Cena Jozefa Dekréta Matejovie 

je prejavom ocenenia pre osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili alebo zasluhujú o zveľaďovanie lesov a rozvoj lesníctva na Slovensku.
Vyhlasuje ju vo forme ankety od r. 2007 každoročne Slovenská lesnícka komora v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica.
Víťaz každého ročníka ankety je vyhlásený v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu na Dni stromu v mesiaci júli.

Jozef Dekrét Matejovie (12. júl 1774 – 18. január 1841) patril medzi najuznávanejších lesníckych odborníkov na prelome 18. a 19. storočia. Významne prispel k zveľadeniu baníctvom a hutníctvom zdevastovaných lesov na Hornom Pohroní. Novátorské metódy, ktoré uplatňoval, obsiahli široký okruh činností – umelé zalesňovanie, pestovanie lesa, hospodárna ťažba a využívanie dreva, rentabilita lesnej prevádzky, zdokonaľovanie evidencie a ochrany lesa, sociálne reformy na zlepšenie sociálnych podmienok lesných robotníkov.
Tieto činnosti svojím významom presiahli obvod jeho pôsobnosti a stali sa základom pre usporiadané obhospodarovanie lesov v celej krajine.

Jozef Dekrét Matejovie
Jozef Dekrét Matejovie