Slovak forestry chamber
Archív 2010
SLsK na stretnutí European Forestry Network v Chorvátsku, 23.-25. september 2010
European Forestry Network (EFN) - to je názov dobrovoľného združenia európskych lesníkov, lesníckych spoločností jednotlivých krajín
Európy, ktoré funguje už 17 rokov, ale slovenskí lesníci sa doň prostredníctvom SLsK zapojili až v tomto roku. Zmyslom EFN je
rozširovanie vzájomných kontaktov a poznatkov medzi lesníkmi z celej Európy, pričom hosťujúca krajina v tom ktorom roku
zabezpečuje program stretnutia. V diskusiách počas fóra sú rozoberané mnohé globálne i špecifické problémy lesníkov v Európe. Návrhy
ich riešení budú môcť byť dobrým podkladovým materiálom aj pri konštituovaní lesníckej politiky EÚ, ku ktorému, dúfajme, konečne
dôjde.
   Na pozvanie Chorvátskej lesníckej spoločnosti (Hrvatsko šumarsko društvo) sa stretnutia EFN 2010 zúčastnila i Slovenská lesnícka
komora, ktorú zastupovali predstavitelia š.p. Lesy SR Banská Bystrica - poverený generálny riaditeľ Ing. Igor Viszlai, samotnej
Slovenskej lesníckej komory a Pro Silva Slovakia. Na pôde hostiteľa v Záhrebe sa stretli so zástupcami lesníckych spoločností z
Estónska, Rakúska, Nemecka, Škótska a domáceho Chorvátska. Stretnutie EFN sa koná každý rok v inom štáte Európy. Žiaľ, v tomto
roku termín stretnutia (23.-25.9.2010) väčšine krajín nevyhovoval a tak sa ho zúčastnili len zástupcovia z uvedených 6 krajín.
   Prvý deň stretnutia v sídle Chorvátskej lesníckej spoločnosti a súčasne aj Riaditeľstva štátnych lesov Chorvátskej republiky bol dňom
prezentácie hostiteľskej krajiny. Potom nasledovali videoprezentácie jednotlivých zúčastnených krajín a diskusie na rôzne témy, pričom
viaceré krajiny prezentovali svoje prípravy na Medzinárodný rok lesov 2011, čím inšpirovali ostatných účastníkov k príprave na
Medzinárodný rok lesov vo svojich krajinách. Nemožno nespomenúť skutočnosť, že účastníkov poctili svojim privítaním poprední
funkcionári chorvátskych lesníkov z Ministerstva lesov, vôd a drevospracujúceho priemyslu CHR, z Akadémie lesníckych vied CHR, z
Lesníckej fakulty univerzity v Záhrebe a zo Štátnych lesov CHR (vo vlastníctve štátu je 82% lesov Chorvátska). Na záver tohto dňa bolo
neformálne spoločenské posedenie účastníkov, kde hostitelia preukázali svoju tradičnú pohostinnosť a účastníci stretnutia sa mohli
lepšie spoznať s nováčikom v EFN - zástupcami zo SR.
   Druhý deň bol bohato naplnený výborne pripravenými ukážkami problematiky chorvátskych lesníkov v regiónoch UŠP (Uprava šuma,
Podružnica - ekvivalent našim Odštepným závodom Lesov SR, š.p.) Bjelovar a Sisak. V čase konania stretnutia boli mnohé lesné porasty
zaplavené vodou z nadmerných zrážok, ktoré spôsobili v celej oblasti významné povodne a škody na majetku.
   Súčasťou programu bolo aj zavítanie do Prírodného parku „Lonjsko polje“ charakteristického vodnou deltou s rozsiahlymi zaplavenými
plochami, kde nachádza priaznivé podmienky pre existenciu veľmi rozsiahly zoznam druhov vtáctva, hmyzu a rastlín. Ukážkami v parku
je aj originálna drevená architektúra ľudských sídel v tejto vodnej oblasti.
   Posledný deň pobytu účastníci najprv ráno absolvovali okružnú jazdu autobusom po miliónovej metropole Záhreb, aby sa potom
zúčastnili ako hostia na 29. Medzinárodných majstrovstvách sveta v ťažbe dreva v Záhrebe. Tam sa slovenská delegácia stretla so
slovenskými reprezentantmi v srdečnom rozhovore, popriala im dobré umiestnenie na majstrovstvách a v popoludňajších hodinách sa
vrátila späť na Slovensko.
   Stretnutie EFN v Záhrebe možno hodnotiť ako veľmi užitočný kontakt s „lesníckym svetom“ Európy. Pestrosť, bohatosť, osobitosti
skúseností jednotlivých lesníckych krajín rozširujú obzor lesníkov a poskytujú dobrý pocit významnosti, dôležitosti práce lesníkov v celej
Európe. Treba veriť, že sa vo všetkých krajinách Európy, kde to tak ešte nie je, dostane lesníctvu to spoločenské uznanie, ktoré mu
právom patrí.
Stretnutie s reprezentantmi SR na 29. Majstrovstvách sveta v ťažbe dreva v Záhrebe
text, foto Boris Pekarovič
Slovenská lesnícka komora u ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
VIDEO >
 
Dňa 20.decembra 2010 sa na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  uskutočnilo očakávané oficiálne stretnutie
zástupcov Slovenskej lesníckej komory s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Zsoldom Simonom.  Za ministerstvo,
okrem pána ministra, sa stretnutia zúčastnil i generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ing. Igor Olajec.
Slovenskú lesnícku komoru zastupoval jej predseda Ing. Jaroslav Šulek a predseda Oblastnej lesníckej komory Ing. Igor Viszlai.
Predmetom rokovania bola dlho neriešená situácia okolo Slovenskej lesníckej komory a niektoré problémy, ktoré trápia slovenské
lesníctvo v súčasnosti.
Pán minister Simon konštatoval, že si vie predstaviť komoru, ktorá mu bude partnerom a zároveň potrebnou oporou. To však môže byť
reálne len v prípade, že komora bude reprezentovať záujmy vlastníkov a obhospodarovateľov lesa za celé Slovensko. Preto sa
Slovenská lesnícka komora musí rozhodnúť, akou cestou pôjde. Buď to bude  orientácia na individuálne členstvo fyzických osôb s
lesníckym vzdelaním, respektíve odborných lesných hospodárov a v takom prípade bude pred ministrom v pozícii mimovládnej
organizácie, alebo odbornej organizácie. Alebo si zvolí cestu podľa vzoru poľnohospodárskej a potravinárskej komory a bude obhajovať
záujmy vlastníkov a obhospodarovateľov lesa s výhľadom na pozíciu reálneho partnerstva pre ministerstvo.
Ďalej sa v rámci diskusie účastníci stretnutia dotkli aj takých problémov  ako je napríklad problematika inštitútu odborného lesného
hospodára, lesných hospodárskych plánov, náhrad za obmedzenia pri líniových stavbách a v ochranných pásmach vodných zdrojov,
vodohospodárske opatrenia a iné. Zároveň boli zo strany pána ministra  navrhnuté a účastníkmi stretnutia rozdiskutované určité
postupy a riešenia týchto problémov pri realizácii ktorých  by mohla významnú úlohu zohrať práve Slovenská lesnícka komora svojou
zjednocovacou a zastrešovacou funkciou.
Predstavenstvo Slovenskej lesníckej komory sa na svojom zasadnutí 20.januára 2011 zaoberalo výsledkami stretnutia zástupcov
komory s ministrom Simonom a po diskusii prijalo nasledovné závery :
- zahájiť rokovania s Radou združení vlastníkov neštátnych lesov SR a LSR š.p. za účelom informovania o výsledkoch stretnutia
zástupcov komory s ministrom pôdohospodársva a rozvoja vidieka SR s ponukou spolupráce SLsK    pri riešení problematiky inštitútu
odborného lesného hospodára / ako ďalej s OLH ?/ a problematiky líniových stavieb.
- otvoriť pod gesciou SLsK  širokú diskusiu o problematike inštitútu odborného lesného hospodára /ako ďalej s OLH/ a jej závery
predložiť ministerstvu pôdohospodársva a rozvoja vidieka SR.