Slovak forestry chamber
Archív 2017
klik na iný spôsob prehľadu aktivít - do 30.6.2017
 
Zasadnutie Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania 24.8.2017
24.8.2017 sa predseda OLsK B. Bystrica, Ing. Viszlai zúčastnil zasadnutia Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania (RZ SDV) v Bratislave. Najdôležitejším bodom bolo prerokovanie ohrozenia celého projektu duálneho vzdelávania, nakoľko pod gesciou ŠIOV-u nie je zabezpečená garancia úspešného dosiahnutia cieľa projektu, t.j. dosiahnuť do roku 2020 zapojenosť žiakov v duálnom systéme v ich celkovom počte 12 000. Rovnako sú ohrozené aj ostatné ukazovatele úspešnosti projektu. Preto RZ SDV navrhuje systémové riešenia, ktoré sa musia zrealizovať vo veľmi krátkom čase. Ak sa nenájde vôľa, všetky zamestnávateľské a stavovské organizácie v RZ SDV odstúpia od spoluzodpovednosti za projekt.
Aktuálne o Duálnom vzdelávaní 22.9.2017
Ing. I. Viszlai, predseda OLsK B. Bystrica zastupoval SLsK na zasadnutí Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu (KR OVaP)
Banskobystrického kraja, kde sa schvaľoval návrh Všeobecného záväzného nariadenia VÚC o počte tried na stredných školách na školský
rok 2018/2019. Pretože VZN schvaľujú poslanci VÚC na svojom predvolebnom zasadaní, pravdepodobne namiesto čiste odborného
pohľadu na počet tried vzniknú návrhy na doplnenie na základe regionálneho lokálpatriotizmu a v snahe zabodovať pred voľbami. To už
je ale mimo KR OVaP. Lesnícke študijné a učebné odbory sú navrhnuté podľa toho, aký je predpoklad naplnenia tried podľa škôl a tak,
aby korešpondoval aj s potrebami zamestnávateľov.
 
19. stretnutie Klubu žien - lesníčiek, Lesy SR - OZ Prievidza, Horná Nitra  17. - 20.8.2017
Slovenská lesnícka komora ako stavovská organizácia lesníkov organizuje pre svojich členov rôzne podujatia, aby sa členovia stretli aj
v inej atmosfére, ako iba v práci. V mesiaci august sa o takéto stretnutie postaral Klub lesníčok pri Slovenskej lesníckej komore. Naše
dámy zorganizovali úžasné stretnutie a to 19. ročník stretnutia žien lesníčok Horná Nitra - OZ Prievidza 2017. Stretnutie s veľmi
zaujímavým lesníckym ale aj iným programom trvalo 4 dni. Za spomenutie určite stojí napr. sfáranie do bane Hornonitrianskeho
banského múzea, príklady hospodárenia na poddolovaných územiach práve v oblasti pôsobenia baní na LS Prievidza a v neštátnom
subjekte Spevár s.r.o. Taktiež účastníci navštívili objekty PRO SILVA na LS Duchonka. V neposlednom rade sa konali aj exkurzie po
rôznych kultúrnych pamiatkach okolia, do ZOO Bojnice,  kde sa členovia SLsK dozvedeli veľa zaujímavých informácii o jej činnosti. Klub
lesníčok v ZOO Bojnice začal prispievať aj na chov jednej zo sov zoologickej záhrady. Program bol mimoriadne bohatý a pestrý.
pozvánka a program stretnutia
 
 
SLsK diskutovala dňa 5.10.2017 s vedením MPRV SR
5.10.2017 rokovala Slovenská lesnicka komora, zastúpená Ing. Jaroslavom Šulekom, Ing. Róbertom Zlochom a Bc. Dávidom Hančinským, s pani ministerkou Ing. Gabrielou Matečnou, generálnym riaditeľom sekcie LH Ing. Petrom Kickom, o aktuálnych problémoch v LH. Okrem iných tém boli hľadané riešenia najmä v oblasti hlavných kompetencií SLsK, ďalej v oblasti štátnej správy a v neposlednom rade aj ohľadne komunikácie medzi rezortami. Jednanie formou diskusie pokladáme za konštruktívne.