Slovak forestry chamber
Archív 2010
Valné zhromaždenie OLsK Banská Bystrica-TU Zvolen
Dňa 13. apríla 2010 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnilo Valné zhromaždenie najpočetnejšej a najaktívnejšej Oblastnej lesníckej komory Banská Bystrica.
Viac ako 60 zúčastnených delegátov si za prítomnosti predsedu Slovenskej lesníckej komory Ing. Jána Malka, CSc. vypočulo správu o činnosti OLsK za posledné 4 roky. Pestrú činnosť OLsK B. Bystrica zhodnotil jej doterajší predseda Ing. Jaroslav Šulek.
Vo svojom príhovore predseda SLsK Ing. Malko vyjadril uznanie nielen doterajšiemu predsedovia celému predstavenstvu OLsK, ale aj všetkým členom OLsK, ktorí tvoria väčšinu súčasnej členskej základne celej SLsK a svojou činnosťou sú pre ostatné OLsK vzorom.
Na VZ OLsK Banská Bystrica potom prebehli voľby nového predsedu OLsK, predstavenstva a dozornej rady. Výsledky volieb:

Novým predsedom OLsK Banská Bystrica sa stal Ing. Igor Viszlai z LSR, š.p., OZ Revúca.

Nové predstavenstvo OLsK tvoria:
- Ing. Mária Antalová (OLÚ Rimavská Sobota)
- Ing. Eduard Apfel (Mestské lesy s.r.o. Banská Bystrica)
- Ing. Katarína Davidová (LSR, š.p., OZ Žarnovica)
- Ing. Boris Pekarovič (LSR, š.p., OZ Čierny Balog)
- Ing. František Šagát (OLÚ Banská Bystrica)
- Ing. Jaroslav Šulek (Lesy mesta Brezno, s.r.o.)

Nová dozorná rada OLsK je tvorená:
- Ing. Jozef Chlápek-predseda (LSR, š.p., generálne riaditeľstvo Banská Bystrica)
- Ing. Mária Biesová (LSR, š.p.-generálne riaditeľstvo Banská Bystrica)
- Ing. Milan Lubý (LSR, š.p., OZ Slovenská Ľupča)

Novozvolený predseda OLsK Ing. Viszlai poďakoval za prejavenú dôveru a najmä končiacemu predsedovi Ing. Šulekovi vyjadril uznanie za jeho iniciatívu a trpezlivosť v neľahkej sebarealizácii lesníckej komory v doterajšom období. Povedal, že aj keď bude náročné nadviazať na kvalitnú prácu predchádzajúceho predsedu, nestráca ani on nádej, že pod jeho predsedníctvom sa bude OLsK B. Bystrica aj naďalej dariť zviditeľňovať sa v lesníckej spoločnosti a tak prispievať k dosiahnutiu takých zmien v postavení celej SLsK, ktoré jej vrátia to postavenie v rezorte lesného hospodárstva, ktoré jej právom patrí. Osobitne zdôraznil, že sa chce zasadiť o to, aby nedochádzalo ani k náznakom štiepenia na štátnych a neštátnych lesníkov, pretože jedine jednotným postupom všetkých lesníkov je možné dosiahnuť ciele SLsK.
Valné zhromaždenie SLsK-TU Zvolen, 27.5.2010
27. mája 2010 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory.
Takmer 90 zúčastnených delegátov si z úst predsedu Slovenskej lesníckej komory Jána Malka vypočulo správu o činnosti SLsK za posledné 4 roky. Podobne informovali o hospodárení a jeho kontrole R. Rosiar-riaditeľ úradu komory-a J. Chlápek-predseda DR SLsK.
Vo svojom príhovore predseda SLsK J. Malko povedal okrem iného, že uplynulé volebné obdobie nebolo pre SLsK ľahké-SLsK vyvinula mnoho iniciatív smerom k rezortu pôdohospodárstva, ale nestretli sa s adekvátnou, resp. žiadnou odozvou. Nová perspektíva sa však črtá po nástupe súčasného generálneho riaditeľa lesníckej sekcie a drevospracujúceho priemyslu na MP SR.
V diskusii vystúpili okrem delegátov aj rektor TU vo Zvolene, poslanec NR SR T. Lebocký, riaditeľ SLŠ Banská Štiavnica J. Valovič a generálny riaditeľ LS a DP na MP SR J. Novotný. Najmä posledný menovaný podal delegátom VZ súhrnný obraz situácie, v akej sa slovenské lesníctvo nachádza. Vyzval k jednotnosti lesníckeho stavu ako nevyhnutnej podmienky pre jeho zachovanie. K tomu môže najvýznamnejšie prispieť práve SLsK. Za nevyhnutné pokladá zmeny v legislatíve-vytvorenie nového zákona o lesoch, v ktorom bude komplexne zapracované aj nové postavenie komory v spoločnosti.
Na VZ SLsK potom prebehli voľby nového predsedu, predstavenstva a dozornej rady SLsK. Výsledky volieb:

Novým predsedom SLsK Banská Bystrica sa stal Ing. Jaroslav Šulek z LM Brezno, s.r.o.

Nové predstavenstvo SLsK tvoria (v alfabetickom poradí):
- Biesová Mária (Lesy SR, š.p., GR B. Bystrica)
- Bobeková Emília (Lesy SR, š.p., OZ Čadca)
- Dolňan Milan (Lesy mesta Brezno, s.r.o.)ň
- Dóczy Jozef (MP SR)
- Gubka Karol (LF TU Zvolen)
- Kubičková Elena (Lesy SR, š.p., OZ Žilina)
- Lebocký Tibor (NR SR)
- Macko Albert (ML Krupina, s.r.o.)
- Pekarovič Boris (Lesy SR, š.p., OZ Čierny Balog)
- Šagát František (OLÚ Banská Bystrica)
- Rudolf Valovič (SLŠ Banská Štiavnica)
- Zlocha Róbert (KÚ Banská Bystrica)

Nová dozorná rada SLsK je tvorená:
- Chlápek Jozef - predseda (Lesy SR, š.p., GR Banská Bystrica)
- Antalová Mária (OLÚ Rimavská Sobota)
- Kovalčík Vojtech (Lesy SR, š.p., OZ Rimavská Sobota)
- Novák Stanislav (Lesy SR, š.p., OZ Revúca)
- Piliar Július (Lesy SR, š.p., GR B. Bystrica)

Novozvolený predseda SLsK Ing. Šulek poďakoval za prejavenú dôveru a najmä končiacemu predsedovi Ing. Malkovi vyjadril uznanie za jeho iniciatívu a trpezlivosť v neľahkej sebarealizácii lesníckej komory v doterajšom období. Povedal, že nastávajúce obdobie bude náročné, no netreba strácať nádej, že sa podarí dosiahnuť také postavenie a funkčnosť SLsK v spoločnosti, aké jej právom patrí. Zdá sa totiž, že momentálna situácia, keď najvyšší predstaviteľ lesníctva na Slovensku jednoznačne prízvukuje dôležitosť upevnenia a vybudovania silnej lesníckej komory a sľubuje k tomu svoju maximálnu pomoc, je pre pokrok mimoriadne vhodná.
12. celoslovenské stretnutie Klubu žien-lesníčiek
Na svojom 12. stretnutí  26.8.-29.8.2010 spoznávali ženy-lesníčky stredný Gemer

Tohtoročné 12. stretnutie Klubu žien pri Slovenskej lesníckej komore bolo zamerané na oboznámenie sa s niektorými aspektmi hospodárenia na území OZ Revúca, spoznávanie prírodných krás, zaujímavostí a významných historických udalostí stredného Gemera.
Pozvanie na  stretnutie prijala aj predsedníčka rakúskych lesníčok Dipl. Ing. Dagmar Karich-Gierer s rodinou.
Piatkový program :
- privítaním účastníkov stretnutia riaditeľom štátnych lesov OZ Revúca Ing. Bystrianskym na Veľkej Lúke, kde bola v roku 2009 odhalená tabuľa 23. významného lesníckeho miesta na Slovensku, ktoré je venované chovu koní na Muráni.
- ukážka hlúčikovej výsadby na LS Veľká Lúka, lesný obvod Havrané
- vyhliadka na Maretkinej bola ukážkou prekrásnej  prírodnej scenérie s bohatým a svojráznym krasovým reliéfom na  Muránskej planine.
- odborný výklad o chove chladnokrvných koní norika muránskeho typu, používaných v lesnej prevádzke, sme si vypočuli  z úst pána Karola Pletku -  vedúceho dvora na Veľkej Lúke. Ukážka lesnej pedagogiky od Ing. Evy Vavrekovej priamo na Muránske planine svedčí o tom, ako zodpovedne vykonávajú prácu s verejnosťou zamestnanci OZ Revúca.
- návšteva povereného generálneho riaditeľa Lesov SR Ing. Igora Viszlaia.
- vyhliadka z Muránskeho hradu
Sobotňajší program :
- návšteva národnej kultúrnej  pamiatky - budovy Prvého slovenského gymnázia v Revúcej
- návšteva  Ochtinskej aragonitovej jaskyne na Jelšavskom Hrádku
- návšteva mestských lesov Revúca za prítomnosti riaditeľa Ing. Ladislava Szaba.
zľava: doterajší predseda OLsK Ing. Šulek, predseda SLsK   Ing. Malko, VZ viedol Ing. Šagát delegáti VZ OLsK v posluchárni ZU vo Zvolene časť volebnej komisie pri práci zľava: doterajší predseda OLsK Ing. Šulek, nový pred-seda OLsK B.B. Ing. Viszlai, predseda SLsK Ing. Malko,  Ing. Šagát
text, foto Boris Pekarovič
text, foto Boris Pekarovič