Slovak forestry chamber
XXI. Valné zhromaždenie SLsK, Zvolen - 22.4.2015
Otvorenie 9. lesníckych dní na Slovensku
V Europa Shopping Centre v Banskej Bystrici sa v dňoch 3.-4.3.2015 konala interaktívna výstava
"LESY PRE ĽUDÍ - ĽUDIA PRE LESY"
21. Valné zhromaždenie Oblastnej lesníckej komory Bratislava17.4.2015
Dvadsiate prvé valné zhromaždenie Oblastnej lesníckej komory Bratislava sa konalo 17.apríla v novo zrekonštruovanom Účelovom zariadení lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál na území odštepného závodu Trenčín. Na úvod stretnutia pozdravil prítomných členov oblastnej lesníckej komory Ing. Miloslav Košút, vedúci ekonomicko - obchodného úseku odštepného závodu Trenčín a zaželal zúčastneným príjemné rokovanie. Vyše tridsať členov rokovalo o podstatných otázkach smerovania súčasného štátneho aj neštátneho lesníctva. Najdôležitejšími bodmi rokovania bolo zhodnotenie minuloročnej činnosti oblastnej komory a príprava činnosti pre tento rok. Prítomní v ďalšom programe odsúhlasili za Oblastnú lesnícku komoru Bratislava návrh kandidátov na udelenie Ceny Jozefa Dekreta Matejovie pre rok 2015 pre osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili alebo zasluhujú o zveľaďovanie lesov a rozvoj lesníctva na Slovensku. Schválenými kandidátmi sa stali Ing. Jána Farkaš a Ing. Peter Bušniak. Informáciu o vlaňajšej odbornej exkurzii v Maďarsku - lesy Zalianskej župy podal Ing. Tomáš Čuka. Ing. Peter Bušniak navrhol, aby sa plánovaná odborná exkurzia na Moravu do Krajského riaditeľstva lesov Zlín uskutočnila ešte tento rok. Tento návrh bol v pléne jednomyseľne odsúhlasený. Prípravou exkurzie boli poverení traja členovia: Lukáš Jančovič, Ing. Michal Podfaj a Ing. Jana Staňová. Predseda oblastnej komory bol poverený, aby predniesol požiadavku na predstavenstve Slovenskej lesníckej komory, aby sa preškolenia odborných lesných hospodárov organizované Národným lesníckym centrom uskutočňovali v krajoch, teda nie centralisticky vo Zvolene, ale aby školitelia prichádzali za účastníkmi do regiónov. Ďalším schváleným návrhom bolo zorganizovať poradenstvo pre odborných lesných hospodárov pre lesnícky GIS (pozn.: geografický informačný systém - je systém na získavanie, ukladanie, analyzovanie a manažovanie dát a ich príslušných vlastností, ktoré sú priestorovo viazané na lesné porasty). Touto úlohou bola poverená Ing. Renáta Červeňanová. Otázka chýbajúcich členských preukazov ako dokladu o uhradení členského, bola vyriešená prijatím uznesenia o zverejňovaní členov spolu s uhradením príslušného členského poplatku podľa jednotlivých oblastných komôr na webovej stránke Slovenskej lesníckej komory. Na záver rokovania boli prítomní pozvaní na valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory vo Zvolene.
                                                                                      Ing. Jana Staňová, podpredsedníčka
                                                                                     Oblastnej lesníckej komory Bratislava 
Archív 2015
Pozývací plagát k akcii
"Tatranská kosba 2015" a "Špica guláš 2015" v júni, v štátnych lesoch TANAP-u teraz aj za účasti Oblastnej lesníckej komory Košice
Fero Dvorový Peter Takáč nekompromisný súboj 1 nekompromisný súboj 2 po súťaži VIP - ženy :-) pod rukami nášho hlavného gulášmajstra Jozefa Staška...
Cena Jozefa Dekreta Matejovie udelená po deviaty raz
Na XIV. Dni stromu v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu bola 11. júla 2015 už po deviaty krát udelená Cena Jozefa Dekreta Matejovie za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského lesníctva.
Z navrhnutých kandidátov vybrala komisia, zložená zo zástupcov komory, Lesov SR, š.p. B. Bystrica a zástupcu neštátnych lesníckych subjektov pre rok 2015 Doc. Ing. Jozefa Konôpku, CSc.
Bližšia charakteristika oceneného bude onedlho k dispozícii v záložke "CENA J.D.MATEJOVIE".