Oblastná lesnícka komora Žilina a Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik  Odštepný závod Žilina, Lesná správa Martin,  dňa 24.októbra 2014 zorganizovali  prezentáciu stavu a spracovania kalamity po májovej vetrovej smršti „Žofia“ , ktorá sa prehnala aj Národným parkom Veľká Fatra - Gaderská dolina
„Keď v Gaderskej doline prejdete Čertovou bránou, neocitnete sa v pekle, ale v raji“ - hovoria milovníci tohto  
kraja. Je to jedna z najkrajších a najznámejších dolín Veľkej Fatry.
V prezentácii sa uvádza, že je to bralná časť Veľkej Fatry, akési skalné mesto, ktoré vyniká zaujímavým krasovým reliéfom. Sú tam stĺpy, previsy, bralá, skalné diery, skalné okno a v  podzemnom svete zase desiatky priepastí, polojaskýň či jaskýň. Najznámejšia z nich je Mažarná. Mažarná je významným náleziskom kostrových zvyškov medveďa jaskynného. Prieskumy ukázali, že bola obývaná už v praveku. Ďalším významným nálezom v Blatnici je hrob veľkomoravského veľmoža a meča s rukoväťou vybíjanou zlatom a striebrom. Meč je datovaný do obdobia vlády kniežaťa Pribinu. Viaže sa k nemu povesť o statočnom šuhajovi Blatoňovi, ktorý ochránil Mojmíra i samotného Pribinu pred veľkým rozzúreným turom. Za odmenu mu tento daroval kus zeme i vzácny meč.
Za históriou nezaostáva ani kvetena Gadera.
Na skalách a kamenistých zrázoch rastú reliktné porasty borovice. Menej exponované stanovištia s hlbšou vrstvou pôdy pokrývajú trávnaté bučiny. Prevláda kvetena vysokých vápencových Karpát, ako stokráska Micheliho, zvonovník hlavatý, lomikameň vždyživý, tučnica alpínska, hlaváč lesklý . Z chránených druhov je to horec Clusiov, prvosienka holá, kortúza Matthiolova, stračia nôžka vysoká, plamienok alpínsky, muchovník vajcovitý, volské oko vŕbolisté, na vlhkých miestach prvosienka pomúčená, telekia ozdobná a na niekoľkých miestach plesnivec alpínsky a i. Na začiatku doliny sú vyvinuté i teplomilné spoločenstvá s kostravou tvrdou a ostricou nízkou.
Zaujímavý sú aj lesní „ obyvatelia „ tejto doliny. Žije tu  jelenia, srnčia  a diviačia zver. Ale  možno stretnúť aj medveďa, vlka, rysa, či hlucháňa a jariabka. V skalnatej časti  Gadera  je introdukovaná alpská forma kamzíka vrchovského, ktorý bol dovezený z Jeseníkov v rokoch 1956-60, stáva sa symbolom Gaderskej doliny.
A toto všetko občas podľahne prírodným živlom.
V roku 2013 -  2. augusta  - Gader postihla katastrofa v podobe lesného požiaru. Tento vznikol od nelegálneho ohniska vo dvoch porastoch. V jednom bola poškodená plocha o výmere 1,25 ha a celkom zničená plocha 0,30 ha  a v  druhom poraste  bola poškodená plocha o výmere 0,50 ha a celkom zničená plocha 0,10 ha . Hasenie požiaru trvalo 3 dni. Okrem pracovníkov LS Martin sa hasenia požiaru zúčastnila Hasičská brigáda zo Žiliny a ostatné hasičské zbory s použitím 2 vrtuľníkov. Akcie sa zúčastnilo 50 profesionálnych hasičov.
V porovnaní so „ Žofiou „ to bola zanedbateľná, aj keď veľmi prácna pohroma.
Mottom nášho stretnutia bolo : „Veľký strom priťahuje vietor“(  čínske príslovie )
V mesiaci máji 2014 sa časťou Slovenska prehnala víchrica ŽOFIA, ktorá spôsobila veľkú - ničivú - vetrovú kalamitu aj v Národnom parku Veľká Fatra - GADERSKÁ DOLINA,  ktorej za obeť padlo značné množstvo stromov . Týmto vzniklo nielen nebezpečenstvo pre milovníkov prírody formou ohrozenia na živote v prípade pohybu v kalamitných  terénoch, ale aj povinnosť spracovať vyvrátenú a polámanú drevnú hmotu, aby nedošlo k ďalším škodám na majetku spoločnosti.  Za obeť jej padlo 16 338 m3 dreva , v tom  13 568 m3 ihličnatých a 2 770 m3 listnatých drevín. Z toho  5 081 m3 v 5.ochrannom stupni, kde nie je možné túto hmotu ani spracovať, tzn. že zostáva „na zemi“.
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik  Odštepný závod Žilina, Lesná správa Martin, sa ihneď pustili do spracovania tejto kalamity, aby sa dalo čo - to zachrániť a čo najlepšie zhodnotiť. Do dnešného dňa je spracovaných cca 9 500 m3 dreva, za čo im patrí poďakovanie.
Účastníci Dňa otvorených dverí v Gaderskej doline - uvideli nielen fotografie urobené po 15. máji 2014, ale hlavne stav v akom sa nachádza dolina dnes. Doprovod a odborný výklad robili Ing. Martin Hošták - vedúci Lesnej správy Martin a Milan Lojka - ťažbár LS a spoluautor prezentácie. Aj keď už prešlo takmer pol roka, práce  je tu stále neúrekom. Lesníci predpokladajú kalamitu spracovať do konca tohto roka - čo však záleží od zimných poveternostných  podmienok.
Na záver krátke zamyslenie : Niekto múdry povedal : „Dlhá bola cesta od pralesa ku kultúrnemu lesu. Naspäť existuje skratka.“

                                                                                                Ing. Elena Kubičková, OLsK Žilina
Slovak forestry chamber
Archív 2014
Deň otvorených dverí v Gaderskej doline 24.10.2014
Otvorenie výstavy „Lesy pre ľudí-Ľudia pre lesy“, Bratislava-Eurovea, 4.11.2014
Aj v centre Bratislavy a dokonca uprostred veľkého nákupného centra mali návštevníci možnosť prechádzať bosými nohami po lese, poznávať semienka, šišky a plody lesných drevín. V srdci Eurovea totiž 04. - 06. novembra 2014 vyrástla živá, lesná učebňa. Lesní pedagógovia v nej sprevádzali návštevníkov tajomstvami lesa...   
Pozývací plagát k akcii
Spomienkové stretnutie pri príležitosti 240. výr. narodenia Jozefa Dekreta Matejovie - Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, 28.11.2014
Slovenská lesnícka komora zorganizovala spomienkové stretnutie pri príležitosti 240. výročia narodenia Jozefa Dekreta Matejovie, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. novembra 2014 vo výstavnej sieni Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.

Úvodné slovo na stretnutí mal predseda Slovenskej lesníckej komory Jaroslav Šulek, ktorý zdôvodnil význam akcie. Na stretnutí sa zúčastnili aj významní hostia: štátny tajomník MPRV SR Iozef Spevár, poslanec NR SR Tibor Lebocký, generálny riaditeľ  sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Ján Mizerák, prorektor technickej univerzity vo Zvolene Rastislav Šulek, starosta obce Čierny Balog František Budovec a dekan Lesníckej fakulty TU Zvolen Viliam Pichler, ktorý mal aj slávnostný príhovor. Po slávnostnom príhovore nasledoval príspevok Ing. Júliusa Burkovského - emeritného lesníka a ochranára -  venovaný životu a dielu Jozefa Dekreta Matejovie. Ďalším príspevkom, ktorý mal Eduard Apfel, hlavný inžinier Mestských lesov Banská Bystrica, bolo poukázané na prínos J. D. Matejovie pri obhospodarovaní lesného majetku. Posledným autorom, ktorý písal o živote a diele J. D. Matejovie bol p. Peter Kováčik, dramatik a spisovateľ, ktorý vo svojej knihe „Svätý z Handľov“ píše o J. D. Matejovie pútavým a ľudsky prístupným štýlom. Autor sa vo svojom príspevku zameral najmä na ľudský rozmer tohto lesníckeho velikána. Verejnosti môže byť dielo Ing. Petra Kováčika známe aj prostredníctvom obľúbeného, hoci už staršieho slovenského TV seriálu „Nevera po slovensky“, ktorý bol natočený na motívy jeho rovnomenného románu z prostredia lesných robotníkov a lesníkov v Čiernom Balogu.

Na záver stretnutia bol premietnutý krátky videofilm z dielne Halali , ktorého gestorom a producentom je Slovenská lesnícka komora a ktorý je venovaný životu a dielu J. D.  Matejovie pod názvom „Zachovajme lesy potomstvu“.

Podujatie treba hodnotiť veľmi pozitívne, pretože podalo vzácne ucelený obraz o významnom lesníckom dejateľovi, ktorého niektorí slovenskí historici radia dokonca k 4 najvýznamnejším slovenským osobnostiam v dejinách.

                                                                                                                                     Mária Biesová
foto Boris Pekarovič
štátny tajomník MPRV SR Jozef Spevár
predseda SLsK Jaroslav Šulek dramatik a spisovateľ Peter Kováčik, autor knihy o J .D. Matejovie „Svätý z Handľov“ a autor románu „Nevera po slovensky“ k rovnomennému slovenskému TV seriálu. Július Burkovský, emeritný lesník a ochranár Alojz Kaššák, Halali Eduard Apfel, hlavný inžinier, Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o. Prejav uznania SLsK J. Burkovskému a P. Kováčikovi
dekan Lesníckej fakulty TU Zvolen Viliam Pichler Uvedenie do života krátkeho reportážneho filmu „Zachovajme lesy potomstvu“ o J. D. Matejovie, z dielne redakcie Halali
klik na INÉ AKTIVITY R. 2014