Slovak forestry chamber
Konferencia o škodách poľovnou zverou a na poľovnej zveri
Memorandum o spolupráci SLsK, SPPK a SPK
Banská Bystrica 9.3.2016
Archív 2016
Medzi  základné úlohy Slovenskej lesníckej komory patrí aj hľadanie riešenia problémov, s ktorými zápasí slovenské lesníctvo. Na
jeden takýto problém, ktorý je potrebné neodkladne riešiť,  upozornili aj delegáti XXII. VZ  SLsK, ktoré sa konalo v apríli minulého
roku. Jedná sa o narastajúce škody spôsobené zverou na mladých a starších lesných porastoch. Problematikou škôd zverou sa zaoberá
aj Koncepcia rozvoja poľovníctva,  schválená MPRV SR a Usmernenie MPRV SR k plánovanému chovu a lovu raticovej zveri.
Hlavnou príčinou rozsiahlych  škôd na lesných porastoch spôsobených zverou, sú vysoké stavy najmä netrofejovej raticovej zveri. Na
predstavenstve komory bol prijatý návrh, aby Slovenská lesnícka komora (SLsK)  iniciovala vypracovanie a podpísanie Memoranda o
spolupráci SLsK,  Slovenskej  poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK ) a Slovenskej poľovníckej komory (SPK) pri riešení
problémov škôd spôsobovaných zverou a na zveri. Iniciatíva sa stretla s priaznivou odozvou a po viacerých konzultáciách medzi
zainteresovanými stranami, bol navrhnutý a po pripomienkovom konaní odsúhlasený obsah Memoranda. Vzhľadom na závažnosť
problému, SPPK v spolupráci so  SLsK a SPK, zorganizovala konferenciu s názvom „Škody poľovnou  zverou a na zveri“, ktorá sa
uskutočnila 9.3.2016 v Banskej Bystrici. Na tejto konferencii bolo Memorandum podpísané. Za SPPK ho podpísal predseda Milan
Semančík, za SPK  jej prezident Tibor Lebocký a za SLsK predseda Jaroslav Šulek. Memorandum je prejavom dobrej vôle  a prvým
krokom zúčastnených strán  aj spolupracovať   pri návrhu legislatívnych zmien, ktoré napomôžu vyriešeniu tohto problému.

Foto: www.sppk.sk                                                                                                                                       MEMORANDUM
predsednícky stôl rokovacia sála podpísanie memoranda
XXII. Valné zhromaždenie SLsK, Zvolen - 22.4.2016
Otvorenie 10. Lesníckych dní na Slovensku
Otvorenie 10.Lesníckych dní vo Zvolene - sprievod od Lesníckeho a drev. múzea Otvorenie 10.Lesníckych dní vo Zvolene Otvorenie 10.Lesníckych dní vo Zvolene Otvorenie 10.Lesníckych dní vo Zvolene Zuzana Smatanová s piesňou "Horou" z filmu SLsK "Krajina bez tieňa" Zuzana Smatanová s piesňou "Horou" z filmu SLsK "Krajina bez tieňa" Zuzana Smatanová s piesňou "Horou" z filmu SLsK "Krajina bez tieňa"
Zuzana Smatanová s piesňou "Horou" z filmu SLsK "Krajina bez tieňa" Hneď ráno sa vo Zvolene konalo aj VZ OLsK B. Bystrica Hneď ráno sa vo Zvolene konalo aj VZ OLsK B. Bystrica XXII. VZ SLsK XXII. VZ SLsK XXII. VZ SLsK XXII. VZ SLsK
XXII. VZ SLsK XXII. VZ SLsK XXII. VZ SLsK XXII. VZ SLsK XXII. VZ SLsK-uvedenie do života dokumentu SLsK "Krajina bez tieňa" "Krstný" materiál XXII. VZ SLsK-uvedenie do života dokumentu SLsK "Krajina bez tieňa"
XXII. VZ SLsK-uvedenie do života dokumentu SLsK "Krajina bez tieňa" XXII. VZ SLsK-uvedenie do života dokumentu SLsK "Krajina bez tieňa" XXII. VZ SLsK-uvedenie do života dokumentu SLsK "Krajina bez tieňa" XXII. VZ SLsK XXII. VZ SLsK XXII. VZ SLsK XXII. VZ SLsK
foto B. Pekarovič
 
ZVOLEN - mesto lesníctva
Na podnet lesníckych  inštitúcií pôsobiacich na území mesta Zvolen, rok 2016 prináša mestu
oficiálny štatút „Zvolen - mesto lesníctva“. Zvolen sa už od druhej polovice dvadsiateho storočia
považuje za významné stredisko lesníctva.  Ak sa vrátime do histórie, v najstarších  písomných 
prameňoch  z 12.storočia sa okolie Zvolena popisuje ako „veľký kráľovský les“. V súčasnosti v
tomto meste sídli jedenásť lesníckych inštitúcií a organizácií, ktoré majú svoju činnosť zameranú
na vedu, výskum, vzdelávanie, ale aj praktické obhospodarovanie lesov  a svoje významné miesto
tu zastáva aj Slovenská lesnícka komora (SLsK), ktorá spolupracuje s lesníckymi inštitúciami a v
rozsahu svojich kompetencií uplatňuje záujmy lesníkov a lesníctva pri tvorbe a realizácii štátnej
lesníckej politiky.  Predseda SLsK spolu so zástupcami ostatných lesníckych inštitúcií a zástupcami
mesta Zvolen, 18.apríla 2016 potvrdili svojimi podpismi memorandum o spolupráci a zároveň mesto
Zvolen prijalo štatút „mesto lesníctva".
 
Cena Jozefa Dekreta Matejovie za rok 2016 bola udelená
Lesníci z celého Slovenska sa stretli v Lesníckom skanzene po 3. raz
Už po desiaty raz udelila Slovenská lesnícka komora spolu s Lesmi SR, štátny podnik Banská Bystrica, v príjemnej atmosfére a peknom
prostredí 15. Dňa stromu v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu, Cenu Jozefa Dekreta Matejovie za významný
prínos pre slovenské lesníctvo a slovenské lesy.
Významné lesnícke ocenenie získal v tomto roku spomedzi všetkých nominantov Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., vedúci Katedry
pestovania lesa na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, za významný prínos vo vypracovaní metodiky citlivých, prírode
blízkych spôsobov obhospodarovania lesov, a jej realizácii, osobitne cestou organizácie s medzinárodnou pôsobnosťou PRO SILVA.
Cenu laureátovi odovzdal poverený generálny riaditeľ Lesov SR, Ing. Jozef Staško a podpredseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Milan
Dolňan.
Súčasťou tohtoročného 15. Dňa stromu za tradične bohatej účasti verejnosti, bolo aj 3. Celoslovenské stretnutie lesníkov na tomto
významnom lesníckom podujatí.
prehľad udelených Cien J.D.M. podľa rokov
 
22. majstrovstvá SR  -   DREVORUBAČ 2016 - Oravský pohár 5.-6.8.2016
V dňoch 5. a 6. augusta 2016 sa v areáli amfiteátra  v Námestove, na nábreží  Oravskej priehrady , konali 22. Majstrovstvá SR  s
medzinárodnou účasťou  v práci s motorovou pílou  DREVORUBAČ 2016 - Oravský pohár.

Hlavným organizátorom,  pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja a v spolupráci s mestom Námestovo, už tradične boli Lesy SR,
š. p. Odštepný závod Námestovo. Ako partneri túto súťaž podporili spoločnosti DOLMAR a GRUBE. Sponzorským príspevkom sa
prezentovala aj Slovenská lesnícka komora - Oblastná lesnícka komora Žilina.

Súťažilo sa v kategórii JUNIOR - 8  súťažiacich a SENIOR - 26 súťažiacich,  v disciplínach :
• Stínka •  Výmena reťaze • Kombinovaný rez • Presný rez  • Odvetvovanie

Súťaž bola s medzinárodnou účasťou, okrem súťažiacich zo Slovenka sa jej zúčastnili aj „majstri fachu“ z Českej republiky, Poľska a
Nemecka.
Návštevníci tohto tradičného podujatia mohli sledovať zručnosť všetkých súťažiacich.
K úspešnému priebehu súťaže v prvý deň prispelo nielen pekné počasie, ale aj sprievodné prezentácie partnerov súťaže, milovníkov
prírody a lesa. 
Organizátori nezabudli ani na najmladších návštevníkov, pre ktorých bol pripravený bohatý program, rôzne súťaže a odmeny za
preukázané vedomosti a zručnosti. 
                                                      
                            výsledky tu                                         Ing. Elena Kubičková - OlsK Žilina