Slovak forestry chamber
Archív 2011
Líderka roka 2011
Líderka roka 2011 - kategória „žena - lesníčka“
Vidiecky parlament na Slovensku každoročne vyhlasuje z príležitosti svetového dňa vidieckych žien, ktorý pripadá na 15. Októbra súťaž
Vidiecka žena roka - „Líderka roka“ v kategóriách :
- žena  - aktivistka
- žena - politička
- žena - podnikateľka
- žena  - remeselníčka
Pri príležitosti Medzinárodného roka lesov bola v spolupráci s Lesmi SR, š.p., Banská Bystrica  a Slovenskou lesníckou komorou
mimoriadne v roku 2011 vyhlásená aj kategória „žena - lesníčka“.
Vyhlásenie súťaže sa konalo 14.októbra 2011 v Revúcej a víťazkou súťaže „ Líderka roka 2011“  v kategórii žena - lesníčka sa stala
                                                      Ing. Zdenka Hudecová
Víťazke cenu odovzdali Ing. Igor Viszlai - generálny riaditeľ Lesov SR, Ing. Jaroslav Šulek - predseda Slovenskej lesníckej komory a
Mária Behanovská - predsedníčka Vidieckeho parlamentu na Slovensku.
Ing. Zdenka Hudecová celý profesionálny život pracovala v lesnom hospodárstve na rôznych postoch. Hlavný dôvod, pre ktorý bola do
súťaže nominovaná je, že je zakladateľkou lesnej pedagogiky na Slovensku a zároveň patrí medzi prvých lesníkov, ktorí sa venujú práci
s verejnosťou a tým propagujú  lesníctvo v laickej verejnosti.
Zdenke Hudecovej srdečne gratulujeme!
 
Aktivity SLsK v súvislosti s prípravou nového zákona o ochrane prírody a krajiny
12.10.2011 zorganizovala Slovenská lesnícka komora koordinačné stretnutie zástupcov lesníckych organizácií a inštitúcií, ktorí sa
zúčastňujú na zasadnutiach pracovnej skupiny menovanej MŽP SR k príprave nového zákona o ochrane prírody a krajiny. Prítomní
posúdili MŽP SR schválené „Tézy“ nového zákona a naformulovali svoje pripomienky. Zhodli sa tiež, na neprijateľnosti základnej
filozofie nového zákona vyplývajúceho z „Téz“. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia LSR š.p., VLM š.p., TU Zvolen, Únie regionálnych
združení vlastníkov neštátnych lesov, ZOL SR a Slovenskej lesníckej komory.
11.11.2011 sa na pozvanie Slovenskej lesníckej komory a pod záštitou VLM š.p. uskutočnilo v Pliešovciach pracovné stretnutie TOP
manažmentu lesníckych organizácií a inštitúcií, ktorého ústrednou témou, okrem komunikácie s verejnosťou, bol Návrh zákona o
ochrane prírody a krajiny. Na záver stretnutia bolo prijaté memorandum, v ktorom lesníci a majitelia lesov žiadajú prezidenta SR, NR
SR a vládu SR o zastavenie prípravy zákona. Stretnutia sa zúčastnili : Slovenská lesnícka komora  ,Lesy SR, š.p., Únia regionálnych
združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Združenie obecných lesov Slovenska,  Štátne lesy TANAP-u, Vojenské lesy a majetky
SR - š.p., Únia diecéznych lesov na Slovensku,  Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja a
Národné lesnícke centrum.
                                                                                      Memorandum

Slovenskí lesníci a majitelia lesov dnes na spoločnom stretnutí v Pliešovciach odmietli pripravovaný návrh zákona o ochrane prírody a
krajiny z dielne MŽP SR. Návrh zákona by v prípade prijatia zhoršil stav životného prostredia na Slovensku a mal by ďalekosiahle
dôsledky na životné podmienky obyvateľov nášho vidieka, najmä stratou pracovných príležitostí a vytvorením rozsiahlych hladových
dolín. Prijatie zákona by malo značne negatívne dôsledky na štátny rozpočet.
Návrh zákona v paragrafovom znení nie je ničím novým, ale iba čiastočne upraveným návrhom zákona z roku 2008, ktorý bol v tom
čase všeobecne odmietnutý. Tvorcovia zákona nerešpektovali oprávnené požiadavky lesníkov a vlastníkov lesov, ktoré boli oznámené
ministrovi životného prostredia. Zákon je výrazne ovplyvnený krajným environmentalizmom, ktorý je rovnako neprípustný ako
bezhlavé presadzovanie ekonomických záujmov. Zákon sa vyhýba stanoveniu zodpovednosti orgánov ochrany prírody pri nakladaní s
verejnými financiami a v rozpore s Ústavou SR porušuje vlastnícke práva. Neprijateľné je tiež rozširovanie bezzásahových území,
ktoré nemá racionálne opodstatnenie a je cudzie európskej tradícii ochrany prírody. Programové vyhlásenie vlády malo za cieľ
zosúladenie tohto zákona s platnou legislatívou, čo predložený návrh zákona absolútne nespĺňa.
Zákon v súčasnom znení by zlikvidoval odborné hospodárenie v podstatnej časti lesov Slovenska a tisícky pracovných príležitostí v
lesnom hospodárstve a drevospracujúcom priemysle, najmä vo vidieckych oblastiach, ktoré sú na tieto pracovné príležitosti existenčne
naviazané. Navrhovaná úprava prenáša veľkú časť územia slovenských lesov pod správu štátnej ochrany prírody, ktorá na to nie je
technicky a odborne pripravená a táto transformácia by stála ďalšie milióny zo štátneho rozpočtu.
Lesníci a majitelia lesov majú prvoradý záujem na ochrane prírody, avšak  táto musí byť pre všetkých občanov Slovenskej republiky
spravodlivá a ekonomicky udržateľná.
Z uvedených dôvodov lesníci a majitelia lesov žiadajú prezidenta SR, vládu SR a NR SR o zastavenie prípravy tohto zákona.
V Pliešovciach, 11. 11. 2011
16.11.2011 SLsK spolu s lesníkmi a majiteľmi lesov sa nebude ďalej zúčastňovať príprav nového zákona o ochrane prírody a krajiny
Slovenskí lesníci a majitelia lesov dnes demonštratívne opustili rokovanie o návrhu nového zákona o ochrane prírody a krajiny a viac
sa stretnutí pracovnej skupiny ministerstva životného prostredia nebudú zúčastňovať. Štátni úradníci totiž odmietli do pripravovaného
návrhu zákona zaradiť prevažnú väčšinu ich požiadaviek, čím sa zákon pre majiteľov, správcov lesa a lesníkov stal ako celok
neprijateľný.
„Pracovná skupina, pripravujúca návrh zákona o ochrane prírody a krajiny na ministerstve životného prostredia, svojim nezáujmom
pripraviť vyvážený a všeobecne prospešný zákon, stratila našu dôveru,“ povedal po odchode z rokovacej miestnosti predseda Únie
regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Juraj Vanko. )
Návrh zákona v paragrafovom znení podľa lesníkov a majiteľov lesa nie je ničím novým. Ide iba o  čiastočne upravený text z roku
2008, ktorý bol už v tom čase všeobecne odmietnutý. Pritom v súčasnosti predkladaná navrhovaná právna úprava ochrany prírody je
navyše výrazne ovplyvnená extrémnym environmentalizmom. Počíta napríklad s masívnym rozširovaním bezzásahových území bez
ohľadu na ich prírodoochranné hodnoty, čo má preukázateľne škodlivý vplyv na prírodu a je cudzie aj európskej tradícii ochrany prírody.
Prijatie takéhoto návrhu zákona by malo značne negatívne dôsledky na štátny rozpočet a porušuje vlastnícke práva napríklad tým, že k
vyhláseniu chránených území nie je potrebný jednoznačný súhlas vlastníka.
Zámerom vlády podľa jej programového vyhlásenia bolo zosúladenie nového zákona o ochrane prírody a krajiny s platnou legislatívou,
napríklad so zákonom o lesoch, čo predložený návrh zákona nespĺňa.
Lesníci a majitelia lesov spoločne posúdili predložené paragrafované znenie návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny už minulý piatok
a požiadali vládu, parlament aj prezidenta republiky o zastavenie prípravy tohto zákona.
       
V prípade záujmu vám podrobnejšie informácie poskytnú :    
Ing. Jaroslav Šulek  - predseda Slovenskej lesníckej komory 0905 /398 346
Ing. Vlastimil Rezek - hovorca Lesy SR, š.p. 0918 /444 278
Ing. Juraj Vanko -  Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska 0905/ 651759
Ing. Milan Dolňan - Združenie obecných lesov Slovenska 0905 /253 174
Mgr. Lenka Burdová - hovorkyňa Štátne lesy TANAP-u  0903 /987 778
Ing. Zuzana Balandová - hovorkyňa Vojenské lesy a majetky SR, š.p.0907 /467 385
Ing Jozef Jendruch - Únia diecéznych lesov na Slovensku 0903/ 606 223
JUDr. Peter Čiampor  - Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja 0903/901 07
Stretnutie zástupcov lesníkov na tému „Jednotná mediálna propagácia a podpora lesníctva v roku 2012“ dňa 28.11.2011, zasadnutie predstavenstva 13.12.2011
 
SLsK zorganizovala 28.11.2011 pracovné stretnutie zástupcov lesníckych organizácií a inštitúcií na tému „Jednotná mediálna
propagácia a podpora lesníctva v ruku 2012“.
Stretnutia sa okrem zástupcov SLsK a spoločnej mediálnej sekcie  zúčastnil aj Ing. Igor Olajec, gen. riaditeľ sekcie LH a SD MP a RV
SR, Ing. Igor Viszlai, gen. riaditeľ LSR š.p., Ing. Peter Liška, riaditeľ TANAP-u, Ing. Juraj Vanko, predseda Únie združení vlastníkov
neštátnych lesov Slovenska, Ing. Milan Dolňan, prezident ZOL SR, Ing. Milan Sarvaš, PhD., riaditeľ ÚLPaV NLC.
Ako nosné témy mediálnej prezentácie lesníctva pre rok 2012 boli schválené:
1. Zákon o ochrane prírody a krajiny   
2. Problematika hynutia smrečín (lykožrútová kalamita)  
3. Verejnoprospešné funkcie lesov.
13.12.2011 sa uskutočnilo na Donovaloch zasadnutie predstavenstva SLsK, na ktorom bol dohodnutý postup pri rokovaniach SLsK s MŽP
SR v otázke  filozofie zákona o ochrane prírody, zakotvenej v Tézach zákona a taktiež ďalší postup pri vyhodnotení diskusie o OLH.