Slovak forestry chamber
Archív 2011
Prezentácia SLsK na Celoštátnej poľovníckej výstave v bratislavskej Inchebe
V dňoch 15.-19.6.2011 sa v areáli Incheby v Bratislave konala celoštátna poľovnícka výstava. Priestor na svoju prezentáciu na nej dostala aj Slovenská lesnícka komora. O jej stánok sa postarali členovia OLsK Bratislava z Lesov SR, š.p.-OZ Palárikovo na čele s Ing. Habarom.
Pretože stánok SLsK bol aj jedným zo stanovíšť konajúcej sa Lesnej pedagogiky, zastavilo sa pri ňom veľa detí s rodičmi.
Okrem detí navštívil stánok aj prezident SR I. Gašparovič a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Z. Simon.
Všetkým, ktorí pomohli s realizáciou akcie patrí poďakovanie.
                                                                                                   Ing. Jaroslav Šulek
                                                                               predseda Slovenskej lesníckej komory
Exkurzia OLsK Banská Bystrica na Plavení dreva vo vodnom žľabe Rakytovo  6.5.2011
Oblastná lesnícka komora Banská Bystrica v spolupráci s Mestskými lesmi Banská Bystrica (ako kolektívnym členom OLsK BB) usporiadala pre svojich členov, ale aj nečlenov zaujímavú exkurziu na 5. ročník ukážok plavenia dreva v jedinečnom drevenom vodnom žľabe Rakytovo v Dolnom Harmanci.
Po privítaní riaditeľom ML B. Bystrica Ing. Blažejom Možuchom, primátorom B. Bystrice Petrom Gogolom, predsedom OLsK B. Bystrica Ing. Igorom Viszlaiom a ďalšími, odbornú stránku ukážky predložil Ing. E. Apfel z ML BB.
Samotný unikátny vodný žľab je dlhý 2450 m a postavil ho p. Snopko-jeden z posledných odborníkov v tejto činnosti. Žľab vedie priamo popod jeden z mostov železničnej trate B. Bystrica-Horná Štubňa. Približne 20 prm metrového dreva bolo tentoraz nachystané za polovicou celej dĺžky-asi vo vzdialenosti 1300 m. Výstup k nemu bol trocha náročnejší kvôli strmému a skalnatému terénu. Dobrovoľníci si od usporiadateľov zobrali špeciálne háky s násadami a v rozstupoch dávali pozor a naprávali vzpriečené kusy dreva.
Konečne sa drevo začalo s hukotom valiť dolu žľabom, vytvárajúc na niektorých celkom slušné gejzíry vody. Dolu, pod žľabom skupina 3 chlapov mala čo robiť, aby drevá stíhala hákmi z vody vyberať a ukladať do rovnaní.
Odborná ukážka mala popoludní aj svoju spoločenskú časť. To všetko v príjemnom prostredí doliny Rakytovo v Dolnom Harmanci.

Text, foto Boris Pekarovič
XVII. Valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory vo Zvolene
Piateho októbra 2011 uplynie už osemnásť rokov  od účinnosti zákona NR SR č.  259/ 1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore. I na tento počin našich predchodcov - lesníkov  si spomenuli delegáti XVII. valného zhromaždenia Slovenskej lesníckej komory, ktoré  sa konalo 12. mája 2011 vo Zvolene. Veď schválením zákona o Slovenskej lesníckej komore lesníctvo dostalo do rúk nástroj, ktorý by mal významnou mierou pozitívne ovplyvňovať dianie v slovenskom lesníctve.  V správe o činnosti zhodnotil predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Jaroslav Šulek hlavne stretnutie  u ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a spoluprácu s rozhodujúcimi lesníckymi organizáciami a inštitúciami. Slovenská lesnícka komora spolupracovala s Radou združení vlastníkov neštátnych lesov SR napríklad pri organizovaní konferencie “PRV 2014 - 2020 - Priority neštátnych lesov“, ako i pri petičnej akcii Za spravodlivú a ekonomicky udržateľnú ochranu prírody. S Lesmi SR š.p. sú to napríklad nasledovné spoluorganizované akcie : účasť na stretnutí lesníckych organizácií krajín Európy European Forestry Network, medzinárodné stretnutie klubu žien - lesníčok, cena Jozefa Dekreta Matejovie. S Národným lesníckym centrom Zvolen spolupracovala komora pri akciách organizovaných v rámci Medzinárodného roku lesov. V oblasti legislatívy komora aktívne sleduje prípravu nového zákona o ochrane prírody a krajiny ako i zákona o pozemkových spoločenstvách.. Za veľmi dôležitú a potrebnú z pohľadu lesníkov, vlastníkov a obhospodarovateľov lesa považuje Slovenská lesnícka komora  diskusiu o odbornom obhospodarovaní lesov - Ako ďalej s OLH. Pokiaľ ide o aktivity do budúcnosti, bude sa potrebné sústrediť predovšetkým na  získavanie lídrov slovenského lesníctva pre myšlienku osobnej angažovanosti sa pre Slovenskú lesnícku komoru,  získavanie nových členov aj z radov vlastníkov a obhospodarovateľov lesa, hľadanie finančných zdrojov na  profesionalizáciu komory, spoluprácu  Slovenskej lesníckej komory s lesníckymi organizáciami a inštitúciami, odbornú lesnícku problematiku i aktívnu účasť pri príprave a schvaľovaní legislatívy týkajúcej sa lesného hospodárstva.                                    
Tieto aktivity a zámery sa premietli i do nasledovných prijatých záverov :
1) Pokračovať v dialógu s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pri  hľadaní nástrojov a ciest na presadzovanie spoločných záujmov Slovenskej lesníckej komory, jej členov a lesníctva ako celku.
2) Pokračovať v aktivitách súvisiacich s monitorovaním názorov odbornej a laickej verejnosti na problémy odborného hospodárenia v lesoch - odborného lesného hospodára a pripraviť návrhy a odporučenia pre ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s cieľom ich zohľadnenia v legislatívnom procese.
3) Hľadať možnosti na zabezpečenie finančných zdrojov na činnosť komory
4) Prijať konkrétne kroky na získanie členov Slovenskej lesníckej komory z radov právnických osôb pôsobiacich v lesníctve.
     Osemnásť rokov  v živote človeka je vek dospelosti. V živote  organizácie alebo združenia to samozrejme neplatí. Je to však už dosť rokov na to, aby osemnásťročná  stavovská organizácia, v tomto prípade naša lesnícka komora, začala napĺňať viditeľnejšie a účinnejšie svoje poslanie a očakávania. Verím, že aj s pomocou Vás kolegovia lesníci, vlastníci a obhospodarovatelia lesa, sa pri plnení svojich hlavných poslaní bude lesníckej komore  dariť lepšie . . .
                                                                                                                        Ing. Jaroslav Šulek
                                                                                                         predseda Slovenskej lesníckej komory
foto Boris Pekarovič
XVII. Valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory vo Zvolene
Tohtoročné, už 13. stretnutie žien - lesníčiek organizovaných v klube žien pri Slovenskej lesníckej komore sa konalo v dňoch 25.8.- 28.8.2011 v Ulíči. Ťažiskovo bolo stretnutie zamerané na oboznámenie sa  s činnosťou Lesopoľnohosporárskeho podniku v Ulíči. Čo sa týka lesníckej činnosti boli ukážky zamerané na obnovované bukové porasty s veľkým podielom prirodzeného zmladenia a na pestovanie sadeníc v lesnej škôlke. Poľnohospodárska činnosť bola predstavená chovom dobytka a obhospodarovaním lúk.  Okrem toho sme navštívili rôzne veľmi zaujímavé miesta, ako napríklad ukrajinskú hranicu, vyhliadku na Nastaze, náučný chodník Mergancov kameň, lokalitu Medová baba. Veľmi atraktívna bola návšteva dreveného kostolíka v Uličskom Krivom.

M.Biesová
Exkurzia SLsK-Výberkové hospodárenie-Smolnícka Píla; Zasadnutie predstavenstva SLsK v Smolníku
Dňa 28.9.2011 sa na Lesnej správe Smolník, OZ Košice, Lesy SR, š.p. uskutočnila odborná exkurzia na tému „Výberkové hospodárenie na lesnom celku Smolnícka Osada“.
Exkurzie pod gesciou SLsK a Lesov SR, š.p. B. Bystrica sa zúčastnili riaditelia odštepných závodov, vedenia a pracovníkov odborov š.p. LSR, ako aj členovia predstavenstiev SLsK a niektorých OLsK.
Hneď v úvode exkurzie pri chate Tri Duby odovzdal v rámci Medzinárodného roka lesov 2011 generálny riaditeľ Lesov SR, š.p. Igor Viszlai októbrovú cenu generálneho riaditeľa za snahu o aplikáciu prírode blízkeho obhospodarovania lesov Ing. Pavlovi Dendysovi, technikovi pre pestovanie lesa z Lesnej správy Paráč na OZ Námestovo.
Účastníkov exkurzie, rozdelených do 2 skupín potom sprevádzali po náučnej trase výberkovými porastami domáci odborníci. Jedným z nich bol aj pán Ladislav Alcnauer-aktívny dôchodca a zakladateľ výberkových lesných porastov na tamojšej lokalite.
Exkurzia bola charakteristická mnohými otázkami a odpoveďami „pre aj proti“ výberkovému spôsobu hospodárenia, najmä v súvislosti s vhodnosťou či problematickosťou jeho uplatňovania v typoch lesných porastov v rámci celého Slovenska.
Po ukončení exkurzie sa členovia Predstavenstva SLsK presunuli do budovy LS Smolník, kde sa konalo riadne zasadnutie P-SLsK.
Z hlavných bodov programu jednania spomenieme aspoň vytvorenie komisie pre sumarizáciu pripomienok lesníckej verejnosti na tému „Ako ďalej s OLH?“, ktorá prebieha na stránkach časopisov Les a Letokruhy, Lesník a na web stránke Lesmedium. Zosumarizované pripomienky potom vyhodnotí odborná komisia pod gesciou SLsK tak, aby mohli byť využité pri plánovanej novele Zákona o lesoch v r. 2012.
Ďalším a potešiteľným bodom bolo odhlasovanie prijatia nového, kolektívneho člena SLsK, ktorým sa stali Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce, ktorých zástupkyňa Ing. Z. Balandová bola prítomná na jednaní a prišla aj s viacerými návrhmi VLM SR na zlepšenie práce SLsK, konkrétne napríklad v oblasti spolupráce s médiami, najmä regionálnymi.
Za zmienku iste stojí aj to, že predstavenstvo rozhodlo o nominovaní členky SLsK do vyhodnotenia akcie s názvom „Vidiecka žena-líderka roka 2011“, organizovanej každoročne Vidieckym parlamentom (www.vipa.sk).
P-SLsK poverilo svojich členov vypracovaním tlačovej správy z Vyhlásenia SLsK k stavu Národného parku Šumava, na návšteve ktorého sa v predchádzajúcich dňoch zúčastnili viacerí členovia SLsK.
foto Boris Pekarovič
Správa zo študijnej cesty SLsK na Šumave (ČR) v dňoch 21.-23.9.2011
Sme za zelený, nie suchý les

Slovenská lesnícka komora zorganizovala v dňoch 21.-23.9.2011 študijnú cestu do NP Šumava. Takmer päť desiatok lesníkov zo štátnych lesov SR, zo štátnych lesov TANAP-u, z Vojenských lesov, z Technickej univerzity Zvolen, z Národného lesníckeho centra, ako i zástupcov mestských lesov a urbárskych spoločností počas troch predvíkendových dní absolvovalo odbornú exkurziu v Národnom parku Šumava. Účelom študijnej cesty bolo zoznámiť sa so súčasným stavom lesných ekosystémov v národnom parku a súčasne poznať názory obyvateľov šumavských obcí, ktorí sa dokázali zjednotiť a spoločne verejne poukázať na dôsledky ponechania veľkého rozsahu lykožrútovej kalamity v tomto turisticky atraktívnom území.
Stav lesných ekosystémov v Národnom parku Šumava sa od jeho vzniku v roku 1991 vplyvom rozširujúcej sa lykožrútovej kalamity a dlhoročného presadzovania manažmentu bezzásahovosti v území neustále zhoršuje. Z roka na rok sa výmera suchého lesa rozširuje. S tým úmerne klesá návštevnosť národného parku a narastá nespokojnosť obyvateľov obcí, ktorí sú z cestovného ruchu v tomto území ekonomicky závislí. Aj napriek tomu, že snahou súčasného vedenia Národného parku Šumava je uplatňovať lesnícke opatrenia na ochranu lesa pred lykožrútom, slovenskí lesníci konštatujú, že celkový stav lesa na Šumave nie je dobrý. Podľa ich názoru dôvodom tak rozsiahleho poškodenia lesných ekosystémov je predovšetkým fakt, že starostlivosť o územie NP Šumava nebola počas dvadsaťročnej existencie národného parku zverená predovšetkým lesníkom. Doterajšie realizované opatrenia na ochranu lesa sú nedostatočné, neúčinné a veľmi drahé. Pre nás je dôležité poučiť sa zo skúseností a pri starostlivosti o lesy v národných parkoch Slovenska uplatňovať lesnícke postupy, vďaka ktorým budeme môcť vzácne lesné ekosystémy zachovať pre našu i nasledujúce generácie.

Na záver navštívili účastníci študijnej cesty i Boubínsky prales.