Slovak forestry chamber
Archív 2007
Výzva SLsK k slovenskej lesníckej verejnosti
Vážení kolegovia !
Nepriaznivý vývoj v lesnom hospodárstve SR, ktorého sme boli svedkami v ostatnom období, sa dostal do štádia, keď sa ukazuje ako nevyhnutné riešiť nahromadené problémy. Príčina tohto nepriaznivého vývoja spočíva v tom, že nie sú rešpektované  špecifiká lesného hospodárstva. Lesy sú súčasne producentom významnej trvalo obnoviteľnej suroviny, ale tvoria aj najvýznamnejšiu zložku životného prostredia a sú zdrojom ďalších úžitkových hodnôt a verejnoprospešných služieb. Význam lesov pre spoločnosť sa verbálne deklaruje, ale otázky majetkovej ujmy, ich finančného ohodnotenia a podpory zo strany štátu nie sú riešené.
Programové vyhlásenie súčasnej vlády vytvára priestor na to, aby sa riešili problémy v širšom kontexte, za účasti všetkých nárokových skupín, ktoré zabezpečia konsenzuálne skĺbenie  rozmanitých záujmov a súčasne vytvoria podmienky pre trvalo udržateľné  obhospodarovanie lesov
Najvýznamnejšou nárokovou  skupinou sú vlastníci neštátnych lesov, ktorých práva v minulých obdobiach neboli akceptované a doteraz pretrvávajú problémy s plným uplatňovaním vlastníckych práv.
Slovenská lesnícka komora ako neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená osobitným zákonom (Zákon č.259/1993 Z.z.), má záujem presadzovať oprávnené požiadavky lesníckeho stavu pri tvorbe a realizácii hospodárskej a sociálnej politiky v lesnom hospodárstve. Cieľom komory vzhľadom  na jej postavenie ako stavovskej organizácie je stať sa integrujúcou inštitúciou pre všetkých vlastníkov a  obhospodarovateľov lesa. Komora má ambície vystupovať ako zástupca vlastníkov a obhospodarovateľov lesov súkromných, cirkevných, obecných i štátnych, ako aj ďalších právnických a fyzických osôb, pôsobiacich v oblasti lesníctva z pozície nezávislosti a nestrannosti.
Máme záujem na tom, aby pre naplnenie týchto cieľov Slovenská lesnícka komora posilnila svoju členskú základňu. Táto problematika je stálou agendou komory, pretože počet členov nie je len jedným z kritérií váhy inštitúcie, ale aj veľmi významným faktorom pre schopnosť kvalifikovane posudzovať problematiku s prezentovaním čo najširšieho spektra stanovísk.
Valné zhromaždenie komory ako najvyšší orgán uložilo predstavenstvu nadviazať kontakt s lesníckymi inštitúciami a osobnosťami pracujúcimi v lesníctve a súvisiacich odboroch, s cieľom získania podpory pri presadzovaní spoločných záujmov lesníctva na Slovensku. Uvedomujeme si, že máme príležitosť pri napĺňaní Programového vyhlásenia vlády výrazne zasiahnuť a vstúpiť do procesov formovania novej lesníckej politiky a realizácie ďalších opatrení na zlepšenie stavu lesného hospodárstva.
Obraciame sa preto na Vás, vážené  kolegyne a kolegovia, ktorým nie je ľahostajný osud slovenského lesníctva a lesov,  na Vás, ktorých oslovuje termín „profesionálna hrdosť“ a „stavovská česť“, aby ste podporili snahu a zámery zatiaľ nie veľkej skupiny aktívnych členov komory vrátiť lesníctvu primeranú vážnosť, dôstojnosť a postavenie, adekvátne jeho významu pre spoločnosť.
Komora vo svojich radoch privíta každého, kto je ochotný pomôcť pri realizácii našich zámerov. Dlhodobá a bohatá tradícia lesníctva na Slovensku - odvetvia, ktoré ako jedno z prvých bolo funkčne organizované a legislatívne zabezpečené ako aj výsledky ktoré boli z hľadiska stavu lesa dosiahnuté - si zaslúži väčšiu pozornosť ako doteraz.
                                                                            Predstavenstvo Slovenskej lesníckej komory
Pripomienky SLsK k novele Zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch a odpoveď Lesníckej sekcie MP SR; pripomienky SLsK k Národnému lesníckemu programu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch a o zmene zákona č.217/2004 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.545/2004 Z.z. - zásadné pripomienky


Slovenská lesnícka komora na základe oznámenia zverejneného na internetovej stránke MP SR sa oboznámila s návrhom novely Zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch.
Po zohľadnení obsahu návrhu, poznatkov z realizácie zákona v lesníckej praxi, ako aj Programového vyhlásenia vlády SR, dáva Slovenská lesnícka komora k predmetnej veci nasledovné vyjadrenie:

1. Slovenská lesnícka komora sa stotožňuje s hodnotením jednotlivých ustanovení Zákona č.326/2005 Z.z., uvedenými v dôvodovej správe k návrhu novely uvedeného zákona. Z hodnotení jednoznačne vyplýva, že viaceré ustanovenia Zákona o lesoch sú zmätočné a v lesníckej praxi nerealizovateľné.
2. Na nedostatky Zákona o lesoch upozorňovala SLsK už pri jeho tvorbe a schvaľovaní, ako aj pri uvažovanej novele koncom roka 2005. Už v tomto období SLsK vyslovila názor, že ak sa majú nedostatky zákona odstrániť a tým zabezpečiť jeho využiteľnosť v lesníckej praxi, nie je to možné vykonať bez komplexného posúdenia platného zákona a poznatkov z jeho využívania v lesníckej praxi.
3. Po zohľadnení obsahu navrhovanej novely, ako aj jej dôvodovej správy SLsK dospela k názoru, že návrh novely nie je komplexný, a že nerieši všetky nedostatky platného Zákona o lesoch, napr. postup pri budovaní lesných ciest, problematiku budovania protipožiarnych pásov, majetková ujma v prípade líniových stavieb,  nejasnosti okolo záväznosti  pri vykonávaní jednotlivých lesníckych činností a pod. Uvedenú skutočnosť zvýrazňuje aj obsah Programového vyhlásenia vlády SR, v ktorom sa vláda SR okrem iného zaviazala zosúladiť Zákon o lesoch so súvisiacimi právnymi predpismi, vytvoriť legislatívne predpoklady na uhradenie ujmy a vytvorenie podmienok na dôslednú kontrolu ťažby dreva a hospodárenia v lesoch. Ani jeden z uvedených záväzkov nie je v návrhu novely Zákona o lesoch rozpracovaný.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti SLsK odporúča v prípadnej novele zákona riešiť len ustanovenia Zákona o lesoch, ktoré znemožňujú riadne hospodárenie v lesoch, napr. vyhotovovania a financovania LHP, uplatňovanie hospodárskych spôsobov a ich foriem. Ostatné problémové ustanovenia odporúča SLsK riešiť v rámci novej komplexnej právnej normy o lesoch.
Uvedené pripomienky považuje SLsK za zásadné.


S pozdravom                        
Ing. Ján Malko, CSc.
    predseda SLsKZáznam k vyjadreniu Slovenskej lesníckej komory z 22.2.2007 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch a o zmene zákona č.217/2004 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.545/2004 Z.z.


Slovenská lesnícka komora uplatnila k návrhu vyjadrenie, ktoré označila ako zásadné pripomienky.
MP SR prijíma k vyjadreniu SLsK nasledovné stanovisko:
Vyjadrenie obsahuje iba podnety, ktoré nie je možné považovať za pripomienky, pretože v zmysle čl.10, ods.1 legislatívnych pravidiel vlády je pripomienkou v určenej lehote uplatnený a zdôvodnený návrh na úpravu návrhu zákona. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo upresnenie pôvodného textu.
MP SR konštatuje, že predložený návrh zákona v nadväznosti na poznatky z jeho aplikácie spresňuje niektoré pojmy a postupy pri uplatňovaní zákona o lesoch a odstraňuje nejasnosti pri jeho aplikácii v praxi, čo potvrdzuje v rámci svojho vyjadrenia pod bodom 1 aj SLsK. Zameranie návrhu zákona je v súlade s odporúčaním SLsK v bode 4 vyjadrenia riešiť len tie ustanovenia zákona o lesoch, ktoré znemožňujú riadne hospodárenie v lesoch.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti MP SR konštatuje, že návrh zákona nie je v rozpore s podnetmi uvedenými vo vyjadrení SLsK.
SLsK bola na prerokovanie ich stanoviska napriek tomu pozvaná listom z 27.2.2007 č.1098/2007-410 na 1.3.2007. Z dôvodu ospravedlnenia bol dohodnutý náhradný termín na 7.3.2007. Aj napriek tejto skutočnosti SLsK telefonicky oznámila dňa 6.3.2007, že sa ho nezúčastní s tým, že naďalej zotrváva na svojom vyjadrení.

Bratislava, 7.3.2007
za MP SR:
Ing. Marián Ondrejčák, generálny riaditeľ lesníckej sekcie
JUDr. Juraj Krajčovič, sekcia legislatívy
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA
Študentská 20
960 01 Zvolen


Ministerstvo pôdohospodárstva SR Zvolen, 15.3.2007
Sekcia lesnícka
Dobrovičova 12
BRATISLAVA


Vec: Národný lesnícky program - pripomienky

SLsK sa oboznámila s návrhom Národného lesníckeho programu. Po podrobnom preštudovaní jednotlivých častí návrhu vyjadruje nasledovné stanovisko.
Národný lesnícky program je významným dokumentom, ktorého prijatie, schválenie a realizácia by malo priniesť pre lesnícky sektor stabilizáciu nielen pri plnení jasne definovaných hospodárskych cieľov, ale zároveň aj posilnenie a adekvátnu podporu pri plnení mimoprodukčných funkcií.
Dôsledné plnenie naplánovaných cieľov v jednotlivých prioritách prispeje aj k zvýrazneniu postavenia lesného hospodárstva.
SLsK považuje za veľmi významné dosiahnutie záväznosti jednotlivých priorít a ustanovení Národného lesníckeho programu bez ohľadu na politicko-spoločenské pomery a zmeny v SR. Je nevyhnutné deklarovať tento dokument v schvaľovacom procese ako dlhodobý, nadčasový, v súlade so špecifikom lesného hospodárstva, ktorým objektívne je výnimočne dlhá produkčná doba.
K jednotlivým častiam NLP máme nasledovné pripomienky:
1. V charakteristike súčasného stavu lesov a lesného hospodárstva vzhľadom na charakter dokumentu, odporúčame zvážiť, či je potrebné uvádzať detailne hospodárenie v jednotlivých rokoch. Vyvodzovať závery alebo trendy z posledných 2-3 rokov nepovažujeme za správne, pretože sa môže jednať o prechodnú záležitosť (napr. v rokoch 2004 a 2005 sa nesplnil ročný predpis prečistiek).
2. Úvodné, popisné časti jednotlivých priorít navrhujeme zostručniť. Podľa nášho názoru nie je potrebné uvádzať veci, ktoré sa dotýkajú len parciálnych problémov, časove obmedzených na krátke obdobia.
3. Z hľadiska posudzovania jednotlivých priorít považujeme za veľmi významnú prioritu č. 15 „Posilňovať medzirezortnú spoluprácu a koordináciu medzi politikami ovplyvňujúcimi lesy a lesné hospodárstvo“.
SLsK odporúča venovať mimoriadnu pozornosť priorite č.18 „Rámcové ciele v oblasti vypracovania a realizácie komplexnej stratégie a vytvárania zodpovedajúcich inštitucionálnych podmienok na zlepšenie systematickej práce s verejnosťou“.
    S pozdravom

Ing. Ján Malko, CSc.
predseda SLsK