Categories: CENA J.D.MATEJOVIE

Share

Ing. Ján Bavlšík, ako absolvent Lesníckej fakulty Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, nastúpil v roku 1976 do Ústavu pre hospodársku úpravu lesov vo Zvolene (neskôr Lesoprojekt Zvolen a od roku 2006 Národné lesnícke centrum), kde pracoval nepretržite 36 rokov až do odchodu na starobný dôchodok. Viac ako 35 rokov sa aktívne podieľal na zachovaní a rozvoji hospodárskej úpravy lesov na Slovensku na rôznych pracovných pozíciách, či už ako radový taxátor alebo vedúci pracovník na celoslovenskej úrovni.

Jeho profesionálne  zameranie je možné zhrnúť do nasledovných oblastí činnosti: vonkajšie zisťovanie a kancelárske spracovanie LHP a pod.vývojové práce HÚL; tvorba automatizovaného systému vyhotovenia HÚL; tvorba metodík a pracovných postupov HÚL; usmerňovanie a koordinácia prác HÚL v spolupráci so štátnou správou LH; koncepčná a metodická činnosť hospodárskej úpravy lesov a riešenie aktuálnych úloh HÚL; riadiaca činnosť na úrovni oddelenia a celoštátnej úrovni.-
V roku 1998 bol zodpovedným riešiteľom lesníckej časti programu Drevo ako surovina 21. storočia. V rokoch 1999 – 2005 pôsobil vo funkcii riaditeľa Lesoprojekt-u vo Zvolene. Prispel v tomto období k zintenzívneniu medzinárodnej spolupráce organizácií zabezpečujúcich úlohy HÚL v štátoch Vyšehradskej štvorky (V4) a Srbska. Po vzniku Národného lesníckeho centra vo Zvolene bol do 31. 8. 2007 riaditeľ NLC – Lesoprojekt, od roku 2008 pracoval ako vedúci odboru HÚL v NLC – ÚHÚL, od roku 2009 zároveň aj vo funkcii námestníka riaditeľa NLC – ÚHÚL. Bol vedúcim kolektívu zostavovateľov Pracovných postupov HÚL, ktoré nahradili dočasné Pracovné postupy HÚL z roku 1995. Presadzoval kontinuálne pokračovanie vo vyhotovovaní komplexných LHP. Zabezpečoval úlohy vyplývajúce zo zavedenia certifikácie lesov na Slovensku. V rokoch 1999 – 2010 bol členom komisie pre overovanie odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovenie LHP. Je členom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied odboru lesníctva. Je autorom množstva odborných príspevkov, článkov a odborných prednášok. Pôsobil ako lektor vzdelávania vlastníkov lesov z problematiky trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a hospodárskej úpravy lesov.