Categories: CENA J.D.MATEJOVIE

Share

Ing.Igor Viszlai, v roku 1983, po ukončení štúdia na Lesníckej fakulte, nastúpil k Štátnym lesom Košice OZ Revúca.   Po absolvovaní povinnej praxe, pracoval ako lesník a postupne prešiel rôznymi funkciami od lesníka cez samostatného odborného prevádzkovo – technického pracovníka pre ťažbovú činnosť, vedúceho lesnej správy – v tejto funkcii pôsobil aj počas organizačných zmien v roku 1997 a v roku 2000. Od roku 2002 bol poverený zastupovaním na funkcii výrobno technického námestníka a v roku 2003  bol   preradený na funkciu výrobno technického námestníka na OZ Revúca. V tom istom roku bol menovaný za riaditeľa OZ Revúca, v tejto funkcii pôsobil  do roku 2007, kedy mu bola funkcia riaditeľa zrušená. V rokoch 2007 – 2010 pracoval ako vedúci lesníckej výroby.V roku 2010  bol menovaný do funkcie generálneho riaditeľa LSR,š.p Banská Bystrica. V roku 2012 sa vrátil na OZ  Revúca, ako vedúci LS. V tejto funkcii zotrval až do roku 2022, kedy bol po reorganizácii v Lesoch SR,š.p preradený do funkcie vedúceho výrobno-technického úseku v organizačnej zložke OZ Gemer.

Ing. Viszlai sa okrem svojich  pracovných povinností, angažuje aj v práci s verejnosťou a svoj čas venuje predovšetkým lesníckemu školstvu.  Aktívne sa podieľa na realizácii aktivít  lesnej pedagogiky, ale na srdci mu leží predovšetkým  stav a ďalší vývoj stredných odborných škôl. Dlhé roky bol predsedom Oblastnej lesníckej komory B. Bystrica. Ako člen Predstavenstva Slovenskej lesníckej komory sa aktívne zapájal do riešenia problémov v lesníctve. 23.júna 2022 bol zvolený do funkcie predsedu Slovenskej lesníckej komory.