Categories: CENA J.D.MATEJOVIE

Share

Ing. Viliam Stockmann, CSc. sa narodil 26. novembra 1942 v Bratislave, žije v obci Malinovo. Je absolventom Strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici (1960) a Lesníckej fakulty Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene (1966). Dizertačnú prácu obhájil v rámci externej ašpirantúry na Technickej univerzite vo Zvolene (1991).

Lesnícku prax začal na Polesí Veľký Lipník na OZ Podolínec, neskôr pracoval ako odborný referent štátnej starostlivosti o lesy na Okresnom národnom výbore v Dolnom Kubíne a ako odborný pracovník pre ochranu prírody Okresnej pamiatkovej správy v Dolnom Kubíne.

V rokoch 1974 – 1981 bol vedúcim technického oddelenia v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Ďalej pracoval na Ústredí štátnej ochrany prírody a na Ministerstve životného prostredia ako hlavný radca, aj vo funkcii vedúceho oddelenia ochrany prírody (1994 – 2002).

Významnú časť života venoval publikačnej činnosti a dodnes je pravidelným prispievateľom do lesníckeho časopisu LES & Letokruhy a podnikového časopisu š. p. LESY SR – Lesník. Od roku 1976 vydával publikácie s tematikou ochrany prírody. Napríklad Chránené živočíchy Hornej Oravy, Chránené stromy v okrese Dolný Kubín (1976), až po monografiu Dejiny ochrany prírody na Slovensku (2011).

Samostatnou kapitolou jeho činnosti sú publikácie s lesníckou históriou: Historické lesnícke osobnosti (2012), Dejiny lesníctva na Slovensku (2016), Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici (2017), Lesnícke biografie (2019), Lesnícke pečiatky (2020), Dejiny lesníckeho vysokého školstva na Slovensku (2022). Zatiaľ posledná jeho publikácia má názov Mestské lesy Banská Štiavnica (2023).

V roku 2023 bola publikácia V. Stockmanna Dejiny lesníckeho vysokého školstva na Slovensku ocenená 3. miestom v súťaži Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v kategórii Najkrajšia kniha a propagačný materiál.