Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Share

Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Zdieľať

V úvode včerajšieho XXIX. Valného zhromaždenia Slovenskej lesníckej komory, ktoré sa uskutočnilo v posluchárni Technickej univerzity vo Zvolene za účasti 165 členov, vystúpil štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR JUDr. Henrich Haščák a vyzval prítomných, aby sme spoločne riešili problémy v lesníctve, pretože len tak môžeme byť úspešní. Predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Igor Viszlai opakovane zdôraznil, že členstvo v Slovenskej lesníckej komore má zmysel, pretože len táto stavovská organizácia, ktorá už nie je iba spolkom nadšencov, dokáže obhajovať záujmy lesníctva.

Správa o činnosti Slovenskej lesníckej komory za obdobie od minuloročného valného zhromaždenia a plánované aktivity v tomto roku dokazujú, že lesnícka stavovská organizácia sa významne aktivizuje. Dôležitá však je angažovanosť a záujem širšieho spektra lesníkov o jej činnosť a aktivity.  Ing. Viszlai preto na jednej strane poďakoval všetkým, ktorí Slovenskú lesnícku komoru podporujú, na druhej strane vyzval lesníkov, aby si nekládli otázku, čo im členstvo v tejto organizácii prinesie, ale opýtali sa samých seba, čo môžu urobiť pre lesnícku komoru a lesnícky stav. „Spojme sily, zdieľajme a šírme informácie o práci a postojoch Slovenskej lesníckej komory,“ uviedol k tejto téme jej predseda.

Účastníci valného zhromaždenia venovali veľkú pozornosť aktualizácii základných dokumentov Slovenskej lesníckej komory, ktoré neprešli zmenami od roku 2013. Cieľom schválených zmien v stanovách, organizačnom, rokovacom a volebnom poriadku bolo dosiahnuť spresnenie ich znenia a správnu aplikáciu jednotlivých ustanovení v činnosti oblastných lesníckych komôr v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach.

Valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory schválilo mimo iných zmien aj upresnenie vzniku a zániku členstva v komore a rozdelenie kompetencií v starostlivosti o fyzické a právnické osoby ako členov komory jej ústredím a oblastnými lesníckymi komorami. Zafixovalo mandáty právnických osôb, v prípade vlastníkov a užívateľov lesov stanovilo počet hlasov podľa výmery obhospodarovaných lesov.

Aktualizované základné dokumenty Slovenskej lesníckej komory budú zverejnené na jej internetovej stránke. Podrobnejšie informácie o priebehu včerajšieho valného zhromaždenia si budete môcť prečítať v pravidelnej rubrike Slovenskej lesníckej komory v júnovom vydaní časopisu LES & Letokruhy.

Súvisiace príspevky