Categories: CENA J.D.MATEJOVIE

Share

Narodil sa 18.augusta 1939. V roku 1962 absolvoval Lesnícku fakultu VŠLD vo Zvolene.
Ako absolvent vysokej školy nastúpil na Lesný závod Muráň, kde pôsobil v rokoch 1963 – 1964, ako zástupca vedúceho polesia.
V rokoch 1965 – 1973 pôsobil na Lesprojekte ako taxátor a od roku 1974 pôsobil ako špecialista Štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici až do svojho odchodu na dôchodok v roku 2004.
Pôsobil aj ako člen mnohých odborných komisií a redakčných rád odborných časopisov.
Popri množstve odborných aktivít, ktoré čiastočne realizuje aj v súčasnom období, je významnou skutočnosťou, že menovaný predstavuje výnimočnú osobnosť na jednotnom poli lesníctva a ochrany prírody.
Ako profesionálny lesník dokázal v ochrane prírody nachádzať múdre a efektívne riešenia, pri ktorých sa vyhýbal nerealizovateľným extrémom a uplatňoval postupy, ktoré dokázali názorové spektrum zjednocovať.
Váhou svojich odborných dokumentov dokázal vždy pôsobiť v prospech lesa a lesného hospodárstva.
Osobnosť Ing. Burkovského, vzhľadom na jeho vlastnosti, môže byť prirodzeným vzorom pre lesnícku, ale aj širokú laickú verejnosť.