitie aj pri návrhu možných platieb za ekosystémové služby v lesoch, tvorbe podporných nástrojov obhospodarovateľom lesa, zvyšovaní povedomia verejnosti o dôležitosti ekosystémových služieb v lesoch a tvorbe konsenzu medzi rôznymi zainteresovanými stranami. Súčasne bola medzi Slovenskou lesníckou komorou a Národným lesníckym centrom podpísaná aj zmluva na projekt Vývoj a testovanie biologicko-mechanických spôsobov ochrany ihličnatých sadeníc pred hmyzími škodcami v lesoch poškodených veľkoplošnými kalamitami.
Obidva výskumné projekty sú podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

Súvisiace príspevky