Slovak forestry chamber
Archív 2009
Jubilejné XV. Valné zhromaždenie SLsK-TU Zvolen, 27.5.2009
Jubilejné aj rozhodujúce?

Jubilejné bolo určite. Vo viacerých ohľadoch však možno označiť toto VZ aj za rozhodujúce. Postavenie SLsK je „vďaka“ pretrvávajúcim problémom s nízkou členskou základňou, zlou finančnou situáciou a zásadnými problémami, ktoré sa nedarí riešiť s kompetentnými orgánmi MP SR, je alarmujúce.
Práve s týmto stavom sa malo možnosť do detailov oboznámiť 74 delegátov zo všetkých 4 oblastných komôr (BB-56, ZA-6, BA-8, KE-4 delegáti).
V diskusii väčšina delegátov pochopila, že sa rozhoduje o bytí či nebytí SLsK. Doterajšie bezmocné prestupovanie na jednom mieste je stav, vedúci fakticky k zániku SLsK. Delegáti preto prijali niektoré celkom konkrétne opatrenia ako jeden z mnohých ďalších pokusov o vzkriesenie SLsK a jej existenciu v polohe, aká jej morálnym právom i zo zákona patrí. Boli prijaté aj zmeny stanov, zatiaľ v oblasti výšky členského príspevku.
VZ poctili svojou návštevou aj rektor TU Zvolen Prof. Ing. Tuček a dekan Lesníckej fakulty Prof. Ing. Kropil. Vystúpili aj v diskusii a podali konkrétne návrhy na riešenie hlavných problémov SLsK.
Predstavenstvo SLsK bolo poverené okrem iných úloh zabezpečiť prostredníctvom odbornej lesníckej tlače oslovenie najširšej lesníckej verejnosti formou ANKETY s cieľom získať spektrum názorov na význam, existenciu a zlepšenie činnosti SLsK.
Vyhlásenie Predstavenstva SLsK k Petícii „Ľudia pre lesy“
V Y H L Á S E N I E

Predstavenstvo Slovenskej lesníckej komory sa na svojom zasadnutí dňa 7. júla 2009 zaoberalo aktuálnou situáciou v Lesoch SR, š. p..
Jednomyseľne podporuje petíciu „Ľudia pre lesy“ a ako neštátna, nepolitická organizácia vyzýva všetkých lesníkov a občanov, ktorým záleží na osude lesov v majetku štátu, aby sa pripojili k petícii.
História obhospodarovania majetku štátu potvrdzuje opodstatnenosť tejto petície a potrebu odborne, zodpovedne a transparentne zabezpečovať spravovanie tohto majetku.
Lesy ako rozhodujúca zložka životného prostredia si zasluhujú, aby boli funkčné, s cieľom ich zachovania pre budúce generácie.

Vo Zvolene: 7.7.200                                                              Predstavenstvo SLSk

Bližšie info o petícii na www.ludiaprelesy.sk
11. celoslovenské stretnutie Klubu žien-lesníčok
V dňoch 27.- 30. augusta 2009 sa uskutočnilo 11. celoslovenské stretnutie žien lesníčok z Klubu žien pri Slovenskej lesníckej komore.
Stretnutie sa konalo na území OZ Topoľčianky a program bol naozaj pestrý a bohatý. Ubytovanie bolo zabezpečené na chate „Breziny“ v obci Skýcov, kde sme sa vo štvrtok podvečer začali schádzať. Spoločnou večerou a privítaním hlavných organizátoriek Ing. Zdeny Hudecovej a Ing. Alexandry Šimurkovej sa náš program začal.
V piatok ráno sme sa presunuli pred OZ Topoľčianky, kde nás čakal vedúci lesníckej výroby Ing. Jozef Gregora, ktorý nám podal základné informácie o OZ Topoľčianky, jeho histórii i súčasnosti, o úspechoch i problémoch pri obhospodarovaní lesných porastov, keďže v minulosti bolo hlavným zameraním OZ poľovníctvo s chovom a lovom zveri. Na území OZ sa rozprestiera Veľká a Malá zvernica, preto zabezpečenie mladej kultúry je problematickejšie. O tom nám ale viac povedal vedúci lesnej správy Hrušov Ing. Garaj, ktorý nás zaviedol do zmladených bukových a smrekovcových porastov, informoval o možnostiach výchovy, ochrany a zabezpečenia lesných porastov. Prezreli sme si kŕmne zariadenia, systém rybníkov a novovybudovanú chatu, určenú na ubytovania hlavne poľovných hostí. Počasie nám prialo, preto sme sa zastavili na vrchu Vrchhora, 500 m.n.m., kde sa uprostred lesného porastu nachádza kaplnka a zrúcanina kostola, v strede ktorého vyrastá majestátna lipa.
Poobede pre nás pripravili členky Urbárskej spoločnosti obce Veľký Klíž guláš a zároveň nás predsedníčka US pani Štefánia Pauleová informovala o hospodárení a aktivitách lesnej pedagogiky v urbárskych lesoch. Pozreli sme si funkčné futbalové ihrisko, ktoré je raritou v tom, že sa nachádza priamo v lese, obklopené porastom borovice čiernej. Cestou späť sme prechádzali cez obec Klížske Hradište, kde sa nachádza pánsky románsky emporový kostolík sv. Michala z 12. storočia, ktorý je zobrazený aj na poštových známkach.
Deň sme zakončili večerou a schôdzou Klubu žien lesníčok. Ing. Zdenka Hudecová privítala nové členky a informovala nás o činnosti Klubu i Slovenskej lesníckej komory. Nezabudla spomenúť aktívnu spoluprácu s Klubom žien lesníčok z Nemecka, kde sa budúci rok v máji koná medzinárodné stretnutie žien lesníčok, na ktoré nás srdečne pozývajú.
Zároveň nás čakala voľba novej predsedníčky Klubu žien lesníčok, ktorou sa stala Ing. Mária Biesová.
V priateľskej atmosfére sa naša schôdza predĺžila, keďže Ing. Gregora nám zabezpečil program v podobe vystúpenia country skupiny a nechýbala ochutnávka vína, ktoré vyrába OZ Topoľčianky z vlastnej vinice.
V sobotné nás čakalo škôlkárske stredisko Hladomer, kde nám informácie o spôsobe pestovania voľnokorenných i krytokorenných sadeníc podala Ing. Poláková. Zároveň nás informovala o rozšírení pestovania okrasných drevín, ktoré sa na trhu čoraz viac dostávajú do popredia.
Presun do Zubrej zvernice Piesky bol počas silného dažďa, preto sme mali obavy, či zubry prídu na sľúbené „raňajky“. Pani Zdenka Marková, ktorá sa o zubry hrivnaté stará, ich vyvolávala trochu dlhšie ako zvyčajne, ale nakoniec sa 12 kusov zubrov zjavilo a prišlo až k nám. Pani Marková nás informovala o spôsobe chovu a zaujímavostiach z ich života. Nezabudla spomenúť náučný chodník okolo celej zvernice, ktorý vznikol vlani pri príležitosti 50. výročia založenia Zubrej zvernice, ktorá bola 10.10.2008 oficiálne vyhlásená za 18. Významné lesnícke miesto Slovenska. Určite je to výborný tip na rodinný výlet a príjemné strávenie víkendu, keďže v Topoľčiankach sú aj krásne a zachovalé zámočky. Samozrejme tie sme v rámci nášho programu nemohli vynechať.
V Topoľčiankach sme takisto nemohli obísť Národný žrebčín, š.p. Topoľčianky s plemenami koní lipican, hucul, shagya arab, s prehliadkou jazdiarne a múzea chovu koní.
Po chutnom obede, ktorý zabezpečil O Z Topoľčianky, nás čakala prehliadka klasicistického zámku a po nej nás Ing. Kunský doprevádzal po trase náučného chodníka po Chránenom areáli „Park v Topoľčiankach“, s mnohými vzácnymi drevinami, viacerými jazierkami, prírodnými scenériami a unikátnym zavlažovacím systémom.
Deň sme ukončili večerou a stručným zhodnotením 11. celoslovenského stretnutia žien lesníčok, kde sme všetky účastníčky vyjadrili spokojnosť s programom a celým priebehom stretnutia, preto organizátorkám patrí srdečná vďaka. Keďže čas beží neuveriteľne rýchlo, dohodlo sa aj budúcoročné stretnutie, ktoré bude na území OZ Revúca.
Nedeľné ráno bolo v znamení rozlúčky. Po spoločných raňajkách sa niektoré lesníčky ešte zastavili prezrieť si zrúcaninu hradu Hrušov,  ostatné sme sa rozišli domov, do rôznych kútov nášho krásneho Slovenska.
Stretnutie sa skončilo v príjemnej atmosfére, preto verím, že o rok sa na stretnutí žien lesníčok opäť uvidíme, privítame ďalšie nové členky a spoznáme nové zaujímavé miesta.

Výťah z článku p. Petry Jankejovej, OZ Prievidza, uverejnenom v časopise LSR, š.p. „Lesník“ v októbri 2009 pripravil Boris Pekarovič. Foto: P. Jankejová
foto Boris Pekarovič
Exkurzia OLsK Banská Bystrica do Odštepného závodu LSR v Revúcej
Dňa 22. októbra 2009 zorganizovala Oblastná lesnícka komora Banská Bystrica v spolupráci s Lesmi SR, š.p. - OZ Revúca, exkurziu na OZ Revúca - Lesná správa Veľká lúka a Stredisko chovu koní Veľká lúka.
Celkom 66 zúčastnených členov i nečlenov SLsK si v teréne pozrelo ukážky obnovy kalamitných holín z r. 2004 a oboznámilo sa s hlavnými charakteristikami OZ.
Zaujímavá bola tiež ukážka chovu plemien koní huculského a norika v Stredisku chovu koní Veľká lúka.
V úvode exkurzie odovzdal predseda SLsK Ing. Malko, CSc. a riaditeľ OZ Revúca Ing. Bystriansky Pamätný list z udelenia Ceny J.D.Matejovie za rok 2009 Ing. Eduardovi Raffayovi.
V závere vydarenej akcie, ktorú nepokazila ani hmla, požiadal predseda SLsK Ing. Ján Malko, CSc. prítomných, aby sa zúčastnili ankety na tému „Ako ďalej v SLsK?“, ktorá má za cieľ pomôcť vyjasniť základnú otázku existencie komory.
Exkurzia bola opäť jednou užitočnou akciou, usporiadanou OLsK B. Bystrica. Vďaka patrí Odštepnému závodu Revúca - celému kolektívu zainteresovaných pracovníkov na čele s Ing. Viszlaiom a vedúcim LS Veľká lúka. No a samozrejme predsedovi OLsK B. Bystrica - Ing. Jarovi Šulekovi - ktorý celú akciu „vymyslel“ a zorganizoval.

                                                                                
  text, foto Boris Pekarovič