Categories: CENA J.D.MATEJOVIE

Share

Prof.Ing. Milan Saniga, DrSc. sa narodil v roku 1951 v obci  Liptovské Revúce. 

Profesor Milan Saniga je významnou lesníckou, akademickou osobnosťou a neúnavný presadzovateľ myšlienok prírode blízkeho obhospodarovania lesa do praktického života. Je tou osobnosťou, ktorá v oblasti pestovania lesa dlhodobo spájala a spája  teóriu s lesníckou praxou. Má rozhodujúci vplyv na zmenu myslenia celej generácie lesníkov. Prostredníctvom seminárov a praktických ukážok v teréne, osobne zavádza najnovšie poznatky v pestovaní lesov do života. Od roku 1991 je vedúcim Katedry pestovania lesa, na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. V roku 1995 mu bol prezidentom SR udelený titul profesor pre odbor pestovania lesa. Okrem univerzity vo Zvolene prednáša aj na zahraničných univerzitách: Gottingen, ETH Zurich, AR Krakow a BOKU Viedeň. Je predseda PRO SILVA Slovakia a od roku 1996 člen európskeho výboru PRO SILVA EUROPE. Od roku 2005 je členom vedeckého kolégia SAV pre vedy biologicko-ekologické a od roku 1986 člen štyroch pracovných skupín IUFRO.