Slovak forestry chamber
Archív 2007
List Predstavenstva SLsK prezidentovi Slovenskej republiky zo 6.7.2007
List Predstavenstva SLsK prezidentovi Slovenskej republiky - vyjadrenie podpory ustanoveniam novely zákona č. 326/2005 Z.Z. o úprave pohybu cyklistov a jazdcov po lesných pozemkoch

Vážený pán prezident !
Obraciame sa na Vás v súvislosti s podpísaním novely zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch, ktorá bola schválená v NR SR dňa 21.6.2007.
Slovenská lesnícka komora podporuje ustanovenia, ktoré upravujú pohyb cyklistov a jazdcov na koňoch na lesných pozemkoch. Citovaný zákona v § 30 a 31 upravuje využívanie lesov verejnosťou a deklaruje činnosti, ktoré sú zakázané. Je nevyhnutné, aby určitá regulácia v tejto oblasti bola a regulácia cyklistov a jazdcov medzi ne patrí.
Na Slovensku je cca 60 % lesov vo vlastníctve iných subjektov ako štátu, čo predstavuje niekoľko 100 tisíc vlastníkov, ktorí svoj majetok umožňujú využívať bezodplatne ostatným občanom, vystavujúc sa riziku jeho poškodenia resp. znehodnotenia. Preto si myslíme, že určité obmedzenia sú opodstatnené a smerujú k napĺňaniu uvedeného § 30  odst.2 , kde sa hovorí, že pri užívaní lesa verejnosťou je každý povinný chrániť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa.
Ak by vlastníci lesa dôsledne uplatňovali svoje majetkové práva v zmysle Ústavy SR, nastúpil by režim odplatného poskytovania týchto služieb, resp. úplný zákaz týchto činností, včítane práva vstupovať na lesné pozemky, tak ako je to vo viacerých štátoch Európskej únie.
Vychádzajúc z uvedeného považujeme ustanovenia zákona o lesoch, ktoré upravujú využívanie lesov verejnosťou za minimálne a dostatočne liberálne.
V konečnom dôsledku sú aj v prospech verejnosti a ostatných užívateľov, pretože pohyb mimo ciest a vyznačených trás je spojený s rizikom úrazu, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s hospodárskou činnosťou v lese a výkonom práva poľovníctva.
Vážený pán prezident,
veríme, že naše argumenty sú dostatočným dôvodom na to, aby novela zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch bola z Vašej strany podpísaná.
                                                                                      Predstavenstvo SLsK
Zvolen 6.7.2007
19.10. 2007 | Exkurzia OLsK Banská Bystrica na tému „Využitie biomasy“
Dňa 19.10.2007 sa uskutočnila plánovaná odborná exkurzia s témou „Využitie a spracovanie biomasy“ v a.s. Smrečina Hofatex v Banskej Bystrici. Celkom sa jej zúčastnilo 43 osôb z radov členov i nečlenov OLsK, z lesov štátnych i neštátnych.

V zasadačke, ktorú ochotne poskytol OZLT Lesov SR, š.p. B. Bystrica, sa v prvej časti uskutočnili dve prezentácie.

Prvú viedol Ing. J. Štefánik - rozvojovo-technický riaditeľ GR LSR. Prehľadne predstavil účastníkom doterajšie skúsenosti s prípravou a výrobou lesnej štiepky, pričom popísal problematiku zo strany odštepných závodov i Strediska biomasy Levice. Napriek záverečnému konštatovaniu, že sa nedostáva potrebná podpora (dotácie) zo strany štátu (najmä pre fázu prepravy štiepky), jeho výklad jednoznačne vyznel v prospech značného prínosu vyrábanej a využívanej biomasy pre racionalizáciu a ekologizáciu najmä energetiky a tepelného hospodárstva SR. V diskusii sa okrem iného prihlásil Ing. J. Farkaš, vedúci Strediska biomasa Levice s výzvou, aby sa SLsK zapojila do presadzovania štátnej dotácie na výrobu (dopravu) lesnej štiepky. OLsK B. Bystrica pokladá pripomienku za správnu a uplatní ju na Predstavenstve SLsK.

Druhú prezentáciu uvádzal Ing. Koháry zo Smrečiny Hofatex, a.s. V jednoduchom, ale dostatočný obraz poskytujúcom výklade oboznámil účastníkov s históriou firmy od jej vzniku až po dnes, a to spolu so zmenami vo výrobnom programe firmy. Najpodrobnejšie sa venoval súčasnému výrobnému programu, ktorým je okrem „klasickej“ výroby drevovláknitých materiálov (s výbornými tepelno-izolačnými vlastnosťami, využívanými preto najmä v modernom stavebníctve), aj využitie biomasy na ekologickú výrobu elektrickej energie (pre vlastnú firmu a pre dodávky do verejnej siete).

Potom sa účastníci presunuli priamo do objektu Smrečiny Hofatex, kde mali možnosť vidieť použitie biomasy v praxi.

Exkurzia bola určite prínosom, pretože je popri zabezpečovaní suroviny pre biomasu dobré presvedčiť sa na vlastnej skúsenosti o význame jej použitia.

OLsK aj touto cestou ďakuje generálnemu riaditeľovi LSR, š.p. za súhlas s účasťou zamestnancov na exkurzii; ďakuje tiež Ing. Štefánikovi a Ing. Slottovi za odborný výklad a technické zabezpečenie akcie; ďakuje aj riaditeľom štátnych a neštátnych subjektov lesov, ktorí sa exkurzie zúčastnili; na záver ďakuje vedeniu a.s. Smrečina Hofatex B. Bystrica za umožnenie exkurzie v areáli ich firmy.

foto Boris Pekarovič
12.12. 2007 | Seminár „Spolupráca SLsK s lesníckymi inštitúciami SR“
12. decembra 2007 sa v rekreačnom zariadení OZ Čierny Balog uskutočnil odborný seminár na tému „Spolupráca SLsK s lesníckymi inštitúciami SR“, ktorý usporiadala OLsK Banská Bystrica.
Na seminári sa okrem členov predstavenstva OLsK na čele s jeho predsedom Ing. J. Šulekom, zúčastnili:
Prof. Ing. J. Novotný-generálny riaditeľ NLC Zvolen
Ing. J. Djubek-organizačný riaditeľ GR LSR, š.p. B. Bystrica
Ing. J. Malko, CSc.-predseda SLsK
Doc. Ing. K. Gubka-LF TU Zvolen a podpredseda SLsK
Ing. Milan Dolňan-neštátny sektor, konateľ Lesy mesta Brezno, s.r.o.
Ing. František Budovec-starosta obce Čierny Balog, člen SLsK
Ing. Maroš Danič, vedúci ekonomiky OZ Čierny Balog

Hlavnou myšlienkou bolo prediskutovanie možností zlepšenia spolupráce medzi komorou a najvýznamnejšími lesníckymi inštitúciami na Slovensku. Reálnu potrebu i možnosť účinnej spolupráce konštatovali všetci zástupcovia inštitúcií. Prof. Novotný apeloval na zvýšenie členskej základne SLsK. V seminárnej diskusii odzneli aj názory, že členská základňa sa dokáže zvýšiť až vtedy, keď SLsK dostane od kompetentných to postavenie, ktoré jej zo zákona patrí.
Ing. Djubek apeloval na podstatne aktívnejšie vystupovanie SLsK či už pri vlastných akciách, alebo pri iných lesníckych akciách, na ktorých sa SLsK podieľa alebo zúčastňuje.
Ing. Malko stručne zhrnul doterajšiu bilanciu vzťahov SLsK najmä s lesníckou sekciou MP SR a hodnotil ju ako neúspešnú. Podľa jeho názoru je SLsK zo strany LS MP SR chápaná nesprávne ako potenciálny konkurent, namiesto jej chápania ako potenciálne veľmi užitočného pomocníka v prospech lesov a lesného hospodárstva SR. Osobitne negatívny je vzťah MP SR k riešeniu neštátneho lesníckeho sektora.
Ing. Šulek predniesol prítomným návrh OLsK B. Bystrica na otvorenie tradície veľkého, Celoslovenského zhromaždenia lesníkov v r. 2008 na niektorom z významných miest Slovenska. Ako príklad bol uvedený Lesnícky skanzen v Čiernom Balogu a takáto veľká akcia , zastrešujúca všetky lesnícke zložky Slovenska, by sa mohla pod gesciou SLsK uskutočniť alebo v apríli-Mesiaci lesov, alebo v rámci Lesníckych dní, usporadúvaných NLC. Jednou z nosných myšlienok by bol pohľad na slovenské lesníctvo v kontexte EÚ. Konkrétne bude myšlienka vypracovaná v prvých týždňoch roka 2008.
Z diskusie vyplynula aj potreba zorganizovania Okrúhleho stola hneď začiatkom r. 2008 a tiež vyvinutia úsilia na pracovné stretnutie predstavenstva SLsK s novou ministerkou pôdohospodárstva.
Účastníci seminára boli jednotní v názore, že dozrel čas na plné akceptovanie a rozvoj SLsK. Iba jednotným postupom všetkých zložiek, zastupujúcich slovenských lesníkov (a práve na to je ako zastrešujúci prvok SLsK veľmi vhodná) možno postupne presadzovať oprávnené ciele lesníkov v prospech všetkých občanov SR.

text a foto Boris Pekarovič