Slovak forestry chamber
Archív 2018
 
Prvý ročník podujatia „Žuhračka pre všetkých“ 12.6.2018
Ako to už býva, keď sa rozhodnete zorganizovať podujatie pod holým nebom, najneistejším prvkom vždy zostáva počasie. A tak sme
12. júna 2018 s napätím očakávali, či sa nám podarilo vybrať ten správny deň na zorganizovanie prvého ročníka podujatia „Žuhračka
pre všetkých“. Veď minulý týždeň tu lialo ako z krhly a keby to malo pokračovať aj v tento deň, bola by to veru škoda pre nás všetkých,
ako organizátorov, tak i školy a školákov, ktorí sa podujali zúčastniť sa tejto novej zážitkovo-vzdelávacej akcii.
Pre nás, organizátorov z Oblastnej lesníckej komory Bratislava, je vždy obohacujúce, keď sa na takomto podujatí stretne celá „rodina“
lesníkov, poľovníkov a priateľov lesa, s ktorými nás spája spoločný vzťah k prírode a lesu osobitne.
Aj keď lokalita Žuhračky je obyvateľom okolia Levíc dobre známou oblasťou, stále má čo povedať všetkým, ktorí si toto miesto obľúbili.
Samotná chata Žuhračka uprostred Štiavnických vrchov pôsobí priam majestátne pokojne, ako tichý svedok udalostí, ktoré v minulosti
zažila. Jej história sa spája aj so sídlom a činnosťou partizánskej skupiny Sitno počas druhej svetovej vojny. Práve tento fakt bol
jedným z dôvodov, venovať jednu z mnohých vzdelávacích tém Žuhračke, ako významnému miestu protifašistického odboja. Aj vďaka
praktickým ukážkam bojov so skutočnými vozidlami z druhej svetovej vojny, dokonca s možnosťou prevezenia, možno povedať, že táto
téma bola pre všetkých účastníkov podujatia bez rozdielu veku jednou z najzaujímavejších. Navyše, ak bola doplnená o výklad priameho
účastníka Slovenského národného povstania prof. Jána Králika, ako aj ďalších členov Oblastného výboru Zväzu protifašistických
bojovníkov Levice a Štátneho archívu v Nitre, pracoviska Levice. Praktické ukážky bojov nám sprostredkovala firma Jozef Hostinský -
TASSAT prostredníctvom konfederácie klubov vojenskej histórie Slovenska. Takéto vzdelávanie formu zážitku bolo pre všetky
zúčastnené deti jedinečné.
Na ďalších tematických stanovištiach sa účastníci mohli prostredníctvom lesných pedagógov zo štátneho podniku LESY Slovenskej
republiky a jeho odštepných závodov Levice a Prievidza oboznámiť s prácou lesníkov.
Spoznávať druhy a hlasy našich vtákov a zvierat pomáhal účastníkom RSDr. Jozef Hlásnik, čestný predseda Okresnej organizácie
Slovenského poľovníckeho zväzu Levice.
Tému poľovníckej kynológie, ktorá bola venovaná ukážke výcviku a práci poľovníckych druhov psov pomohol zastrešiť štátny podnik
LESY Slovenskej republiky prostredníctvom odštepného závodu Topoľčianky.
Napriek podstatne odlišným podmienkam prírodného prostredia než aké máme v Štiavnických vrchoch, sa do programu podarilo zaradiť
aj tému záchrany a obnovy lesov našich veľhôr v správe Štátnych lesov Tatranského národného parku.
Ako sa pripravujú lesné hospodárske plány, podľa ktorých sa v lesoch vykonáva odborné obhospodarovanie lesov, ich obnova, ťažba ale
aj zalesňovanie, prezentoval Spolok taxátorov Slovenska na stanovišti venovanom lesníckej taxácii.
Ďalšou, nemenej zaujímavou oblasťou, bolo aj poskytovanie prvej pomoci v lese s praktickými ukážkami. Za odborný výklad k tejto
téme patrí vďaka dobrovoľníčkam Slovenského Červeného kríža, územného spolku Levice.
Za zorganizovanie celého podujatia patrí veľká vďaka predovšetkým vedeniu a zamestnancom štátneho podniku LESY Slovenskej
republiky, Odštepného závodu Levice, v obvode ktorého sa podujatie uskutočnilo a bez pomoci ktorého by ho sotva bolo možné
uskutočniť. A samozrejme veľká vďaka patrí aj všetkým organizáciám, inštitúciám a dobrovoľníkom, ktorí svojou prácou prispeli k jeho
zdarnému priebehu.
Celý deň nás sprevádzalo pekné počasie, dobrá nálada a veselý smiech detí.  A tak všetci bez rozdielu veku sme si z akcie „Žuhračka pre
všetkých“ odniesli množstvo príjemných a poučných zážitkov, vedomostí a inšpirácií. Nasledujúci rok by sme radi k tomuto prvému
ročníku akcie pridali ďalší. Veď čo viac obohatí srdce človeka, než úsmev na tvárach našich detí.

Ing. Jozef Dóczy, PhD.
predseda Oblastnej lesníckej komory Bratislava
Nástup detí Otvorenie Len aby sme to prešli v zdraví... Moja labka je väčšia Na garmošku zahrali...
Poľovníctvo v priamom prenose So psíkmi sa je stále o čom rozprávať Učíme sa v prírode... Už zas nás skúšajú! Výklad musí zaujať poslucháčov