Categories: Aktuality

by Slsk

Share

Categories: Aktuality

by Slsk

Zdieľať

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania, ktoré sa vyznačuje úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. VLM SR š. p., o.z. Kežmarok od roku 2018 poskytuje praktickú výchovu pre žiakov odboru lesná výroba zo Spojenej školy v Starej Ľubovni, elokovaného pracoviska Lomnička.

Na školský rok 2022/2023 sa prihlásilo do prvého ročníka 20 žiakov a z druhého ročníka nastúpilo na začiatku školského roka 7 žiakov. Zvýšený počet prvákov deklaruje, že projekt je úspešný a záujem v marginalizovanej skupine obyvateľov sa zvyšuje vďaka benefitom, ktoré duálne vzdelávanie so sebou prináša.
VLM SR, š.p. na základe zvýšenému záujmu žiakov o dvojročný študijný odbor lesná výroba požiadalo SPPK, ako stavovskú organizáciu, o navýšenie počtu žiakov na odbornom výcviku u zamestnávateľa z pôvodných 20 žiakov na 35.

Preto sa 8.11.2022 uskutočnilo opakované overenie spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania pre zamestnávateľa Vojenské lesy a majetky SR š. p., o.z. Kežmarok. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v zmysle zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave sa podieľa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce v rezorte pôdohospodárstva. Nakoľko však ide o lesnícky odbor, spolupracujúcou organizáciou je Slovenská lesnícka komora, a teda jej traja členovia vykonali overovanie.

Zamestnávateľ, u ktorého sa overuje spôsobilosť, musí spĺňať kritériá podľa platného normatívu. Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia je vytvorený s cieľom zabezpečenia kvalitnej prípravy absolventov učebného odboru lesná výroba.

V praktickej výučbe čaká žiakov kolobeh prác v lesníckych činnostiach. Zimné obdobie žiaci praxujú v rámci dielne školy, kde spoločne s majstrami odborného výcviku konštruujú drevené posedy a krmelce pre zver, zhotovujú vtáčie búdky či úkryty pre netopiere. Začiatkom jari študenti začnú s prípravami na jarné zalesňovanie a prácami v lesnej škôlke.

Absolventi učebného odboru nachádzajú po ukončení školy uplatnenie v lesníckej prevádzke, pričom nadobudnuté praktické skúsenosti výrazne zlepšujú kvalitu vykonanej práce. Škola aktuálne pripravuje významnú investíciu na rozšírenie priestorov školy o priestory na praktické vyučovanie.

Ing. Michal Dudák, člen Predstavenstva SLsK

Súvisiace príspevky