Slovak forestry chamber
Ako sa stať členom SLsK
 
Podľa ustanovenia § 3, odsek 1 zákona číslo 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov členom slovenskej lesníckej komory  môže byť :
fyzická osoba, ktorá nadobudla vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie lesníckeho smeru,
vlastník lesa, správca lesa alebo nájomca lesa,
iná právnická osoba vykonávajúca vzdelávacie, výskumné, projekčné alebo ochranárske činnosti v oblasti lesníctva.
Základnou podmienkou vzniku členstva v komore je vyplnenie prihlášky za člena a zaplatenie členského príspevku, výšku ktorého schvaľuje každý rok Valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory.
Uchádzač o členstvo v Slovenskej lesníckej komore si môže prihlášku za člena stiahnuť na internetovej stránke komory, alebo vyzdvihnúť na Úrade komory vo Zvolene, na adrese : Slovenská lesnícka komora, Študentská 20, 960 01 Zvolen, prípadne u niektorého z členov predstavenstva a dozornej rady (menný zoznam s adresami je rovnako uvedený na internetovej stránke komory).
Vyplnenú prihlášku doručí uchádzač o členstvo na jednu z oblastných lesníckych komôr podľa svojho uváženia. Táto možnosť sa týka spravidla tých uchádzačov, ktorých miesto trvalého pobytu a sídlo zamestnania sú rozdielne podľa územnej pôsobnosti jednotlivých oblastných lesníckych komôr (pre úplnosť uvádzame, že komora nemá jednoznačné vymedzenie územnej pôsobnosti jednotlivých oblastných lesníckych komôr).

Sídla jednotlivých oblastných lesníckych komôr sú nasledovné:
OLsK Banská Bystrica           Ing. Igor Viszlai, kontakt viď záložka Orgány SLsK
OLsK Bratislava                   Ing. Jozef Dóczy, kontakt viď záložka Orgány SLsK
OLsK Žilina                          Ing. Pavol Dendys, kontakt viď záložka Orgány SLsK
OLsK Košice                         Ing. Ján Slivinský, kontakt viď záložka Orgány SLsKOblastná lesnícka komora prihlášky doručuje na úrad komory. Prihlášky schvaľuje predstavenstvo komory. Po schválení predstavenstvom komory, zapíše úrad člena do zoznamu komory. Vykonanie zápisu do zoznamu členov oznámi komora členovi. V prípade neprijatia uchádzača o vstup do komory, komora túto skutočnosť oznámi uchádzačovi, s uvedením dôvodov, pre ktoré prijatý nebol. Novoprijatý člen zaplatí ročný členský príspevok na účet vybratej oblastnej lesníckej komory.
Na terajšie obdobie bola schválená výška  r o č n é h o  členského príspevku nasledovná :
fyzická osoba vo výške 10,- €,
právnická osoba vo výške 100,- €,
členovia v dôchodku, ktorí nevykonávajú odbornú lesnícku činnosť, členovia na základnej vojenskej službe, alebo na materskej dovolenke platia ročný udržiavací príspevok vo výške 1,- €.
Ak členstvo v roku pri vstupe do komory trvá menej ako 6 mesiacov, platí členský príspevok v polovičnej výške.
Ročný členský príspevok sa uhrádza na účet príslušnej oblastnej lesníckej komory. Čísla účtov jednotlivých oblastných lesníckych komôr sú nasledovné :
OLsK Banská Bystrica   0054234312 / 0200
OLsK Bratislava    1491878057 / 0200
OLsK Žilina   2694150001 / 1100
OLsK Košice    68731512 / 0200

Pri bezhotovostnej platbe členského príspevku prevodom z osobného účtu, je potrebné v poznámke na platobnom príkaze pri platení v banke uviesť meno a priezvisko platiteľa pre jeho jednoznačnú identifikáciu.
Po prijatí za člena komory a zaplatení členského príspevku Slovenská lesnícka komora vydá novému členovi členský preukaz.
Vo Zvolene, 15.08.2010