Slovak forestry chamber
Archív 2013
Vyhodnotenie spolupráce SLsK s lesníckymi inštitúciami a organizáciami v r. 2013
V rámci pravidelného zasadnutia Predstavenstva SLsK dňa 5.12.2013 v hoteli Lesník v Turčianskych Tepliciach bola vyhodnotená spolupráca SLsK s lesníckymi inštitúciami a organizáciami za prítomnosti ich zástupcov.
Predseda komory Ing. Jaroslav Šulek označil túto spoluprácu v roku 2013 za prelomovú. Nielenže zo strany MPaRV bolo partnerstvu s komorou venované oveľa viac pozornosti ako kedykoľvek doteraz (vyjadrenej napríklad aj finančnou podporou), ale do SLsK vstúpili viaceré lesnícke organizácie a inštitúcie ako celé subjekty, čím sa posilnila členská základňa i finančná situácia komory a vytvorili sa tak sľubné predpoklady pre ďalšie zintenzívnenie činnosti a vplyvu SLsK v lesníckom prostredí v nasledujúcom období.
Predstaviteľom tých lesníckych subjektov, ale aj jednotlivcom, ktorí najviac napomohli rastu SLsK za uplynulých 20 rokov jej existencie, odovzdal predseda komory pamätné listy. Podobne odovzdal za dobrú spoluprácu striebornú medailu NLC Zvolen Ing. M. Kovalčík, námestník generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra vo Zvolene.
Osobitným bodom programu v Turčianskych Tepliciach bol aj „krst“ - uvedenie do života dokumentárneho filmu podľa scenára členov Slovenskej lesníckej komory s názvom „Zomierajú postojačky“.
Slávnostný akt zmesou smrekového ihličia s prímesou lykožrútov vykonali „krstní otcovia“ Ing. Jozef Dóczy PhD., riaditeľ odboru štátnej správy LH a poľovníctva Lesníckej sekcie MPaRV, ďalej Ing. Ctibor Határ, generálny riaditeľ Lesov SR, š.p. B. Bystrica a Ing. Jaroslav Šulek, predseda komory.

text a foto Boris Pekarovič
Striebornú medailu Národného lesníckeho centra Zvolen za dobrú spoluprácu so SLsK odovzdal predsedovi komory Ing. M. Kovalčík, námestník GR NLC Zvolen Podanie kolektívnej prihlášky Lesníckej fakulty TU vo Zvolene za člena SLsK deklaroval jej dekan, prof. Dr. Ing. Viliam Pichler
Odovzdávanie pamätných listov...
Uvedenie filmového dokumentu SLsK "Zomierajú postojačky" do života
Zápis z moderovanej diskusie ku Vyhláške MP RV SR č.297/2011 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencii, konanej dňa 11.12.2013 v posluchárni B6 na TU vo Zvolene.
Diskusia sa konala podľa programu na základe pozvánky Oblastnej lesníckej komory Banská Bystrica.
Prihlásených bolo 63 účastníkov, z toho 35 členov SLsK.
V skutočnosti sa zúčastnilo 72 účastníkov, pričom deviati sa nezapísali do prezenčnej listiny, členov SLsK bolo 41.
Privítanie prítomných previedol predseda OLsK Banská Bystrica a zároveň spresnil organizačné pokyny k akcii. V pripravenej prezentácii boli zhrnuté názory časti lesníckej prevádzky, jej klady ale aj výhrady voči niektorým ustanoveniam.
- Zástupcovia MP RV SR Ing. Pavol László a Ing. Tibor Jančok zhrnuli okolnosti a podmienky, za akých novela vyhlášky vznikala:
   -minimalizovať množstvo požadovaných údajov na tie, ktoré vyžaduje zákon o lesoch, ktoré sú záväzné;
  -čo je vo vyhláške, to je povinné a preto ten minimalizmus, ale nad rámec vyhlášky si každý kto potrebuje, môže tvoriť prehľady;
   -číslovanie tlačív malo svoju históriu, dnes chýbajú nadväznosti;
   -ŠS LH si vie všetky potrebné ostatné údaje vyhľadať v IS LH;
   -zákon a aj nadväzné vyhlášky predpokladajú, že vlastník by mal mať sám záujem o výchovu MLP a odborne sa starať o svoj majetok; pokiaľ niekto požaduje podporu z EÚ či štátneho rozpočtu, tá sú viazaná práve na plnenie odporúčaní PSoL aj vo výchove porastov, overiť si to môže ŠS LH v IS LH;
   -snaha o zjednodušenie problematického odhadu objemu kalamity a následne korekcie odhadu po spracovaní;
- Zástupca 3.st. ŠS LH Ing. Mária Antalová vyjadrila potrebu rozdelenia náhodnej ťažby podľa veku na rubnú a predrubnú, čo by bolo praktické pri dozore ŠS LH.
- Spoluautor vyhlášky Ing. Štefan Orolin z LESY s.r.o. Banská Belá uviedol, že problém bývalého hlásenia L144 bol v tom, že pri preťažbách v jednotlivých druhoch ťažby či kategóriách lesa sa červené čísla písali ako  nula a sumáre boli tým pádom nepresné. 20 - 30% subjektov L144 a bilancie nepotrebuje, preto nech sa OLH viac venuje práci v lese, ako vyplňovaním tlačív.
Ing. Juraj Ramaj z ML Brezno navrhol, aby sa z praktického hľadiska zaviedol späť evidenčne dorub, ako posledná fáza obnovy podrastovým spôsobom, nakoľko v jednom dielci môže byť odporúčaný aj dorub aj skoršie fázy podrastového spôsobu obnovy a nie je takto vylíšená plocha ani objem dreva na dorub a na ostatné zásahy. Ing. T. Jančok odpovedal, že je to len jedna z fáz podrastového spôsobu obnovy a netreba to evidenčne odlišovať, postačuje grafická evidencia.
Ing. Stanislav Kubanda z LSR, š.p. položil otázku, že čo je to náhodná ťažba nevykonaná - keď sa niečo nevykoná, prečo to máme evidovať? Stretáva sa ako vedúci LS s problémom, že napriek tomu, že takto odevidovaná kalamitná hmota sa počíta do objemu ťažby dreva, hmota sa neobjaví v návrhu dodávok na realizáciu. Ing. P. László odpovedal, že je to nepochopenie dotyčných v tom, čo je hmota na realizáciu dodávok. Ak totiž strany neplnia funkcie lesa z rôznych dôvodov, nemajú byť ani v zásobe porastov. Preto sa takáto kalamita odeviduje a nie je v zásobe dreva porastu. Ing. Š. Orolin to prirovnal k poľovníctvu, k evidencii uhynutej zveri do plnenia lovu.
Ing. Stanislav Kubanda z LSR, š.p., doplnil otázku, ako to potom je s následnou povinnosťou zalesniť takto odevidovanú holinu. Ing. P. László odpovedal, že v 5. st. ochrany prírody lehoty neplynú a na ostatných plochách to rieši práve v parlamente prerokovávaná novela zákona o lesoch. Na doplňujúcu otázku Ing. Miroslava Pepicha z LSR, š.p., uviedol, že nové ustanovenie bude platiť aj na staršie holiny po odevidovanej nespracovanej kalamite.
Ing. Alena Ábelová z LSR, š.p., upozornila, že NLC vydalo pokyn pre vyhotovovateľov nových PSoL, aby drevnú hmotu odevidovanú ako NN, pokiaľ má kvalitatívne znaky aspoň palivového dreva, znovu pojali do zásob porastu. Ing. P. László odpovedal, že to bude potrebné doriešiť cez pracovné postupy HÚL, čo je v kompetencii MP RV SR, ale určite by sa táto hmota nemala počítať do zásoby na výpočet ťažbových ukazovateľov.
Ing. Pavel Gábor, OLH v neštátnych subjektoch spracováva lesnú hospodársku evidenciu cez elektronické programy, pričom takto zostavený výkaz L144 je dobrý, ale ručne by ho určite bolo zbytočné zostavovať. Problém ale má pri mnohých drobných subjektoch s číslom - kódom obhospodarovateľa, ktorý v systéme IS LH nevie nájsť. Ing. T. Jančok odpovedal, že kód je generovaný v LGISe automaticky po zadaní údajov cez tretí stupeň ŠS LH. Je potrebné cez terajší Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, zabezpečiť zadefinovanie v LGISe nový subjekt obhospodarovateľa lesa. Ing. M. Dolňan doplnil, že naozaj v LGISe chýbajú všetky kódy obhospodarovateľov.
P. Polgár je OLH v 180 subjektoch a tiež vo viac ako polovica nemá kód obhospodarovateľa. Dochádza veľmi často ku zmenám vlastníckych pomerov a zmene obhospodarovateľa, teda potrebuje spresniť, kto zodpovedá za vygenerovanie kódu obhospodarovateľa. Ing. P. László zopakoval informáciu Ing. T. Jančoka, že obhospodarovateľov po doložení relevantných dokladov registruje 3° ŠS LH - Pozemkový a lesný odbor na okresných úradoch. P. Polgár sa ešte pýtal na manuál k vedeniu LHE podľa novej vyhlášky, načo dostal odpoveď, že je to všetko v prílohe č.9 vyhlášky. Ing. Š. Orolin doplnil, že NLC zabezpečuje technickú podporu LGISu, ale ostatné je na užívateľoch. P. Polgár ešte upozornil, že číslovanie nových PSoL je iné podľa vyhotovovateľov, čo by bolo vhodné zjednotiť v spomínaných PP HÚL.
Ing. Peter Kotman z OÚ, PaLO Banská Bystrica upozornil, že by bolo vhodné urobiť školenie pre OLH ale aj ŠS LH, aby dokázali v LGISe bez problémov viesť všetky evidencie.
Ing. Milan Dolňan z ML Brezno položil otázku, či aj po schválení novely zákona o lesoch bude teraz platná vyhláška o LHE vyhovujúca, alebo bude potrebná jej novelizácia. Ing. P. László odpovedal, že zavádza sa len jeden nový záväzný ukazovateľ - zakmenenie do 0,7 a nebude preto potrebné vyhlášku upravovať.
Účastníci diskusie sa rozdelili na skupiny, pričom jedna odišla na prehliadku virtuálnej 3D jaskyne s doc. Fabrikom, druhá zatiaľ pokračovala v diskusii k novele zákona o lesoch, ktorý je v NR SR. Následne aj druhá skupina absolvovala podľa záujmu prehliadku 3D  jaskyne.
Závery z moderovanej diskusie ku Vyhláške MP RV SR č.297/2011 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencii:
Keďže objasnením okolností a dôvodov, za akých novela vyhlášky vznikla, neboli vznesené zásadné požiadavky na zmenu tejto vyhlášky.
Z diskusie vyplynula požiadavka zakomponovať do Pracovných postupov HÚL zjednotenie číslovania kódov PSoL a tak isto zjednotiť evidenciu zásob dreva po vykázaní nespracovanej náhodnej ťažby, aby pri následnej obnove PSoL neboli tieto isté zásoby znovu pojaté do zásob porastu. Tento zápis bude poskytnutý Ing. Pavlovi Lászlóovi na MP RV SR, aby uvedené riešil s kompetentnými priamo na ministerstve.
Z diskusie vyplynula potreba školenia OLH a aj ŠS LH ku lepšiemu ovládaniu LGISu, k čomu sa vytvára po dohode s ÚLZI NLC vo Zvolene a po dohode v predstavenstve OLsK priestor uskutočniť takéto školenie v prvom štvrťroku 2014. Tento bod bude zaradený na najbližšie rokovanie predstavenstva ObSLsK Banská Bystrica.

Vo Zvolene 11.12.2013                                                                           zapísal Ing. Igor Viszlai
                                                                                                      predseda OLsK Banská Bystrica
Doporučenia a pripomienky SLsK k príprave novely Zákona.č. 326/2005 Z.z. o lesoch
20.1.2013
Na základe oznámenia zo dňa 10.1.2013, list číslo 1074/2013-710 o začatí prác na novele Zákona.č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o lesoch) Slovenská lesnícka komora Zvolen  (ďalej len lesnícka komora ) predložila na MP a RV SR niekoľko najdôležitejších požiadaviek a doporučení, ktoré by pri novele zákona mali byť akceptované.
Rešpektujúc poznatky lesníckej praxe, vlastníkov - správcov lesného majetku a orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, lesnícka komora doporučuje prepracovať celý druhý diel zákona o lesoch, vymedzujúci lesné pozemky a ich ochranu. Podľa názoru členov lesníckej komory sú zásady ochrany lesných pozemkov a tým aj ich vlastná ochrana neúčinné a neprehľadné ( §§ 3 - 11).
V treťom diele zákona o lesoch žiadame :
upraviť princípy výchovy lesa tak, aby z nich vyplývala jednoznačná povinnosť jej vykonávania  (§ 21)
prehodnotiť tzv. záväzné ukazovatele resp. povinnosti obhospodarovateľov lesov pri zabezpečovaní odborného hospodárenia v lesoch (§ 23),
zaviesť povinnosť neodkladného nahlasovania náhodných ťažieb orgánom ŠSLH a to bez ohľadu na ich rozsah (§ 23),
upraviť a upresniť postupy pri budovaní lesných ciest podľa ich jednotlivých kategórií (§ 5 -8, § 25, § 31).
Ako nefunkčný sa ukázal aj systém zabezpečovania ochranných opatrení v lesoch v ochranných pásmach prírodných rezervácií pri živelných pohromách. Z uvedeného dôvodu  žiadame prehodnotiť a prepracovať kompetencie a postupy upravené v ustanovení § 28 ods.3 zákona o lesoch.
Nejednoznačnosť ustanovenia § 32 ods.1 zákona o lesoch v nadväznosti na oprávnenia správcov líniových stavieb pri udržiavaní ich prevádzky a funkčnosti (výrub stromov) a väzbu tohto ustanovenia na práva a povinnosti upravené v § 5 -8, § 22, § 31 a pod., žiadame odstrániť prehodnotením a úpravou  citovaných zákonných ustanovení.
Novelizáciu si vyžaduje aj ustanovenie § 35 zákona o lesoch, ako aj postupy v ňom obsiahnuté. Predmetná požiadavka sa vzťahuje aj na obsah ustanovenia § 68a ods.4 a 5 zákona o lesoch. Transparentné riešenie postupov pri riešení náhrad za obmedzenie vlastníckych práv by malo byť jednou z priorít novely zákona o lesoch.
Lesnícka komora žiada, aby pri novelizácií zákona o lesoch boli zachované princípy odborného hospodárenia v lesoch t.j. odborný lesný hospodár a program starostlivosti o lesy (LHP).
pri inštitúte OLH doporučujeme doriešiť rozpor zákona o lesoch s ustanoveniami zákona o lesníckej komore ( § 47 ods.4 zákona o lesoch)
upraviť systém pri opätovnom vydávaní osvedčenia OLH v prípadoch ak pôvodné osvedčenie bolo odobraté za hrubé porušeniu povinnosti OLH. Opätovné vydanie osvedčenia by malo byť podmienené úspešným absolvovaním novej skúšky ( § 47 ods.3 a 5 zákona o lesoch),
zachovať financovanie PSL štátom.
Nefunkčnosť inštitútu odbornej správy lesov, ako aj potreba zabezpečenia odborného hospodárenia v lesoch bez ohľadu na druh a veľkosť vlastníctva si vyžaduje zásadnú zmenu postupov vymedzených v ustanovení § 49 zákona o lesoch.
Vzhľadom na množstvo pripomienok a upozornení od lesníckej verejnosti doporučujeme do novely zákona o lesoch zapracovať aj zmeny v lesnej hospodárskej evidencii a to po vyhodnotení poznatkov z LHE za rok 2012 (§ 44).
Legislatívnu zmenu si vyžiada aj tvorba informačného systému lesného hospodárstva. Vzhľadom na skutočnosť, že napĺňanie vstupných údajov v informačnom systéme je aj v kompetencií orgánov ŠSLH zmeny v informačnom systéme riešiť aj v nadväznosti na reorganizáciu orgánov štátnej správy lesného hospodárstva.
Opakované prípady z lesníckej praxe zvýrazňujú aj nutnosť zmien v ustanovení § 50, § 50a zákona o lesoch tak, aby bola zabezpečená dôsledná ochrana lesného majetku vo vlastníctve štátu bez možnosti zneužitia pri zámene lesných pozemkov.
Stanovisko SLsK k návrhu zákona o podpore pešej turistiky a cykloturistiky a poskytovaní dotácií pre pešiu turistiku a cykloturistiku
11.2.2013
K návrhu zákona o podpore pešej turistiky a cykloturistiky a poskytovaní dotácií pre pešiu turistiku a cykloturistiku v pôsobnosti  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Slovenská lesnícka komora zdôrazňuje potrebu súhlasu vlastníka, potrebu náhrady za obmedzenie, povinnosť pohybu po vyznačených trasách a cyklotrasách - certifikácia, pohyb na vlastné riziko, možný poberateľ dotácie - každý subjekt, ktorý je zriaďovateľom a prevádzkovateľom trás (i náučného chodníka).
Stanovisko SLsK k navrhovanej novele vyhlášky MPRV SR č. 501/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli
28.1.2013
K navrhovanej novele vyhlášky MPRV SR č. 501/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli máme nasledovné pripomienky :
1. Sme toho názoru, že odlišné označenie uznaného porastu má svoj veľký lesnícky význam a preto ho treba ponechať.
2. Všeobecná poznámka: Doterajšie skúsenosti s uplatňovaním vertikálneho prenosu podľa LVS hovoria o menšej prehľadnosti oproti výškovým zónam podľa predchádzajúcej právnej úpravy.
3. Ostatné časti návrhu vyhlášky - bez pripomienok.
klik na INÉ AKTIVITY R. 2013