Categories: CENA J.D.MATEJOVIE

Share

Za celoživotnú – štyridsaťtriročnú prácu, aktivitu a výsledky na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva.

Pán Miroslav Rybárik sa narodil 23. januára 1949 v Kamennej Porube, okres Žilina. Odborné lesnícke vzdelanie nadobudol na Strednej lesníckej škole v Liptovskom Hrádku.

Túžba pracovať v lese sa mu začala napĺňať v roku 1970 na Lesnom závode Rajecké Teplice, keď ako mladý lesník prebral lesný obvod aj s horárňou bez elektriny na samote v doline Rybná pod Kľakom.

Sedemdesiate roky boli na LZ Rajecké Teplice mimoriadne zložité a náročné.

V obvode závodu sa realizovala rozsiahla delimitácia zanedbaných poľnohospodárskych plôch porastených lieskou – jedna z najväčších zalesňovacích akcií v rozsiahlej Rajeckej doline.. V podmienkach, v ktorých pracoval ich výmera predstavovala 520 ha sústredených plôch.

Cieľ bol jasný : usporiadať pôdny fond delimitáciou týchto pozemkov, likvidáciou liesky pripraviť plochy pre založenie lesa umelou obnovou tak, aby založené lesy v budúcnosti plnili všetky dôležité funkcie pre spoločnosť. Samotná likvidácia liesky bola fyzicky náročná práca, znásobená nedostatkom ľudí a to nielen pri zalesňovaní, ale aj pri starostlivosti o zabezpečenie novozaložených kultúr. Na zalesnenie uvedených plôch bolo potrebné obrovské množstvo kvalitného sadbového materiálu s predpísanou druhovou skladbou. Niekoľkoročné mimoriadne pracovné a odborné nasadenie sa prejavilo v tom, že pre vlastnú potrebu vypestovali viac ako 300 tis. sadeníc výbornej kvality, hlavne smreka, jedle, smrekovca, buka a javora.

Po 11 rokoch vo funkcii vedúceho lesníckeho obvodu sa stal zástupcom vedúceho lesnej správy so zameraním na pestovanie. V druhej polovici 80-tych rokov vykonával funkcie vedúceho Lesnej správy Fačkov, neskôr zástupcu vedúceho lesnej správy a vedúceho lesného obvodu a to až do odchodu na dôchodok 31.12.2012.

Ako lesník sa celý život venuje poľovníctvu v poľovnom revíri s chovom jelenej zveri, kde vykonáva činnosť poľovného hospodára.
Skutočnou odmenou po toľkých rokoch námahy, je pre nášho dnešného laureáta, a nielen pre neho, neopakovateľný pocit vidieť a prechádzať sa po stovkách hektárov zdravých lesov založených s jeho prispením v 70-tych a 80-tych rokoch minulého storočia.

Pánovi Miroslavovi Rybárikovi k udeleniu ceny JDM všetci srdečne gratulujeme a do ďalších rokov života mu prajeme všetko najlepšie.