Slovak forestry chamber
Archív 2018
Prvý ročník podujatia „Žuhračka pre všetkých“ 12.6.2018
Ako to už býva, keď sa rozhodnete zorganizovať podujatie pod holým nebom, najneistejším prvkom vždy zostáva počasie. A tak sme 12. júna 2018 s napätím očakávali, či sa nám podarilo vybrať ten správny deň na zorganizovanie prvého ročníka podujatia „Žuhračka pre všetkých“. Veď minulý týždeň tu lialo ako z krhly a keby to malo pokračovať aj v tento deň, bola by to veru škoda pre nás všetkých, ako organizátorov, tak i školy a školákov, ktorí sa podujali zúčastniť sa tejto novej zážitkovo-vzdelávacej akcii.
Pre nás, organizátorov z Oblastnej lesníckej komory Bratislava, je vždy obohacujúce, keď sa na takomto podujatí stretne celá „rodina“ lesníkov, poľovníkov a priateľov lesa, s ktorými nás spája spoločný vzťah k prírode a lesu osobitne.
Aj keď lokalita Žuhračky je obyvateľom okolia Levíc dobre známou oblasťou, stále má čo povedať všetkým, ktorí si toto miesto obľúbili.
Samotná chata Žuhračka uprostred Štiavnických vrchov pôsobí priam majestátne pokojne, ako tichý svedok udalostí, ktoré v minulosti zažila. Jej história sa spája aj so sídlom a činnosťou partizánskej skupiny Sitno počas druhej svetovej vojny. Práve tento fakt bol jedným z dôvodov, venovať jednu z mnohých vzdelávacích tém Žuhračke, ako významnému miestu protifašistického odboja. Aj vďaka praktickým ukážkam bojov so skutočnými vozidlami z druhej svetovej vojny, dokonca s možnosťou prevezenia, možno povedať, že táto téma bola pre všetkých účastníkov podujatia bez rozdielu veku jednou z najzaujímavejších. Navyše, ak bola doplnená o výklad priameho účastníka Slovenského národného povstania prof. Jána Králika, ako aj ďalších členov Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov Levice a Štátneho archívu v Nitre, pracoviska Levice. Praktické ukážky bojov nám sprostredkovala firma Jozef Hostinský - TASSAT prostredníctvom konfederácie klubov vojenskej histórie Slovenska. Takéto vzdelávanie formu zážitku bolo pre všetky zúčastnené deti jedinečné.
Na ďalších tematických stanovištiach sa účastníci mohli prostredníctvom lesných pedagógov zo štátneho podniku LESY Slovenskej republiky a jeho odštepných závodov Levice a Prievidza oboznámiť s prácou lesníkov.
Spoznávať druhy a hlasy našich vtákov a zvierat pomáhal účastníkom RSDr. Jozef Hlásnik, čestný predseda Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Levice.
Tému poľovníckej kynológie, ktorá bola venovaná ukážke výcviku a práci poľovníckych druhov psov pomohol zastrešiť štátny podnik LESY Slovenskej republiky prostredníctvom odštepného závodu Topoľčianky.
Napriek podstatne odlišným podmienkam prírodného prostredia než aké máme v Štiavnických vrchoch, sa do programu podarilo zaradiť aj tému záchrany a obnovy lesov našich veľhôr v správe Štátnych lesov Tatranského národného parku.
Ako sa pripravujú lesné hospodárske plány, podľa ktorých sa v lesoch vykonáva odborné obhospodarovanie lesov, ich obnova, ťažba ale aj zalesňovanie, prezentoval Spolok taxátorov Slovenska na stanovišti venovanom lesníckej taxácii.
Ďalšou, nemenej zaujímavou oblasťou, bolo aj poskytovanie prvej pomoci v lese s praktickými ukážkami. Za odborný výklad k tejto téme patrí vďaka dobrovoľníčkam Slovenského Červeného kríža, územného spolku Levice.
Za zorganizovanie celého podujatia patrí veľká vďaka predovšetkým vedeniu a zamestnancom štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, Odštepného závodu Levice, v obvode ktorého sa podujatie uskutočnilo a bez pomoci ktorého by ho sotva bolo možné uskutočniť. A samozrejme veľká vďaka patrí aj všetkým organizáciám, inštitúciám a dobrovoľníkom, ktorí svojou prácou prispeli k jeho zdarnému priebehu.
Celý deň nás sprevádzalo pekné počasie, dobrá nálada a veselý smiech detí.  A tak všetci bez rozdielu veku sme si z akcie „Žuhračka pre všetkých“ odniesli množstvo príjemných a poučných zážitkov, vedomostí a inšpirácií. Nasledujúci rok by sme radi k tomuto prvému ročníku akcie pridali ďalší. Veď čo viac obohatí srdce človeka, než úsmev na tvárach našich detí.

Ing. Jozef Dóczy, PhD.
predseda Oblastnej lesníckej komory Bratislava
Nástup detí Otvorenie Len aby sme to prešli v zdraví... Moja labka je väčšia Na garmošku zahrali...
Poľovníctvo v priamom prenose So psíkmi sa je stále o čom rozprávať Učíme sa v prírode... Už zas nás skúšajú! Výklad musí zaujať poslucháčov
XX. stretnutie Klubu žien - lesníčiek pri SlSK, Čierny Balog, 16. 8. 2018 do 19. 8. 2018
Úvod jubilejného - XX. stretnutia žien lesníčiek, ktoré sa konalo v dňoch od 16. 8. 2018 do 19. 8. 2018, sa začal krátkou ukážkou z filmu Nevera po slovensky. Ukážka nebola premietnutá preto, aby sa stretnutie konalo v tomto duchu, ale z dôvodu, že sa dej odohráva v prostredí krásnej slovenskej prírody v okolí Čierneho Balogu. A práve Odštepný závod Čierny Balog bol spoluorganizátorom stretnutia žien - lesníčiek. Program bol zameraný predovšetkým na lesnícku problematiku, ale i na prírodné krásy tohto regiónu. Účastníci stretnutia boli oboznámení s dobre známou vetrovou kalamitou v Osrblí v roku 1996. Ing. Jozef Černák, ktorý je poverený vedením výrobného úseku na OZ Čierny Balog, spoločne s vedúcim LS Osrblie Ing. Igorom Schóberom, veľmi podrobne oboznámili účastníkov stretnutia s priebehom spracovania uvedenej kalamity a zároveň so súčasným stavom kalamitou postihnutých porastov. Veľmi dobrým spestrením výkladu tejto problematiky boli fotografie, ktoré zachytávali stav jednotlivých porastov postihnutých kalamitou. Pri ich porovnaní so súčasným stavom všetci účastníci vyslovili  pochvalné uznanie tým, ktorí sa na spracovaní kalamity a následnom zalesnení týchto porastov podieľali. Zvládli to dokonale. Čo sa týka iného pohľadu na hospodárenie - na bezzásahové územie, s tým sa mohli účastníci stretnutia oboznámiť počas prehliadky Dobročského pralesa. Zaujímavosťou v tomto regióne Slovenska je to, že sa tu nachádza takzvaný geografický stred Slovenska, a tým je vrch Hrb. Preto bolo akosi samozrejmé, že si túto príležitosť (byť v  tzv. strede Slovenska) účastníci stretnutia nenechali ujsť. Ďalšou prírodnou krásou je Bystrianska jaskyňa, ktorá bola tiež našou zastávkou. Nachádzať sa v Čiernom Balogu a nebyť v lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline, to snáď pre lesníkov - lesníčky nie je ani možné. Preto celý poldeň stretnutia bol venovaný prehliadke skanzenu. A nielen prehliadke. Pri príležitosti XX. stretnutia žien lesníčiek bola v lesníckom skanzene osadená drevená socha venovaná prvej známej žene lesníčke - Ing. Alžbete Némethyovej, o ktorej sme sa dozvedeli z písomností pána Viliama Stockmanna. Účastníci stretnutia boli ubytovaní v hoteli Zerrenpach, ktorý sa nachádza pri biatlonovom areáli v Osrblí. Preto prehliadka tohto areálu bola súčasťou stretnutia. Úplným bonusom na záver bola spoločná fotografia so sestrami Fialkovými, reprezentantkami Slovenskej republiky v biatlone,  ktoré práve trénovali v tomto areáli.
Stretnutie žien lesníčiek prišiel pozdraviť aj bývalý predseda Slovenskej lesníckej komory pán Ing. Jaroslav Šulek a aktívne sa stretnutia zúčastnil súčasný predseda Slovenskej lesníckej komory pán Ing. Milan Dolňan.
Veľké poďakovanie za perfektnú prípravu a dokonalé sprevádzanie počas stretnutia patrí Ing. Michalovi Kofirovi - vedúcemu Lesníckeho skanzenu, Ing. Jozefovi Černákovi - poverenému vedúcemu výrobného úseku na OZ Čierny Balog  a Ing. Igorovi Schóberovi - vedúcemu LS Osrblie. A na záver veľké ďakujem patrí Ing. Miroslavovi Pepichovi - riaditeľovi OZ Čierny Balog, ktorý celý program stretnutia dokonale zmenežoval.
Zelená kvapka krvi pre zdravý les, Zvolen 24.11.2018
Zelená kvapka krvi pre zdravý les, Zvolen 24.11.2018    (TA3)
Zelená kvapka krvi pre zdravý les - pútač
Posledné zasadnutie predstavenstva SLsK v roku 2018
Bilancia neľahkého roku

Dňa 14. 12.2018 sa v Turčianskych Tepliciach uskutočnilo rokovanie predstavenstva Slovenskej lesníckej komory. Program bol zameraný na hodnotenie uplynulého roku a posúdenie kvality spolupráce komory s lesníckymi inštitúciami a organizáciami. Predseda komory Milan Dolňan konštatoval, že lesníci majú za sebou neľahký rok, naplnený úporným bojom s podkôrnikovou kalamitou i snahou o získanie podpory verejnosti. Memorandum o spolupráci, ktoré na začiatku roka podpísalo 23 lesníckych a drevárskych inštitúcií, zväzov a firiem zatiaľ neprinieslo očakávané ovocie. Skúškou akcieschopnosti komory bola akcia Zelená kvapka krvi pre zelený les, ktorá sa uskutočnila vo Zvolene 24. novembra. Napriek drobným výhradám a pripomienkam hodnotil Dolňan akciu ako úspešnú. V následnej diskusii vystúpili viacerí členovia predstavenstva i pozvaní hostia. Alojz Kaššák z TV relácie Halali hovorili o problémoch s prípravou relácie, vyzval zástupcov prítomných lesníckych firiem k intenzívnejšej spolupráci a naznačil optimistické očakávania od budúceho roku, v ktorom vedenie RTVS kontrahovalo dodanie a odvysielanie 20 relácií Halali. Predseda Oblastnej lesníckej komory Banská Bystrica Igor Viszlai hovoril o pôsobení v Rade zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania (RZ SDV). Predseda Oblastnej lesníckej komory Bratislava Jozef Dóczy prezentoval informácie o prebiehajúcich legislatívnych procesov, súvisiacich s novelou Zákona o lese, Zákona o poľovníctve, Zákona o ochrane prírody a schvaľovania Envirostratégie 2030 Zelenšie Slovensko. Na záver rokovania vyjadril doc. Jozef Konôpka názor, že lesníctvo by potrebovalo nový strategický dokument pre rozvoj lesníctva na najbližšie obdobie. Členovia predsedníctva Slovenskej lesníckej komory sa zhodli na tom, že sú pripravení prispieť k vzniku takejto stratégie.

Peter Gogola