Categories: CENA J.D.MATEJOVIE

Share

Víťazom 9. ročníka ankety sa stal a  cena JDM pre rok 2015 bude udelená Doc. Ing. Jozefovi  Konôpkovi, CSc. za  rozvoj a úsilie o uznanie lesníctva spoločnosťou, za pôsobenie pri výchove generácií lesníkov a za aktívnu činnosť v štátnom aj neštátnom sektore.

Pán Doc. Ing. Konôpka, CSc., sa narodil vo Vígľašskej Hute – Kalinke, v okrese Zvolen. Základné vzdelanie získal v rodnej obci a v Slatinských lazoch. V rokoch 1954 – 1958 absolvoval Strednú lesnícku technickú školu s maturitou v Banskej Štiavnici. V rokoch 1958 – 1963 pokračoval v štúdiu na Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, v roku 1969 začal externú vedeckú ašpirantúru a vedeckú hodnosť kandidáta poľnohospodársko-lesníckych vied vo vednom odbore poľnohospodárstvo, lesnícka fytopatológia a ochrana rastlín získal v roku 1974.

Po ukončení štúdia na lesníckej fakulte v roku 1963 nastúpil pracovať na Vojenské lesy a majetky, n.p., v Pliešovciach, kde pracoval aj po ukončení základnej vojenskej služby vo funkcií vedúceho lesnej správy. V roku 1969 nastúpil na študijný pobyt na Výskumný ústav lesného hospodárstva vo Zvolene, kde sa od funkcie odborného pracovníka, cez vedúceho oddelenia ochrany lesov a poľovníctva prepracoval po námestníka riaditeľa pre výskum. Túto pozíciu zastával v roku 1978 do konca apríla 1990. Od roku 1992 do januára 1999 pracoval na Ministerstve pôdohospodárstva SR vo funkcií riaditeľa sekcie, resp. generálneho riaditeľa lesníckej sekcie. V súčasnosti pracuje na Národnom lesníckom centre vo Zvolene, kde v roku 2008 zastával funkciu generálneho riaditeľa.

Pán doc. Jozef Konôpka celý svoj pracovný život zasvätil lesníctvu a neúnavnému štúdiu. Jeho vedeckovýskumné a pedagogické aktivity sú zamerané do troch oblastí: v prvom rade je to problematika ochrany lesa, a to konkrétne mechanicky pôsobiace abiotické škodlivé činitele, ďalej problematika poľovníctva a napokon – ale v ostatnom období možno v najväčšom rozsahu – problematika koncepcií a prognóz lesného hospodárstva. Pôsobil aj ako hosťujúci profesor na fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Je autorom a spoluautorom 810 publikácií, z toho 65 monografií a knižných publikácií a 91 vedeckých prác. Je členom Slovenského poľovníckeho zväzu, kde pôsobil dlhé roky vo významných funkciách, až po viceprezidenta zväzu.

Za významné zásluhy o rozvoj slovenského lesníctva, poľovníctva , lesníckej vedy a výskumu  obdržal viacero ocenení.

Oceniť je potrebné okrem odbornosti i jeho ľudské vlastnosti, ktorými sú ústretovosť, rozvážnosť a ochota poradiť a pomôcť.