Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Share

Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Zdieľať

Slovenská lesnícka komora si v zmysle zákona o odbornom vzdelávaní a príprave plní už niekoľko rokov svoje povinnosti a spolupráca prináša svoje ovocie. Nielenže žiaci odborov lesného hospodárstva dostávajú najnovšie informácie priamo z prevádzky, ale môžu sa aktívne zapojiť do praktického vzdelávania u reálnych obhospodarovateľoch lesov.

Zatiaľ je v duálnom vzdelávaní zapojený len odbor 4579 F lesná výroba, no zamestnávatelia sú certifikovaní aj na iné odbory. Je len otázkou času, kedy sa podarí pripraviť vyhovujúce podmienky aj pre ďalšie odbory a duálne vzdelávanie sa posunie zas o niečo ďalej. Od roku 2019 našlo v štátnom podniku Vojenské lesy a majetky, OZ Kežmarok, prvých 10 žiakov zo školy v Starej Ľubovni, elokovaného pracoviska v Lomničke, priestor na praktický výcvik najmä v pestovnej činnosti.

V tom istom roku sa zapojili do duálneho vzdelávania aj LESY Slovenskej republiky, štátny podnik v spolupráci so školou v Prešove, no zmluva skončila ku koncu školského roka 2021/2022. V roku 2022 sa pridala aj obec Ihľany a vo svojich obecných lesoch poskytuje praktické vzdelávanie žiakom súkromnej školy z Kežmarku.

Vo Vojenských lesoch a majetkoch sa v roku 2022 navýšil počet žiakov na 35. No a vo februári 2023 sa po ukončení administrácie, aj s pomocou Slovenskej lesníckej komory, opätovne zapojili LESY Slovenskej republiky do duálneho vzdelávania pre žiakov lesníckej školy v Prešove.

Osem žiakov absolvovalo povinné oboznámenie sa s pracovným poriadkom zamestnávateľa, školenie o bezpečnosti práce, protipožiarnej ochrane a dnes sú už reálne zapojení do praktických činností v Škôlkarskom stredisku Veľký Šariš.

Prínos duálneho vzdelávania sa preukázal od začiatku jeho zavedenia, keď po ukončení škôl získali uplatnenie skôr absolventi duálu, ako tí, ktorí sa do neho nezapojili. Verím, že aj absolventi v sektore lesného hospodárstva nájdu uplatnenie tak, ako sa stalo vo vojenských lesoch, kde niekoľko žiakov po skončení duálneho vzdelávania ostalo u nich pracovať na trvalý pracovný pomer. Pochvaľujú si lesníci, aj žiaci.

Ing. Igor Viszlai, predseda Slovenskej lesníckej komory

Súvisiace príspevky