Lykožrútovi sa vytvárajú ideálne podmienky na likvidáciu nášho zeleného bohatstva

Slovenská lesnícka komora vyzýva v otvorenom liste ministra životného prostredia Jána Budaja na bezodkladné prehodnotenie Usmernenia generálnej riaditeľky Sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny Ministerstva životného prostredia SR Mgr. Kataríny Butkovskej z 20. 5.2020 k postupu v konaniach podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, pri obmedzení, zákaze alebo určení podmienok vykonávania lesohospodárskych činností.

„Vyššie spomínané usmernenie, ktorým sa doslova vynucuje od odborov starostlivosti o životné prostredie okresných úradov rovnaký a nekompromisný postup pri rozhodnutiach o obmedzení a zákaze spracovania kalamity, prináša po troch rokoch preukázateľné negatívne následky na zdravotný stav lesných porastov na Slovensku – dramaticky sa zhoršuje situácia s podkôrnym hmyzom a v mnohých oblastiach už prerastá do nezvládnuteľných kalamít!

Pri obmedzovaní spracovania kalamity v chránených vtáčích územiach a kvôli druhovej ochrane  sa spracovanie kalamity posúva do najťažšieho zimného obdobia, kde je veľmi problematické, niekedy až nemožné kalamitu spracovávať. V minulosti pre spracovanie kalamity obmedzenia neexistovali, vzťahovali sa iba na vykonávanie úmyselných ťažieb.

Terajším postupom sa nevytvárajú predpoklady pre včasné spracovanie kalamity! Lykožrútovi sa tak vytvárajú ideálne podmienky na likvidáciu nášho zeleného bohatstva. Prieči sa to všetkým zásadám starostlivosti o lesné ekosystémy, lebo len včasným a rýchlym odstraňovaním napadnutých stromov je možné zabrániť šíreniu kalamity, nie odkladaním jej spracovania alebo dokonca zákazmi spracovania kalamity.

V súčasnosti to logicky generuje ďalšie kalamitné šírenie a premnoženie podkôrneho hmyzu a prispieva k likvidácii našich lesov pod rúškom ochrany prírody. Prieči sa to všetkým odborným postupom a zásadám starostlivosti o lesy. Je to pán minister nevedomosť alebo premyslený zámer ako zlikvidovať naše lesy? Preklopme to do jednoduchého prirovnania – pomôže ľuďom odkladanie liečenia vážnych chorôb…?,“ uvádza predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Igor Viszlai.  

Slovenská lesnícka komora ďalej upozorňuje v otvorenom liste ministra životného prostredia Jána Budaja na závažnú skutočnosť, že slovenská cesta ochrany prírody je v rozpore s európskymi smernicami o vtákoch a o biotopoch, lebo ich cieľom je zabezpečiť, aby druhy a typy biotopov ktoré chránia, boli zachované alebo obnovené do priaznivého stavu ochrany a opatrenia by mali prihliadať na hospodárske, sociálne a kultúrne požiadavky, na regionálne a miestne vlastnosti dotknutých území.

Slovenská cesta ochrany prírody je aj v rozpore s Protokolom o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (oznámenie č. 111/2006 Z. z.). V reálnej praxi sme tak svedkami mnohých paradoxov a absurdností, ktoré vyplývajú z nepochopenia požiadaviek na reálnu ochranu prírody, napríklad obmedzenia spracovania kalamít aj v umelo založených, nestabilných smrekových monokultúrach.