Slovak forestry chamber
Tlačové správy SLsK
Tlačová správa
V Tatrách ubúda spevavých vtákov
Zvolen, 20. januára 2015
Dňa 13.1.2015 bola v relácii Správy RTVS odvysielaná reportáž „V Tatrách ubúda spevavých vtákov“. Odznela v nej informácia
o klesajúcom počte vtáčích druhov v TANAP-e. Podľa tvrdenia ochranárov je za tým chémia, ktorú čoraz viac používajú ľudia na
poliach a v lesoch.
     „Nie je pravda, že sa v lesníctve používa stále viac chémie. Opak je pravdou“ zhodnotil situáciu predseda Slovenskej lesníckej
komory Jaroslav Šulek. Svedčia o tom štatistické údaje, ktoré zasielajú lesní hospodári Národnému lesníckemu centru v zmysle Vyhlášky
č. 491/2011 Z. z. Spotreba insekticídov od roku 2007  plynule klesá (zo 44 ton v roku 2007- v čase po veľkej vetrovej kalamite, až po
0,9 tony v roku 2013). Podobne je to so spotrebou herbicídov, fungicídov a iných pesticídov. Pre porovnanie, spotreba pesticídov
napríklad v roku 2012 bola v poľnohospodárstve 3926 ton (www.mpsr.sk/download.php?fID=6462), v lesníctve 0,9 tony. Okrem toho, v
Štátnych lesoch TANAP-u, z oblasti ktorých reportáž pochádza, sa pesticídy už od roku 2005 nepoužívajú. Je teda zrejmé, že podiel
lesníctva na zaťažovaní prírodného prostredia chemickými prostriedkami je veľmi nízky.
     Preto informácie v reportáži, týkajúce sa používania chémie v lesoch, považujeme za nepravdivé a zavádzajúce. Nemôžu byť v
žiadnom prípade použité na vyvodenie takých vážnych obvinení ľudí, ktorí sa starajú o lesy, teda lesníkov, aké boli prezentované
verejnosti.


Tlačová správa
k novele zákona o miestnych daniach a poplatkoch
Zvolen, 28.10.2014
Počas uplynulých dní bola značná pozornosť médií a verejnosti  venovaná dianiu v parlamente v súvislosti so schválenou
novelou zákona o miestnych daniach a poplatkoch, ktorá nadobudla účinnosť od 15. októbra 2014. Slovenská lesnícka komora považuje
za potrebné ozrejmiť niektoré skutočnosti z pohľadu lesného hospodárstva a prispieť tak k objektívnejšiemu pohľadu na danú
problematiku.
Na úvod je potrebné povedať, že hádam žiadne iné odvetvie nebolo za posledných desať rokov vystavené tak vysokému nárastu
daní z nehnuteľností ako práve lesné hospodárstvo. Niektoré subjekty zaznamenali nárast dane z lesných pozemkov až o 600 percent.
„Priestor na neúmerné zvyšovanie daní umožňoval doteraz platný zákon. V podstate ak obec chcela dosiahnuť  potrebný príjem z daní, 
zvýšila najnižšiu ročnú sadzbu a jej päťnásobok pri lesných pozemkoch zabezpečoval potrebnú sumu. Drvivá väčšina miest a obcí sa
správa zodpovedne a s citom, no niektoré nie“ povedal predseda Slovenskej lesníckej komory Jaroslav Šulek.
Ako u poľnohospodárov, tak aj u lesníkov platí, že lesná pôda je základným výrobným prostriedkom a žiadne iné odvetvia zo
základných prostriedkov dane neplatia. Všetci pritom vieme, že vlastníci a obhospodarovatelia lesa na lesnej pôde nielen podnikajú, ale
majú spoločnosťou  určené, že sa majú o lesy starať tak, aby lesy boli trvalo schopné plniť produkčné i mimo produkčné funkcie.
Vlastníci a obhospodarovatelia lesa pritom nedostávajú od štátu žiadne priame podporné platby. Prakticky financujú  zabezpečovanie
plnenia všetkých verejnoprospešných funkcií lesov z vlastných zdrojov. Vysoké dane z lesných pozemkov ohrozujú ich životaschopnosť.
Ing. Šulek dodáva, že práve v horských a podhorských oblastiach sú práce v lesoch nemalým zdrojom pracovných príležitostí a
zabezpečovanie životaschopnosti malých i veľkých lesných podnikov v týchto oblastiach je predpokladom udržania občanov na vidieku.
Aj toto by si mali uvedomiť predovšetkým tie mestá a obce, ktorých sa to bytostne dotýka. 


Tlačová správa
Zvolen, 22.10.2014
Zažite lesné dobrodružstvo v centre Bratislavy
Aj v centre Bratislavy a dokonca uprostred veľkého nákupného centra sa budete môcť prechádzať bosými nohami po lese, poznávať
semienka, šišky a plody lesných drevín. V srdci Eurovea totiž 04. - 06. novembra 2014 vyrastie živá, lesná učebňa. Lesní pedagógovia v
nej budú sprevádzať návštevníkov tajomstvami lesa. Na mieste, kde môžete bežne zažiť len nákupnú atmosféru, bude znieť šum lesa a
spev vtákov. Tam, kde by ste to nečakali, budete mať možnosť oddýchnuť si a všetkými zmyslami poznávať prírodu.  V rámci tvorivých
dielni si budú môcť najmä deti zhotoviť vlastné ozdoby, či pohľadnice. Na mieste, ktoré je uprostred veľkomesta, spoznáte krásu,
pestrosť a výnimočnosť našich lesov.
Ak ste zabudli, aký dôležitý je les pre náš život a naše zdravie, na interaktívnej výstave s názvom Lesy pre ľudí - ľudia pre lesy vám o
tom povedia lesníci, ktorí sa venujú práci s deťmi a mládežou. Cieľom výstavy je priniesť kúsok lesa aj na netradičné miesta,
motivovať rodiny s deťmi a mladých ľudí k poznávaniu a návšteve prírodného prostredia. Výstava interaktívnym spôsobom približuje
život v lese a prácu lesníkov zodpovedných za pestovanie, ochranu a zveľaďovanie lesov v prospech spoločnosti. Výstava zdôrazňuje, že
les je domovom rastlín a živočíchov, je miestom oddychu, relaxu a zdravia, zdrojom čistej vody a vzduchu,  zdrojom energie a dreva a
miestom pre prácu na vidieku.
Výstavu pripravila Slovenská lesnícka komora v spolupráci s Národným lesníckym centrom. Jej návštevníci nemusia byť len pasívnymi
pozorovateľmi, ale k dispozícii budú aj zážitkové aktivity lesnej pedagogiky a tvorivé dielne. V čase od 10.00 do 19.00  ich budú
sprevádzať lesní pedagógovia, ktorí majú pripravené aj drobné odmeny.
Tlačová správa
Zvolen, 23.07.2014
Program rozvoja vidieka a eliminácia vplyvu vetrovej kalamity Žofia
Vetrová kalamita Žofia zapríčinila poškodenie dreva v objeme nad 4 milióny m3, pričom najviac postihnutými okresmi sú Rimavská
Sobota, Poprad, Brezno a Liptovský Mikuláš. Zvýšené náklady na spracovanie kalamity a znížené tržby za drevnú surovinu negatívne
ovplyvnia hospodárenie všetkých postihnutých lesných podnikov. Jedným z nástrojov na pomoc majiteľom a obhospodarovateľom lesa
postihnutých vetrovou kalamitou Žofia je využitie aktuálnych výziev z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013. Slovenská lesnícka
komora žiada pri kvalitatívnom vyhodnocovaní jednotlivých projektov podporovať činnosti, zamerané na výsadbu lesa a následné
ošetrovanie a ochranu novozaložených lesných kultúr a na činnosti súvisiace so sprístupňovaním lesných porastov.
V súčasnej dobe Pôdohospodárska platobná agentúra vyhodnocuje dve opatrenia v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013
zamerané na podporu lesného hospodárstva: Opatrenie 1.4 Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov a Opatrenie 2.1 Obnova potenciálu
lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení. S ohľadom na následky vetrovej kalamity Žofia je potrebné zamerať sa na
podporu výsadby a starostlivosť o založené lesné kultúry. Rovnako je dôležité podporovať činnosti súvisiace so sprístupnením lesných
pozemkov. Na tieto činnosti by sa mala sústrediť podpora pri kvalitatívnom hodnotení jednotlivých žiadostí o podporu z Programu
rozvoja vidieka 2007 - 2013. Ukončenie vyhodnocovania a zverejnenia výsledkov hodnotenia opatrenia 1.4 zameraného na nákup lesnej
techniky by rovnako prispelo k rýchlejšiemu spracovaniu následkov kalamity Žofia. Podpora uvedených aktivít by mala veľmi pozitívny
vplyv na zvýšenie zamestnanosti na vidieku.
Lesnícka stavovská organizácia rovnako zdôrazňuje  potrebu zabezpečenia kontinuity podpory lesného hospodárstva v Programe
rozvoja vidieka 2014 - 2020. Preto je potrebné urýchliť práce na metodických príručkách lesníckych opatrení, a tým zabezpečiť
okamžité vyhlásenie lesníckych výziev po schválení Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 .

Tlačová správa
Špekulácie s cenami dreva po kalamite sú neserióznym zneužívaním cudzieho nešťastia
Zvolen, 5. júna 2014
     Tlaky na znižovanie cien dreva iba niekoľko dní po veternej kalamite Žofia, nesvedčia o serióznom prístupe niektorých
spracovateľov dreva k majiteľom a správcom lesov. Rozsah kalamity pritom nie je taký, aby sa na Slovensku v tomto roku muselo
vyrúbať výrazne väčšie množstvo dreva, ako bolo pôvodne plánované. Majitelia a správcovia lesov budú mať naopak pri
spracovaní kalamity výrazne zvýšené náklady a zostane im menej prostriedkov na obnovu vetrom poškodených porastov.
     „Na Slovensku padlo 15. mája, necelých štyri milióny kubíkov dreva, čo je menej ako plánovaná ročná ťažba a zatiaľ neuskutočnená
ťažba v zostávajúcich mesiacoch tohto roka. Pri správnom manažmente spracovania kalamity a dodávok nemusí celkové množstvo dreva
na trhu prevýšiť pôvodne plánované objemy,“ zhodnotil situáciu predseda Slovenskej lesníckej komory Jaroslav Šulek. Svedčia o tom
plány na prednostné spracovanie kalamitnej hmoty a odloženie plánovaných ťažieb, ktoré ohlásili viaceré organizácie  vrátane
najväčšieho obhospodarovateľa lesov na Slovensku - štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.
      V krátkodobom horizonte najbližších mesiacov budú lesníci spracovávať najmä kvalitnejšie drevo, aby sa predišlo jeho
znehodnoteniu. Vyvrátené stromy s čiastočne funkčným koreňovým systémom je možné bez väčšieho rizika znehodnotenia dreva
spracovávať v priebehu celého tohto roka a odložiť jeho umiestnenie na trh.
     Spracovanie kalamitou poškodených lesných porastov zo sebou prináša zvýšené náklady na sprístupnenie porastov pre lesnú
techniku, vybudovanie alebo rozširovanie skladov dreva pri údolných odvozných cestách, z dôvodu zvýšeného prísunu drevnej hmoty,
zvýšené náklady pre použitie technológií pri ťažbe približovaní a manipulácii s kalamitnou drevnou hmotou. Zvýšené náklady si vyžaduje
aj zabezpečenie prípravy kalamitných plôch pre zalesňovanie umelou obnovou a zabezpečenie ochrany existujúcich porastov proti
ďalšiemu poškodeniu.
     Pokiaľ by prišlo k radikálnemu zníženie cien dreva, budú ho lesníci nútení ponechať  na skladoch a počkať, až dopyt prevýši ponuku a
ceny sa vrátia na spravodlivú úroveň. Straty z nižších tržieb by chýbali v nasledujúcich rokoch pri obnove lesa. Lesníci si nemôžu dovoliť
premrhať prostriedky na obnovu lesa ihneď na začiatku pri predaji dreva z neho.


Tlačová správa
Zvolen, 26.05.2014
Rýchle spracovanie následkov víchrice Žofia je prioritou lesníkov
Riešenie kalamitnej situácie, zapríčinenej veternou víchricou, bolo jedným z hlavných bodov rokovania predsedníctva
Slovenskej lesníckej komory. Na základe prvotných odhadov z družicových snímok boli kalamitou poškodené takmer 3 milióny m3
dreva na výmere okolo štyri tisíc ha lesov. Slovenská lesnícka komora upozorňuje, že čo najrýchlejšie spracovanie kalamitného
dreva a obnova lesa si vyžadujú prijať opatrenia, ktoré zlepšia súčinnosť medzi štátnou správou na úseku lesného hospodárstva
a životného prostredia. Je nevyhnutné vyvarovať sa chybám po vetrovej kalamite z roku 2004, kedy z dôvodu prieťahov pri
povoľovaní spracovania následkov kalamity prišlo k obrovskému premnoženiu podkôrného hmyzu. Ďalšie opatrenia, ktoré
výrazne sťažujú spracovania kalamity, súvisia s náročným procesom verejného obstarávania pre lesnícke činnosti.
Lesy a lesníctvo je znova vystavené následkom ničivej vetrovej kalamity. Na rozdiel od roku 2004, kde vietor poškodil smrekový les vo
Vysokých a Nízkych Tatrách, sú teraz poškodené hlavne listnaté dreviny. Je preto nevyhnutné prijať účinné opatrenia, ktoré budú
eliminovať následky kalamitného poškodenia.
V prvom rade ide o lepšiu koordináciu a súčinnosť medzi orgánmi štátnej správy. Prieťahy v povoľovaní spracovania kalamitného dreva
po vetrovej kalamite v roku 2004 a nepovolenie výstavby lesných ciest v kalamitnou území mali za následok premnoženie podkôrného
hmyzu. Toto premnoženie zapríčinilo zničenie najcennejších pôvodných horských smrečín vo vysokohorských oblastiach Slovenska.
Po tejto kalamite je lesné hospodárstvo vystavené hlavne nebezpečenstvu zníženia kvality drevnej suroviny. Zvýšené náklady na
spracovanie kalamity a znížené tržby za drevnú surovinu negatívne ovplyvnia hospodárenie všetkých postihnutých lesných podnikov. Na
tieto fakty upozornilo predsedníctvo Slovenskej lesníckej komory na svojom prvom zasadnutí po Valnom zhromaždení. Zástupcovia
lesníkov rovnako poukázali na problémy lesného hospodárstva so  zákonom o verejnom obstarávaní v rámci lesných podnikov
obhospodarujúcich lesy v majetku štátu miest a obcí. Aplikácia zákona v zabezpečovaní základných lesníckych činností svojou
náročnosťou bráni operatívne reagovať ma kalamitné situácie a spôsobuje lesnému hospodárstvu zníženie výnosov. Rovnako má
negatívny vplyv na zamestnanosť vo vidieckom priestore, kde zákon svojou byrokratickou náročnosťou znevýhodňuje miestnych
dodávateľov prác.