Slovak forestry chamber
Archív 2007
Exkurzia OLsK Banská Bystrica v ŠL TANAP-u 25.4.2007
Dňa 25.4.2007 usporiadala OLsK B. Bystrica tématickú exkurziu v ŠL TANAP-u.
73 zúčastnených dostalo od obetavých kolegov ŠL TANAP informácie o problematike vetrovej smršte "Alžbeta" od jej vzniku v novembri 2004 až po dnes a s návrhom riešení do budúcnosti. Po absolvovaní prednášky, spojenej s videoprojekciou, nasledovali ukážky v teréne. Vďaka za umožnenie tejto veľmi prospešnej exkurzie patrí riaditeľovi ŠL TANAP-u Ing. P. Liškovi a tým, ktorí účastníkov doprevádzali - Ing. Šturcel a Ing. Spitzkopf.
Osobitnou časťou podaných informácií bola problematika nelegálneho zasahovania extrémnych aktivistov "ochrany prírody" v Tichej a Kôprovej doline. Účastníci vyjadrili pobúrenie nad nehoráznosťami týchto trestuhodných výčinov samozvaných pseudoochranárov a ubezpečili pracovníkov TANAP-u o plnej podpore zúčastnených, a nielen ich. Táto podpora bola zhmotnená vo vyhlásení Stanoviska na záver exkurzie:

                                                                    S t a n o v i s k o

členov Oblastnej lesníckej komory Banská Bystrica zúčastnených na exkurzii konanej dňa 25.apríla 2007 v lesoch  TANAP-u š.p., postihnutých živelnou pohromou z 19.novembra 2004.
Lesy sú jednou z mála hodnôt, ktorými sa Slovensko môže úspešne prezentovať v celom Európskom priestore. Druhovú pestrosť fauny, flóry a stabilitu lesných ekosystémov sa podarilo zachovať predovšetkým vďaka snahe mnohých generácií lesníkov, ktorí lesy systematicky chránili, zveľaďovali a cieľavedome obhospodarovali.
Účastníci exkurzie vyzývajú tieto organizácie, aby upustili od štvavej kampane a aby svojou činnosťou prestali komplikovať už aj tak zložitú situáciu v kalamitou postihnutých lesoch Tatranské národného parku.
Účastníci exkurzie sú presvedčení, že jednostranná prezentácia problémov zo strany spomenutých mimovládnych organizácií a ich členov, bez  ich priamej zodpovednosti za stav lesov ako základnej zložky prírodného prostredia, bez
ich zodpovednosti za škody, ktoré vznikajú vlastníkom a obhospodarovateľom lesov je zavádzajúca a z pohľadu lesníckej verejnosti neprípustná.
V  Tatranskej Lomnici 25.apríla 2007, 73. účastníkov exkurzie


foto Boris Pekarovič
Lesy sú v dobrých rukách !  Zhromaždenie lesníkov SR pred Úradom vlády SR 16.5.2007
Vážený pán predseda vlády SR,
vážení páni ministri,
vážení páni poslanci,
vážené kolegyne, kolegovia,

Slovenská lesnícka komora ako profesijná a stavovská organizácia organizuje dnešné stretnutie s cieľom upozorniť našich najvyšších predstaviteľov, verejnosť i médiá na skutočnosti, ktoré v ostatnom období výrazným spôsobom zasiahli do života lesníckej komunity na Slovensku.
Lesy sú jednou z mála hodnôt, ktorou sa Slovensko môže úspešne prezentovať v celom európskom priestore. Druhovú pestrosť fauny, flóry a stabilitu lesných ekosystémov sa podarilo zachovať predovšetkým vďaka snahe mnohých generácií lesníkov, ktorí lesy systematicky chránili, zveľaďovali a cieľavedome obhospodarovali.
Lesníctvo na území Slovenska bolo jedným z prvých odvetví, kde sa začalo s riadeným systematickým obhospodarovaním už v 18. storočí. Výsledkom viac ako dvestoročného úsilia lesníkov je narastajúca výmera lesov, zvyšovanie zásob drevnej suroviny, funkčnej účinnosti, ako aj hodnotenia medzinárodných  organizácií, ktoré zaraďujú slovenské lesy z pohľadu kvality na popredné miesta v Európe. Slovenskí lesníci sa nemajú za čo hanbiť!
Mediálna kampaň a aktivity, ktoré proti lesníkom a obhospodarovateľom lesov odstraňujúcim následky živelnej pohromy z 19. novembra 2004 na území Kôprovej a Tichej doliny v Tatranskom národnom parku rozpútali niektoré mimovládne organizácie, resp. ich aktivisti je zarážajúca.
Je zarážajúca aj preto, lebo je to jednostranná prezentácia problémov zo strany zmienených mimovládnych organizácií a ich členov a sympatizantov, bez ich priamej zodpovednosti za stav lesov ako základnej zložky prírodného prostredia, bez ich zodpovednosti za škody, ktoré vznikajú vlastníkom a obhospodarovateľom lesov. Tak ako vlastníci lesa neboli účastníkmi procesu vyhlasovania chránených území v minulosti, tak aj nakladanie s ich majetkom a opatrenia, ktoré sa prijímajú v súvislosti s ich majetkom sa realizujú bez akceptácie ich pripomienok a stanovísk.
Rovnako neprijateľný je spôsob interpretácie odborných stanovísk, z ktorých sa účelovo vyberajú a zneužívajú niektoré informácie na ciele, ktoré nemajú s ochranou prírody nič spoločné.
Sme presvedčení o tom, že pracovníci lesnej prevádzky, vedy a výskumu v plnej miere spĺňajú odborné požiadavky na to, aby vedeli reálne posúdiť konkrétne situácie, ktoré sa v lesoch vyskytujú a zároveň realizovať opatrenia na čo najvhodnejšie vyriešenie problémov.
Osobitným problémom je prístup niektorých médií k prezentácii tejto problematiky a sprostredkovávanie informácií pre verejnosť. Informačná asymetria, neobjektívna až zavádzajúca v snahe ovplyvniť verejnú mienku v prospech tzv. ochrancov prírody, signalizuje nezáujem médií objektívne posúdiť a zhodnotiť prácu lesníkov. Lesníci sú prvými ochrancami prírody a dokázali si poradiť s náhodnými negatívnymi javmi v prírode aj v minulosti.
Lesnícka komunita dôrazne protestuje voči znevažovaniu svojej práce v očiach verejnosti ľuďmi, ktorých stanoviská sú nekompetentné, väčšinou nemajú oporu v odbornom zdôvodnení, resp. vedeckom základe. Je evidentné, že prioritu má snaha diskreditovať pracovníkov lesníckej prevádzky, vedy a výskumu. V súčasnom období sú to práve pracovníci štátnych lesov TANAPu, zajtra sa to môže opakovať kdekoľvek inde na
Slovensku. Odhliadnuc od súčasnej kampane proti odbornosti lesného personálu štátnych lesov TANAPu sa mnohí z  nás lesníkov veľmi často stretávame s kladením vážnych prekážok zo strany tzv. ochrancov prírody pri plnení pracovných úloh, ktoré sme povinní
zabezpečovať v zmysle zákona o lesoch. Vstupovanie „pseudoochranárov“ do legislatívnych konaní v oblasti lesníctva, do vyhotovovania lesných hospodárskych plánov a podobne, prináša samoúčelné komplikácie spôsobené ich neodbornosťou a snahou upozorniť na seba. Naša spolupráca so Štátnou ochranou prírody je v tomto smere podstatne konštruktívnejšia a jej stanoviská pokladáme za názor odborníkov.
Lesnícky stav vďaka svojej namáhavej, zodpovednej verejnoprospešnej práci požíval v minulosti väčšiu úctu a dôveru spoločnosti ako dnes. Urobme všetko preto, aby naša práca nebola dehonestovaná a pozícia lesníka sa vrátila tam, kam patrí.
My, lesníci, očakávame že Vláda Slovenskej republiky bude pri rozhodovaní o odborných otázkach, týkajúcich sa hospodárenia v lesoch a ich ochrany, vychádzať z odborných, vedou a praxou podložených informácií.

K nášmu stanovisku prikladáme:
- Výzvu slovenských vedcov k odstraňovaniu dreva z území Tichá a Kôprová dolina.
- Stanovisko odboru lesního hospodářství ČAZV k aktuálnímu dení v TANAPu.
- Tlačové vyhlásenie Pozemkového spoločenstva Bývalí urbarialisti obce Východná.
- Stanovisko členov Oblastnej lesníckej komory Banská Bystrica.
- Desať mýtov lesoochranárskych aktivistov o Tichej a Kôprovej doline a o ľuďoch, ktorí tu
   žijú.

V Bratislave 16. 05. 2007

VYHLÁSENIE PRE MÉDIÁ
Lesy sú jednou z mála hodnôt, ktorou sa Slovensko môže úspešne prezentovať v celom európskom priestore. Druhovú pestrosť fauny, flóry a stabilitu lesov sa podarilo zachovať predovšetkým vďaka snahe mnohých generácií lesníkov, ktorí lesy chránili, zveľaďovali a cieľavedome obhospodarovali. Výsledkom viac ako dvestoročného úsilia lesníkov je narastajúca výmera lesov, zvyšovanie zásob drevnej suroviny, funkčnej účinnosti, ako aj hodnotenia medzinárodných organizácií, ktoré zaraďujú slovenské lesy z pohľadu kvality na popredné miesta v Európe*. Slovenskí lesníci sa nemajú za čo hanbiť, naopak: sú na výsledky svojej práce hrdí!
Lesnícka komunita dôrazne protestuje voči znevažovaniu svojej práce v očiach verejnosti ľuďmi, ktorých stanoviská sú nekompetentné, väčšinou nemajú oporu v odbornom zdôvodnení, resp. vedeckom základe. Je evidentné, že prioritu má snaha diskreditovať pracovníkov lesníckej prevádzky, vedy a výskumu. V súčasnom období sú to práve pracovníci Štátnych lesov TANAPu, zajtra sa to môže opakovať kdekoľvek inde na Slovensku.
Mnohí z nás, lesníkov, sa veľmi často stretávame s kladením vážnych prekážok zo strany tzv. ochrancov prírody pri plnení pracovných úloh, ktoré sme povinní zabezpečovať v zmysle zákona o lesoch. Vstupovanie „pseudoochranárov“ do legislatívnych konaní v oblasti lesníctva, do vyhotovovania lesných hospodárskych plánov a podobne, prináša samoúčelné komplikácie spôsobené ich neodbornosťou a snahou upozorniť na seba. Naša spolupráca so Štátnou ochranou prírody je v tomto smere podstatne konštruktívnejšia a jej stanoviská pokladáme za názor odborníkov.
My, lesníci, sme si vedomí svojej zodpovednosti za stav lesov na Slovensku. Takmer 41% územia našej krajiny je pokrytých lesmi práve preto, lebo svoju prácu robíme na profesionálnej úrovni. Je našou povinnosťou postarať sa, aby  lesy prinášali úžitok aj budúcim generáciám. Musia sa však o ne starať skutoční odborníci. Preto sme tu, pripravení pokračovať v práci našich predchodcov. Lesy sú v dobrých rukách. V rukách lesníkov.                                                                                                       
* Pozn. Od roku 1970 vzrástla na Slovensku výmera lesov o takmer 6% a zásoby dreva v porastoch vzrástli o viac ako 38%.
Priemerná zásoba dreva v lesoch na Slovensku je 222 m³ na jeden hektár.
8. jún 2007 | Výzva Predstavenstva SLsK

Všetkým právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim v oblasti lesného hospodárstva

Aktuálna situácia v lesnom hospodárstve v podobe vzťahu štátu, ktorý si nedostatočne uvedomuje význam tohto odvetvia a neberie do úvahy špecifickú povahu vyplývajúcu z integrovaných funkcii, neustále sa znižujúci podiel štátnej podpory, je hrozbou, že základná úloha lesníctva, ktorou je zabezpečovanie dlhodobého rozvoja lesov, nebude môcť byť plnená.
Slovenská lesnícka komora si uvedomuje vážnosť tohto problému a v zmysle svojho zákonného postavenia chce aktívne vstupovať a ovplyvňovať procesy, ktoré môžu situáciu zmeniť.
Národný lesnícky program deklaruje reálne dlhodobé zámery odvetvia, je plne kompatibilný s Akčným plánom lesného hospodárstva, Európskej únie, so Spoločnou poľnohospodárskou politikou - Rozvojom vidieka... Je nevyhnutné zabezpečiť jeho schválenie vládou SR a Národnou radou SR, aby sa stal záväzným dokumentom s dlhodobou platnosťou. Riešenie aktuálnych problémov je deklarované v Programovom vyhlásení vlády SR, v dokumente, ktorý je  záväzkom vlády a ktorého odpočtom sa budeme zaoberať pred budúcimi parlamentnými voľbami.
Základným predpokladom pre aktívne, odborne fundované a spoločensky akceptovateľné vstupovanie do týchto procesov, je posilnenie členskej základne Slovenskej lesníckej komory. Členstvo v komore je nielen otázka profesijnej a stavovskej cti a hrdosti, ale aj otázka  účasti pri rozhodovaní o veciach spoločných, oprávnených záujmov v oblasti lesného hospodárstva. Myslíme si, že ohlasy a odozva na Verejné zhromaždenie lesníkov pred Úradom vlády SR dňa 16.mája 2007 sú dostatočným dôkazom toho, že Slovenská lesnícka komora má potenciál na to, aby aktívne obhajovala záujmy lesníkov.
Slovenská lesnícka komora vyzýva všetky právnické a fyzické osoby pôsobiace v oblasti lesníctva k podpore a k vstupu do jej radov.
Privítame každého, kto  prejaví úprimný záujem zapojiť sa do aktivít, smerujúcich k zmene postavenia lesného hospodárstva. Výsledky, história i tradície lesníctva na Slovensku si to iste zaslúžia.
                                                                      Lesu zdar !
                                                                                          Predstavenstvo SLsK
foto Boris Pekarovič