SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA:
ENVIROREZORT IGNORUJE ODBORNÝ KONSENZUS O POČETNOSTI MEDVEĎOV

Slovenská lesnícka komora upozorňuje verejnosť na skutočnosť, že ministerstvo životného prostredia dlhodobo ignoruje Program starostlivosti o medveďa hnedého (Ursus arctos) na Slovensku, ktorý vznikol na základe širokého odborného konsenzu a participácie všetkých dotknutých skupín, organizácií a inštitúcií v novembri 2016 v rámci projektu Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku.

Na príprave a realizácii viac ako stostránkového dokumentu sa podieľali Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia SR – Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva, Odbor štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská poľovnícka komora, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – Ústav pre chov a choroby rýb a zveri, parazitológie, Národné lesnícke centrum vo Zvolene – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Združenie miest a obcí Slovenska, Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou (Slovak Wildlife Society) a Lesoochranárske zoskupenie VLK.

„Je nepochopiteľné, že napriek tomu sú závery a odporúčania z Programu starostlivosti o medveďa hnedého na Slovensku súčasným vedením ministerstva životného prostredia ignorované. Odmieta implementovať najmä jeho časť, týkajúcu sa aktívneho manažmentu početnosti medvedej populácie. Následky tejto arogancie envirorezortu začína vnímať celá spoločnosť. V Slovenskej lesníckej komore sa obávame toho, že ak bude pokračovať takýto postoj envirorezortu k tejto problematike, doplatíme na to všetci – ľudia i medvede. Ľudia sú vystavovaní atakom nebezpečnej šelmy nielen v horských a podhorských oblastiach, medvede sa vyskytujú už aj v obciach, obytných zónach a na okraji viacerých miest. Medvede strácajú prirodzenú plachosť a rešpekt pred človekom kvôli absentujúcemu regulačnému znižovaniu ich početnosti, takže sa stávajú čoraz nebezpečnejšími. A zároveň sú častejšími terčami pytliakov,“ hovorí
predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Milan Dolňan.

V opatreniach na zachovanie priaznivého stavu medveďa hnedého alebo opatreniach na odstránenie negatívnych vplyvov medveďa hnedého vo vzťahu k škodám a odstránenie negatívnych vplyvov na medveďa hnedého je aj zásah do populácie medveďa (usmrtenie, odchyt) naplánovaný komisiami pre ochranu a manažment medveďa hnedého. „V tomto prípade okrem sledovania zníženia rizika škôd a nebezpečných stretov človeka s medveďom hnedým sledujeme aj také obhospodarovanie medveďa hnedého, ktoré prinesie zabezpečenie priaznivého stavu populácie medveďa prostredníctvom odstránenia problémových jedincov so zmeneným správaním, spôsobujúcich škody a zabezpečenie pozitívneho vzťahu verejnosti k medveďovi. Zásahy do populácie budú vykonané prostredníctvom príslušných správcov poľovných revírov. Ide v podstate o naplánovaný zásah do populácie medveďa hnedého v zmysle platnej legislatívy. Okrem uvedených cieľov sleduje tento systém aj praktické udržiavanie medvedej populácie v priaznivom stave. Princíp a postup udeľovania výnimky, ako aj realizácia usmrtenia je podrobne uvedený v prílohe programu starostlivosti,“ uvádza sa v Programe starostlivosti o medveďa hnedého.

„Manažmentové opatrenia, zabezpečujúce zásah do populácie odchytom a odstrelom medveďa hnedého, sú v prílohe dokumentu navrhované na realizáciu v dvoch základných úrovniach: odchyt, prípadne usmrtenie v zmysle rozhodnutia zásahového tímu a lov, ktorý je naplánovaný komisiami pre ochranu a manažment medveďa hnedého. V praxi ale rozhoduje iba Zásahový tím Štátnej ochrany prírody SR pre medveďa hnedého o tom, ktoré synantropné jedince budú odstránené a akým spôsobom. Takýto manažment sa ukazuje ako neudržateľný. Čakáme azda na to, kým medveď usmrtí ďalšieho dospelého človeka alebo nebodaj malé dieťa?! Preto apelujeme na ministerstvo životného prostredia, aby začalo plne rešpektovať konsenzus odborníkov z Programu starostlivosti o medveďa hnedého na Slovensku,“ dodáva  Ing. Milan Dolňan.

Kontakt k aktuálnej téme:
Ing. Milan Dolňan
Slovenská lesnícka komora
Študentská 20, 960 01 Zvolen
E-mail: milanlesy@gmail.com
Tel.: +421 905 253 174