Slovak forestry chamber
Galéria držiteľov Ceny Jozefa Dekreta Matejovie
2
0
1
5
Doc. Ing. Jozef KONÔPKA, CSc.
 
naspäť na výber ročníka
Víťazom 9. ročníka ankety sa stal a  cena JDM pre rok 2015 bude udelená Doc. Ing. Jozefovi  Konôpkovi, CSc. za  rozvoj a úsilie o
uznanie lesníctva spoločnosťou, za pôsobenie pri výchove generácií lesníkov a za aktívnu činnosť v štátnom aj neštátnom sektore.
Pán Doc. Ing. Konôpka, CSc., sa narodil vo Vígľašskej Hute - Kalinke, v okrese Zvolen. Základné vzdelanie získal v rodnej obci a v
Slatinských lazoch. V rokoch 1954 - 1958 absolvoval Strednú lesnícku technickú školu s maturitou v Banskej Štiavnici. V rokoch 1958 -
1963 pokračoval v štúdiu na Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, v roku 1969 začal externú vedeckú
ašpirantúru a vedeckú hodnosť kandidáta poľnohospodársko-lesníckych vied vo vednom odbore poľnohospodárstvo, lesnícka fytopatológia
a ochrana rastlín získal v roku 1974.
Po ukončení štúdia na lesníckej fakulte v roku 1963 nastúpil pracovať na Vojenské lesy a majetky, n.p., v Pliešovciach, kde pracoval aj
po ukončení základnej vojenskej služby vo funkcií vedúceho lesnej správy. V roku 1969 nastúpil na študijný pobyt na Výskumný ústav
lesného hospodárstva vo Zvolene, kde sa od funkcie odborného pracovníka, cez vedúceho oddelenia ochrany lesov a poľovníctva
prepracoval po námestníka riaditeľa pre výskum. Túto pozíciu zastával v roku 1978 do konca apríla 1990. Od roku 1992 do januára 1999
pracoval na Ministerstve pôdohospodárstva SR vo funkcií riaditeľa sekcie, resp. generálneho riaditeľa lesníckej sekcie. V súčasnosti
pracuje na Národnom lesníckom centre vo Zvolene, kde v roku 2008 zastával funkciu generálneho riaditeľa.
Pán doc. Jozef Konôpka celý svoj pracovný život zasvätil lesníctvu a neúnavnému štúdiu. Jeho vedeckovýskumné a pedagogické aktivity
sú zamerané do troch oblastí: v prvom rade je to problematika ochrany lesa, a to konkrétne mechanicky pôsobiace abiotické škodlivé
činitele, ďalej problematika poľovníctva a napokon - ale v ostatnom období možno v najväčšom rozsahu - problematika koncepcií a
prognóz lesného hospodárstva. Pôsobil aj ako hosťujúci profesor na fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo
Zvolene. Je autorom a spoluautorom 810 publikácií, z toho 65 monografií a knižných publikácií a 91 vedeckých prác. Je členom
Slovenského poľovníckeho zväzu, kde pôsobil dlhé roky vo významných funkciách, až po viceprezidenta zväzu.
Za významné zásluhy o rozvoj slovenského lesníctva, poľovníctva , lesníckej vedy a výskumu  obdržal viacero ocenení.
Oceniť je potrebné okrem odbornosti i jeho ľudské vlastnosti, ktorými sú ústretovosť, rozvážnosť a ochota poradiť a pomôcť. 
 
Prof. Ing. Milan SANIGA, DrSc.
2
0
1
6
naspäť na výber ročníka
Prof.Ing. Milan Saniga, DrSc. sa narodil v roku 1951 v obci  Liptovské Revúce. 
Profesor Milan Saniga je významnou lesníckou, akademickou osobnosťou a neúnavný presadzovateľ myšlienok prírode blízkeho
obhospodarovania lesa do praktického života. Je tou osobnosťou, ktorá v oblasti pestovania lesa dlhodobo spájala a spája  teóriu s
lesníckou praxou. Má rozhodujúci vplyv na zmenu myslenia celej generácie lesníkov. Prostredníctvom seminárov a praktických ukážok
v teréne, osobne zavádza najnovšie poznatky v pestovaní lesov do života. Od roku 1991 je vedúcim Katedry pestovania lesa, na
Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. V roku 1995 mu bol prezidentom SR udelený titul profesor pre odbor pestovania
lesa. Okrem univerzity vo Zvolene prednáša aj na zahraničných univerzitách: Gottingen, ETH Zurich, AR Krakow a BOKU Viedeň. Je
predseda PRO SILVA Slovakia a od roku 1996 člen európskeho výboru PRO SILVA EUROPE. Od roku 2005 je členom vedeckého kolégia
SAV pre vedy biologicko-ekologické a od roku 1986 člen štyroch pracovných skupín IUFRO.
 
Ing. Lukáš Hraško
2
0
1
7
naspäť na výber ročníka
Laureátovi sa cena  udeľuje za celoživotné dielo - 40 ročné pôsobenie v lesníctve, významné zásluhy a prínos k rozvoju pestovania listnatých porastov s dôrazom na drevinu dub.
Ing. Lukáš Hraško sa narodil 19. októbra 1949 v Novej Dedine, okres Levice. Je absolventom lesníckeho odborného učilišťa (1965 - 1967), strednej lesníckej technickej školy (1967 - 1971) a Lesníckej fakulty Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene (1971 - 1976).
Ing. Lukáš Hraško patrí medzi tých vzácnych ľudí, ktorí celý svoj profesijný, ako aj osobný život, venovali práci v lese a čo je tiež dôležité zvýrazniť, v obvode jedného Lesného závodu Levice. Pracoval ako vedúci lesníckeho obvodu, neskôr ako technik výroby - pestovateľ a ako vedúci odborný referent pestovateľ. Od roku 2000 pracuje ako odborný lesný hospodár pre lesy neštátnych vlastníkov a obhospodarovateľov lesov. Aj vďaka tomu dokázal ako špecialista na úseku pestovania lesov zhromaždiť veľké množstvo poznatkov a získať praktické skúsenosti v tejto oblasti.
Ing. Hraško je priekopníkom a iniciátorom hnutia PRO SILVA, vyvíja stále aktivity pri zakladaní a obhospodarovaní takýchto objektov u štátnych i neštátnych lesov.  Dosiahnuté predbežné výsledky rastu a pestovania introdukovaných drevín na priemyselných plantážach OZ Levice boli ním prezentované tiež na medzinárodnej úrovni. Aktívny je aj v publikačnej činnosti.
Ing. Lukáš Hraško je nielen odborníkom v oblasti pestovania lesov, ale aj skromným človekom úprimného charakteru a ľudského prístupu k životu. Je jedným z tých, ktorí sa vybrali cestou lesníctva a tejto ceste zostali verní po celý život.
 
Ing. Mikuláš Michelčík
2
0
1
8
naspäť na výber ročníka