Slovak forestry chamber
Archív 2012
Expozícia OLsK Košice v rámci Lesníckych dní 2012 v trebišovskej knižnici
Dňa 24.4.2012 OLsK Košice slávnostnou vernisážou otvorila v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove malú expozíciu pod názvom
„Kde je les, tam je život“, ktorou sa pripojila k Lesníckym dňom 2012.
Po zaznení slávnostného halali, privítaní prítomných hostí riaditeľkou knižnice Ing. Jankou Vargovou otvorila výstavu predsedníčka OLsK
Košice a odovzdala slovo hosťovi, Ing. Jánovi Mičovskému, poslancovi NR SR.
Súčasťou vernisáže boli aj aktivity lesnej pedagogiky pre deti jednej z trebišovských základných škôl, k vytvoreniu správnej atmosféry
prispeli nemalou mierou aj lesní pedagógovia a lesničiari v jednom, pracovníci OZ Topoľčianky LESY SR, š.p..
Výstava trvala do 5.5.2012.
Berta Stašková
XVIII. Valné zhromaždenie SLsK-TU Zvolen, 19.4.2012
Po slávnostnom otvorení Lesníckych dní 19.apríla 2012 na zvolenskom námestí, sa v popoludňajších hodinách konalo na pôde
Technickej univerzity vo Zvolene XVIII. Valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory. Rokovania sa okrem iných vzácnych hostí
zúčastnili i poslanci NR SR  a to podpredseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Ing. Ján Mičovský a prezident
Poľovníckej komory Ing. Tibor Lebocký. Delegátom valného zhromaždenia bola predložená správa o činnosti od posledného valného
zhromaždenia, správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu, návrh plánu aktivít a rozpočet na ďalšie obdobie. Po diskusii, v ktorej
vystúpili viacerí hostia i delegáti s podnetnými návrhmi, bolo prijaté uznesenie, z ktorého vyplývajú pre predstavenstvo nasledovné
úlohy :
a)    Vyhodnotiť vystúpenia hostí a diskusné príspevky členov Slovenskej lesníckej komory
s cieľom ich premietnutia do aktivít SLsK v roku 2012.
b)    Hľadať možnosti na získanie finančných zdrojov na činnosť  komory.
c)    Osloviť vybraných ústavných činiteľov k nadviazaniu - ponúknutiu 
       spolupráce pri presadzovaní oprávnených záujmov lesníctva v SR.
d)   Preveriť možnosti „členstva“ v Slovenskej lesníckej komore u právnických osôb
        združených v iných občianskych resp. profesijných združeniach.
e)   Pokračovať v mediálnej propagácií lesníctva a Slovenskej lesníckej komory.
f)  Pokračovať v aktivitách zabezpečujúcich  rozšírenie odborných   poznatkov členov Slovenskej lesníckej komory  prostredníctvom
exkurzií na miestach významných pre lesníctvo.
g) Vyhodnotiť doterajšiu spoluprácu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR a prijať konkrétne kroky na zvýšenie 
akcieschopnosti a účinnosti takejto spolupráce.
h) Vykonať kroky pre zabezpečenie  účasti zástupcov Slovenskej lesníckej komory v lesníckej  komisii výboru NR SR pre
pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Po zohľadnení výsledkov z vyhodnotenia diskusie na tému Ako  ďalej  s odborným hospodárením v lesoch, pripraviť konkrétne návrhy
a námety sledujúce zachovanie princípov odborného hospodárenia v lesoch SR.
                                                                 
                                                                                Ing. Jaroslav Šulek
foto Boris Pekarovič                                            predseda Slovenskej lesníckej komory
 
Exkurzia OLsK Žilina u poľských lesníkov
 
Oblastná lesnícka komora Žilina pre svojich členov a kolegov lesníkov zorganizovala  dňa 4.mája 2012 jednodňový tematický zájazd
do POĽSKA - umelý odchov HLUCHÁŇOV v Nadleśnictwie  Wisla. Sprievod a odborný výklad nám predniesol pán Zenon Rzońca -
nadšenec a otec myšlienky umelého odchovu hlucháňa v stredoeurópskom priestore.   

        Zariadenie na umelý odchov hlucháňov bolo zriadené v roku 2001 v obvode Nadleśnictwia Wisla vďaka grantu ministerstva
životného prostredia v hodnote cca 265 tis. € Jeho cieľom je umelo odchovať hluchánie kurčatá a následne ich vypúšťať a
aklimatizovať v pôvodnom biotope Beskýd (masív Baranej Góry). Hlucháne sú vypúšťané pomocou aklimatizačných voliér vo veku do
1 roka na začiatku zimy a na jar. O úspechu celého projektu rozhoduje aklimatizácia a percento prežívania vypustených hlucháňov vo
voľnej prírode. Svedčí o ňom aj ich monitorovanie - rozšírenie - do oblasti Veľkej Rače a Piľska na Slovensku a na Severnú Moravu.
Pri umelom odchove hlucháňa sa okrem umelého oplodnenia zaoberajú aj takými detailmi, ako je napr. napájanie kurčiat  rosením
čučoriedníka, alebo  ich kŕmenie z mraveniska.

      Okrem silného zážitku v HODOWLI GLUSZCÓW vo Wisle sme navštívili tiež Karpatskú génovú banku na Jaworzynke , kde majú
zachovaných 555 rodov Jedle bielej ( Abies alba Mill. ) a 199 rodov Buka lesného ( Fagus silvatica L. ).   Cestou späť sme absolvovali
tiež návštevu „špeciálnej detskej školy“ , v ktorej sa venujú zážitkovému vyučovaniu telesne postihnutých detí.

      Za deň plný nevšedných zážitkov patrí naše poďakovanie nielen pánovi Zenonovi Rzońcovi z Nadleśnictwia Wisla, ale aj nášmu
kolegovi Ing. Jozefovi Herudovi z OZ Námestovo, ktorý nám sprostredkoval toto pekné lesnícke stretnutie.                                                                                                                                               

Ing. Elena Kubičková - LSR, š.p., OZ Žilina
OLsK Košice vystavovala v Michalovciach pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia
 
Po úspešnej výstave v trebišovskej knižnici putovala výstava „Kde je les, tam je život“ do Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického
v Michalovciach, ktorú Oblastná lesnícka komora Košice slávnostnou vernisážou otvorila symbolicky v Svetový deň životného
prostredia dňa 5.júna 2012.
Halali na úvod podujatia tento krát zaznelo v podaní študentov Strednej lesníckej školy v Prešove a slávnostnú atmosféru podčiarkla
báseň  Júliusa Knapa v podaní Ing. Ladislava Maxima st.  Prítomných hostí privítala riaditeľka knižnice PhDr. Alena Vasiľová  a
otvorila ju predsedníčka OLsK Košice Ing. Berta Stašková, ktorá odovzdala slovo hosťovi podujatia, PhDr. Ľubici Roškovej,
poslankyni NR SR.
Aj tento krát boli súčasťou otvorenia výstavy deti, pre ktoré bolo pripravené zážitkové čítanie a aktivity lesnej pedagogiky. Výstava
zaujala aj médiá, dokonca aj tie bulvárne J
Výstavu si môžu návštevníci prezrieť do 30.6.2012.

Svetový deň životného prostredia upriamuje pozornosť na život v lese
(05.06.2012; www.prestavka.sk; s. -; TASR)
Michalovce 5. júna (TASR) - Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia navštívili dnes Zemplínsku knižnicu Gorazda
Zvonického v Michalovciach desiatky miestnych školákov. Knihovníci im v spolupráci s lesnými pedagógmi predstavujú
prostredníctvom novej výstavy a zážitkového vyučovania význam lesov a pracovný cyklus, ktorý v nich realizujú počas roka
profesionálni lesníci. Ako TASR informovala Berta Stašková, predsedníčka Oblastnej lesníckej komory v Košiciach, význam lesov a
nezastupiteľnú prácu lesníkov bude do 30. júna tohto roka približovať školákom regiónu i širokej verejnosť nová výstava, ktorú dnes
pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia uviedli v knižnici do života. Pozostáva z viacerých informačných panelov,
banerov, ukážok drevín, preparovaných zvierat a lesníckeho náradia z minulosti i súčasnosti.
Výstava s názvom Kde je les, tam je život, je určená predovšetkým žiakom základných a materských škôl. "Pre deti máme pripravené
rôzne aktivity lesnej pedagogiky. Ide napríklad o hravé - zážitkové vyučovanie a čítanie," priblížila Stašková s tým, že v rámci tejto
formy vzdelávania chcú upriamiť pozornosť školákov napríklad aj na previazanosť knižnice a lesa. "Každý kúsok papiera v tej-ktorej
knihe vzniká z dreva. Knihy do seba môžu zároveň poňať veľké množstvo informácií o prírode."
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického spolupracuje podľa slov jej riaditeľky Aleny Vasiľovej s lesnými pedagógmi pri vzdelávaní
žiakov michalovských škôl už niekoľko mesiacov. "Naše spoločné aktivity vrcholia práve spomínanou výstavou," podotkla s tým, že
spoznávanie prírody v rámci praktického vyučovania prebiehalo v uplynulom období na pôde mestských parkov a okolitých lesov. Ako
ďalej uviedla, spolupráca knižnice a lesných pedagógov v podobe praktickej aj teoretickej časti vzdelávania do seba vhodne zapadá.
"Máme kopec literatúry, ktorá je venovaná prírode, lesom či environmentálnej výchove. Zážitkové vyučovanie teda spájame s našou
literatúrou, z ktorej čerpajú deti poznatky o rôznych témach," uzavrela Vasiľová.
Viac aj na:  http://enviroportal.sk/clanok/michalovce-svetovy-den-zivotneho-prostredia-upriamuje-pozornost-na-zivot-v-lese