Categories: CENA J.D.MATEJOVIE

Share

Víťazom 8. ročníka ankety o cenu J.D.M. pre rok 2014 sa stal Ing. Ján Malko, CSc. Laureátovi bola cena  udelená za rozvoj a úsilie o uznanie lesníctva spoločnosťou, za pôsobenie pri výchove generácií lesníkov a za aktívnu činnosť v štátnom aj neštátnom sektore.

Pán Ján Malko sa narodil  4. marca 1943 v Sučanoch, okres Martin. Po ukončení základnej a strednej školy študoval na  Lesníckej fakulte VŠLD vo Zvolene.  Zvyšovanie vedeckej kvalifikácie ukončil v roku 1988  absolvovaním externej ašpirantúry. V roku 1995 úspešne vykonal skúšku odborného lesného hospodára.

Po ukončení štúdia na lesníckej fakulte pracoval na Školskom lesnom podniku až do odchodu na dôchodok. Postupne prešiel viacerými pracovnými pozíciami. V rokoch 1989 až 2004 bol riaditeľ Školského lesného podniku TU Zvolen. V orgánoch vysokej školy pôsobil napríklad ako člen vedeckej rady, člen kolégia rektora, ale aj ako externý učiteľ na Katedre ochrany lesa a poľovníctva. Ďalšie aktivity boli orientované na Zväz zamestnávateľov pracovníkov v lesnom hospodárstve, Slovenský poľovnícky zväz a Slovenskú lesnícku komoru, ktorej predsedom bol od roku 1998 do roku 2010, s prestávkou v roku 2005.V ostatnom období pracoval ako generálny sekretár Združenia obecných lesov SR a výkonný tajomník Rady združenia vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. Celú profesijnú kariéru venoval príkladnej starostlivosti o vysokoškolské lesy. V rámci školského lesného podniku sa podieľal na praktickej výučbe takmer 40-tich ročníkov lesných inžinierov.

Okrem jeho odbornej spôsobilosti je potrebné oceniť aj jeho ľudské vlastnosti, ktorými sú skromnosť, ústretovosť, rozvážnosť a ochota poradiť a pomôcť.