Slovak forestry chamber
Archív 2010
SLsK na stretnutí European Forestry Network v Chorvátsku, 23.-25. september 2010
European Forestry Network (EFN) - to je názov dobrovoľného združenia európskych lesníkov, lesníckych spoločností jednotlivých krajín Európy, ktoré funguje už 17 rokov, ale slovenskí lesníci sa doň prostredníctvom SLsK zapojili až v tomto roku. Zmyslom EFN je rozširovanie vzájomných kontaktov a poznatkov medzi lesníkmi z celej Európy, pričom hosťujúca krajina v tom ktorom roku zabezpečuje program stretnutia. V diskusiách počas fóra sú rozoberané mnohé globálne i špecifické problémy lesníkov v Európe. Návrhy ich riešení budú môcť byť dobrým podkladovým materiálom aj pri konštituovaní lesníckej politiky EÚ, ku ktorému, dúfajme, konečne dôjde.
   Na pozvanie Chorvátskej lesníckej spoločnosti (Hrvatsko šumarsko društvo) sa stretnutia EFN 2010 zúčastnila i Slovenská lesnícka komora, ktorú zastupovali predstavitelia š.p. Lesy SR Banská Bystrica - poverený generálny riaditeľ Ing. Igor Viszlai, samotnej Slovenskej lesníckej komory a Pro Silva Slovakia. Na pôde hostiteľa v Záhrebe sa stretli so zástupcami lesníckych spoločností z Estónska, Rakúska, Nemecka, Škótska a domáceho Chorvátska. Stretnutie EFN sa koná každý rok v inom štáte Európy. Žiaľ, v tomto roku termín stretnutia (23.-25.9.2010) väčšine krajín nevyhovoval a tak sa ho zúčastnili len zástupcovia z uvedených 6 krajín.
   Prvý deň stretnutia v sídle Chorvátskej lesníckej spoločnosti a súčasne aj Riaditeľstva štátnych lesov Chorvátskej republiky bol dňom prezentácie hostiteľskej krajiny. Potom nasledovali videoprezentácie jednotlivých zúčastnených krajín a diskusie na rôzne témy, pričom viaceré krajiny prezentovali svoje prípravy na Medzinárodný rok lesov 2011, čím inšpirovali ostatných účastníkov k príprave na Medzinárodný rok lesov vo svojich krajinách. Nemožno nespomenúť skutočnosť, že účastníkov poctili svojim privítaním poprední funkcionári chorvátskych lesníkov z Ministerstva lesov, vôd a drevospracujúceho priemyslu CHR, z Akadémie lesníckych vied CHR, z Lesníckej fakulty univerzity v Záhrebe a zo Štátnych lesov CHR (vo vlastníctve štátu je 82% lesov Chorvátska). Na záver tohto dňa bolo neformálne spoločenské posedenie účastníkov, kde hostitelia preukázali svoju tradičnú pohostinnosť a účastníci stretnutia sa mohli lepšie spoznať s nováčikom v EFN - zástupcami zo SR.
   Druhý deň bol bohato naplnený výborne pripravenými ukážkami problematiky chorvátskych lesníkov v regiónoch UŠP (Uprava šuma, Podružnica - ekvivalent našim Odštepným závodom Lesov SR, š.p.) Bjelovar a Sisak. V čase konania stretnutia boli mnohé lesné porasty zaplavené vodou z nadmerných zrážok, ktoré spôsobili v celej oblasti významné povodne a škody na majetku.
   Súčasťou programu bolo aj zavítanie do Prírodného parku „Lonjsko polje“ charakteristického vodnou deltou s rozsiahlymi zaplavenými plochami, kde nachádza priaznivé podmienky pre existenciu veľmi rozsiahly zoznam druhov vtáctva, hmyzu a rastlín. Ukážkami v parku je aj originálna drevená architektúra ľudských sídel v tejto vodnej oblasti.
   Posledný deň pobytu účastníci najprv ráno absolvovali okružnú jazdu autobusom po miliónovej metropole Záhreb, aby sa potom zúčastnili ako hostia na 29. Medzinárodných majstrovstvách sveta v ťažbe dreva v Záhrebe. Tam sa slovenská delegácia stretla so slovenskými reprezentantmi v srdečnom rozhovore, popriala im dobré umiestnenie na majstrovstvách a v popoludňajších hodinách sa vrátila späť na Slovensko.
   Stretnutie EFN v Záhrebe možno hodnotiť ako veľmi užitočný kontakt s „lesníckym svetom“ Európy. Pestrosť, bohatosť, osobitosti skúseností jednotlivých lesníckych krajín rozširujú obzor lesníkov a poskytujú dobrý pocit významnosti, dôležitosti práce lesníkov v celej Európe. Treba veriť, že sa vo všetkých krajinách Európy, kde to tak ešte nie je, dostane lesníctvu to spoločenské uznanie, ktoré mu právom patrí.
Stretnutie s reprezentantmi SR na 29. Majstrovstvách sveta v ťažbe dreva v Záhrebe
text, foto Boris Pekarovič
Slovenská lesnícka komora u ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
VIDEO >
Dňa 20.decembra 2010 sa na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  uskutočnilo očakávané oficiálne stretnutie zástupcov Slovenskej lesníckej komory s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Zsoldom Simonom.  Za ministerstvo, okrem pána ministra, sa stretnutia zúčastnil i generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ing. Igor Olajec. Slovenskú lesnícku komoru zastupoval jej predseda Ing. Jaroslav Šulek a predseda Oblastnej lesníckej komory Ing. Igor Viszlai.
Predmetom rokovania bola dlho neriešená situácia okolo Slovenskej lesníckej komory a niektoré problémy, ktoré trápia slovenské lesníctvo v súčasnosti.
Pán minister Simon konštatoval, že si vie predstaviť komoru, ktorá mu bude partnerom a zároveň potrebnou oporou. To však môže byť reálne len v prípade, že komora bude reprezentovať záujmy vlastníkov a obhospodarovateľov lesa za celé Slovensko. Preto sa Slovenská lesnícka komora musí rozhodnúť, akou cestou pôjde. Buď to bude  orientácia na individuálne členstvo fyzických osôb s lesníckym vzdelaním, respektíve odborných lesných hospodárov a v takom prípade bude pred ministrom v pozícii mimovládnej organizácie, alebo odbornej organizácie. Alebo si zvolí cestu podľa vzoru poľnohospodárskej a potravinárskej komory a bude obhajovať záujmy vlastníkov a obhospodarovateľov lesa s výhľadom na pozíciu reálneho partnerstva pre ministerstvo.
Ďalej sa v rámci diskusie účastníci stretnutia dotkli aj takých problémov  ako je napríklad problematika inštitútu odborného lesného hospodára, lesných hospodárskych plánov, náhrad za obmedzenia pri líniových stavbách a v ochranných pásmach vodných zdrojov, vodohospodárske opatrenia a iné. Zároveň boli zo strany pána ministra  navrhnuté a účastníkmi stretnutia rozdiskutované určité postupy a riešenia týchto problémov pri realizácii ktorých  by mohla významnú úlohu zohrať práve Slovenská lesnícka komora svojou zjednocovacou a zastrešovacou funkciou.
Predstavenstvo Slovenskej lesníckej komory sa na svojom zasadnutí 20.januára 2011 zaoberalo výsledkami stretnutia zástupcov komory s ministrom Simonom a po diskusii prijalo nasledovné závery :
- zahájiť rokovania s Radou združení vlastníkov neštátnych lesov SR a LSR š.p. za účelom informovania o výsledkoch stretnutia zástupcov komory s ministrom pôdohospodársva a rozvoja vidieka SR s ponukou spolupráce SLsK    pri riešení problematiky inštitútu odborného lesného hospodára / ako ďalej s OLH ?/ a problematiky líniových stavieb.
- otvoriť pod gesciou SLsK  širokú diskusiu o problematike inštitútu odborného lesného hospodára /ako ďalej s OLH/ a jej závery predložiť ministerstvu pôdohospodársva a rozvoja vidieka SR.