Slovak forestry chamber
Archív 2016
18. stretnutie Klubu žien - lesníčok pri SLsK, 18.-21.8.2016, TANAP, Pieniny
Lesníctvo je povolanie, ktoré si vyžaduje okrem lásky k prírode aj určitý podiel odriekania, slušnú fyzickú kondíciu a akceptovanie možného rizika. Väčšina lesníkov sú preto muži, no najmä v  posledných rokoch sa tomuto povolaniu venujú čoraz viac aj príslušníčky krajšej polovice ľudstva. Podľa štatistík študuje toto povolanie približne 80 percent mužov a pätina žien. Aj preto je zriedka možné vidieť niekoľko lesníčok na jednom mieste.
Inak tomu však bolo 18.-21. augusta 2016 v Pieninách a  vo Vysokých Tatrách. Práve tam sa totiž uskutočnilo už 18. stretnutie lesníčok združených v Klube žien pri Slovenskej lesníckej komore (SLsK).
Lesníčky sa stretli v tatranskom hoteli Magura už vo štvrtok. Štvordňové stretnutie začali schôdzou klubu žien pri SLsK a opekačkou. Súčasťou stretnutia bola ukážka dôsledkov bezzásahového režimu vo Vysokých Tatrách, pútavá prednáška bývalej pracovníčky ŠL TANAPu Barbary Chovancovej o tatranských kamzíkoch, prehliadka prezidentského zámočku Hohenlohe, splav Dunajca na pltiach, či prehliadka múzea TANAPu. Stretnutia sa zúčastnilo cez 70 lesníčok.
„V TANAPe sme sa stretli po prvý raz. Snažíme sa miesta striedať, napríklad vlani sme boli na Zemplíne,“ hovorí podpredsedníčka SLsK Mária Biesová.
Počasie stretnutiu prialo. Naše kolegyne sa tak mohli v  piatok prejsť po Vysokých Tatrách takmer na Kopské sedlo a  bez obmedzení absolvovali všetky plánované akcie.
                                                              Vlastimil Rezek v mesačníku Lesov SR, š.p. B. Bystrica - Lesník č. 9/2016
Na zámočku Hohenlohe kostol sv. Anny v Tatranskej Javorine
XVIII. stretnutie lesníčok
Predposledný augustový víkend už tradične patril lesníčkam. Tento rok sa lesníčky stretli 18. - 21. augusta 2016 v rekordnom počte 51.  Hostiteľskej pochodne sa ujali chlapci zo Štátnych lesov TANAPu. Lesníčky boli ubytované v krásnom prostredí v Hoteli Magura, kde ich privítal námestník ŠL TANAP Ing. Pavol Fabián. Stretnutie bolo otvorené spoločnou opekačkou v areáli hotela.
Druhý deň sme absolvovali ukážku bezzásahoveho hospodárenia a jeho dôsledkov v Javorovej doline, sprievodcu nám robil Janko Slivinský, vedúci ochranného obvodu. Exkurzia pokračovala takmer až na Kopské sedlo. V rámci obedňajšej prestávky nám p. Barbora Chovancová, bývala zamestnankyňa Štátnych lesov TANAPu pútavo prednášala o Tatranskej faune. Cestou späť sme sa zastavili na prehliadke loveckého zámočku kniežaťa Hohenlohe a kostolíka v Tatranskej Javorine.
Druhý deň sa niesol vo vodáckom duchu. Po zaujímavej prehliadke historického kláštora kartuziánov v Červenom kláštore nasledovala plavba na pltiach po Dunajci. Na obed sa lesníčky zastavili v Lesnici, v Hoteli Pieniny, kde si pochutnali na znamenitých pstruhoch. Dokonca dve z nich mali tú česť byť pasované za Goralky I. rádu.  Po návrate ich čakal príjemný spoločenský večer pri ešte príjemnejšej goralskej hudbe a pohostení. Za zvukov krásnych ľudových piesni sa debatovalo a zabávalo do neskorých nočných hodín.
Štvrtý, odchodový deň, sa lesníčky podľa záujmu rozdelili na dve skupiny. Jedna skupina navštívila Beliansku jaskyňu a druhá Múzeum v Tatranskej Lomnici a expozíciu tatranskej prírody.
Obe skupiny sa stretli pri obhliadke rašeliniská NPR Pramenisko. Nasledoval spoločný obed a rozlúčka so želaním opätovného stretnutia takto o rok na inom, rovnako zaujímavom mieste.
Vďaka krásnemu počasiu, ochote tatranských lesníkov a organizačným schopnostiam predsedníčky Oblastnej lesníckej komory, Ing. Berty Staškovej sa aj toto XVII. stretnutie lesníčok združených pri Slovenskej lesníckej komore (SLsK) vydarilo. Bohatý a zaujímavý program, ktorý bol pre nich naplánovaný, sa podarilo zvládnuť bez obmedzení.
                                                               Lesu zdar !                          Lucia Miňová
Výjazdové zasadnutie predstavenstva SLsK - Palárikovo, 9.12.2016
Dňa 9.decembra  sa v rekreačnom zariadení LSR, š.p. - v poľovníckom kaštieli Palárikovo konalo  výjazdové zasadnutie predstavenstva SLsK. Zasadnutia sa zúčastnili i predstavenstvá oblastných lesníckych komôr ako i predstavitelia rozhodujúcich lesníckych organizácií a inštitúcií s ktorými SLsK v roku 2016 najintenzívnejšie spolupracovala. Na zasadnutí bola otvorená diskusia k návrhu priorít lesného hospodárstva pre budúce obdobie. Tieto by sa  mali následne premietnuť do pripravovaných návrhov legislatívnych zmien. Zároveň bol uvedený do života i reportážny film, z ktorého sa dozvedáme o postupe spracovania kalamity a o súčasnom stave zabezpečených kalamitných plôch na Osrblí, kde lesníkom neboli robené prekážky a o príčinách neutešenej situácii po kalamite na Čertovici, kde bolo spracovanie kalamity spomaľované rôznymi obštrukciami.
klik na INÉ AKTIVITY R. 2016