Slovak forestry chamber
Aktuality
Cena Jozefa Dekreta Matejovie za rok 2018
Na XVII. Dni stromu v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu bola po 12. raz udelená Cena J.D.Matejovie za významný prínos pre slovenské lesníctvo. Spomedzi navrhovaných kandidátov ju získal Ing. Mikuláš Michelčík
(viac v záložke "Cena JDM")
foto Vlastimil Rezek
 
Povodeň 18.-19.7.2018  v "bezzásahových zónach" vo Vysokých Tatrách
foto Ján Slivinský
Popis fotografií (vždy zhora, zľava):

1. Kôprová dolina, Kmeťov vodopád
2. Tichá dolina, pri chate Tábor
3. NPR Javorová dolina - Meďodolský potok ústiaci do Javorinky
4. NPR Javorová dolina, tok Javorinka
5. NPR Javorová dolina, tok Javorinka
6. NPR Javorová dolina, tok Javorinka
7. NPR Javorová dolina
8. NPR Javorová dolina
9. 3. NPR Javorová dolina - Meďodolský potok ústiaci do Javorinky
Tlačová správa SLsK k udalosti
 
Prvý ročník podujatia „Žuhračka pre všetkých“ 12.6.2018
Nástup detí Otvorenie Len aby sme to prešli v zdraví... Moja labka je väčšia Na garmošku zahrali...
Poľovníctvo v priamom prenose So psíkmi sa je stále o čom rozprávať Učíme sa v prírode... Už zas nás skúšajú! Výklad musí zaujať poslucháčov
Ako to už býva, keď sa rozhodnete zorganizovať podujatie pod holým nebom, najneistejším prvkom vždy zostáva počasie. A tak sme 12.
júna 2018 s napätím očakávali, či sa nám podarilo vybrať ten správny deň na zorganizovanie prvého ročníka podujatia „Žuhračka pre
všetkých“. Veď minulý týždeň tu lialo ako z krhly a keby to malo pokračovať aj v tento deň, bola by to veru škoda pre nás všetkých, ako
organizátorov, tak i školy a školákov, ktorí sa podujali zúčastniť sa tejto novej zážitkovo-vzdelávacej akcii.
Pre nás, organizátorov z Oblastnej lesníckej komory Bratislava, je vždy obohacujúce, keď sa na takomto podujatí stretne celá „rodina“
lesníkov, poľovníkov a priateľov lesa, s ktorými nás spája spoločný vzťah k prírode a lesu osobitne.
Aj keď lokalita Žuhračky je obyvateľom okolia Levíc dobre známou oblasťou, stále má čo povedať všetkým, ktorí si toto miesto obľúbili.
Samotná chata Žuhračka uprostred Štiavnických vrchov pôsobí priam majestátne pokojne, ako tichý svedok udalostí, ktoré v minulosti
zažila. Jej história sa spája aj so sídlom a činnosťou partizánskej skupiny Sitno počas druhej svetovej vojny. Práve tento fakt bol jedným z
dôvodov, venovať jednu z mnohých vzdelávacích tém Žuhračke, ako významnému miestu protifašistického odboja. Aj vďaka praktickým
ukážkam bojov so skutočnými vozidlami z druhej svetovej vojny, dokonca s možnosťou prevezenia, možno povedať, že táto téma bola pre
všetkých účastníkov podujatia bez rozdielu veku jednou z najzaujímavejších. Navyše, ak bola doplnená o výklad priameho účastníka
Slovenského národného povstania prof. Jána Králika, ako aj ďalších členov Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov Levice a
Štátneho archívu v Nitre, pracoviska Levice. Praktické ukážky bojov nám sprostredkovala firma Jozef Hostinský - TASSAT prostredníctvom
konfederácie klubov vojenskej histórie Slovenska. Takéto vzdelávanie formu zážitku bolo pre všetky zúčastnené deti jedinečné.
Na ďalších tematických stanovištiach sa účastníci mohli prostredníctvom lesných pedagógov zo štátneho podniku LESY Slovenskej republiky a
jeho odštepných závodov Levice a Prievidza oboznámiť s prácou lesníkov.
Spoznávať druhy a hlasy našich vtákov a zvierat pomáhal účastníkom RSDr. Jozef Hlásnik, čestný predseda Okresnej organizácie
Slovenského poľovníckeho zväzu Levice.
Tému poľovníckej kynológie, ktorá bola venovaná ukážke výcviku a práci poľovníckych druhov psov pomohol zastrešiť štátny podnik LESY
Slovenskej republiky prostredníctvom odštepného závodu Topoľčianky.
Napriek podstatne odlišným podmienkam prírodného prostredia než aké máme v Štiavnických vrchoch, sa do programu podarilo zaradiť aj
tému záchrany a obnovy lesov našich veľhôr v správe Štátnych lesov Tatranského národného parku.
Ako sa pripravujú lesné hospodárske plány, podľa ktorých sa v lesoch vykonáva odborné obhospodarovanie lesov, ich obnova, ťažba ale aj
zalesňovanie, prezentoval Spolok taxátorov Slovenska na stanovišti venovanom lesníckej taxácii.
Ďalšou, nemenej zaujímavou oblasťou, bolo aj poskytovanie prvej pomoci v lese s praktickými ukážkami. Za odborný výklad k tejto téme
patrí vďaka dobrovoľníčkam Slovenského Červeného kríža, územného spolku Levice.
Za zorganizovanie celého podujatia patrí veľká vďaka predovšetkým vedeniu a zamestnancom štátneho podniku LESY Slovenskej republiky,
Odštepného závodu Levice, v obvode ktorého sa podujatie uskutočnilo a bez pomoci ktorého by ho sotva bolo možné uskutočniť. A
samozrejme veľká vďaka patrí aj všetkým organizáciám, inštitúciám a dobrovoľníkom, ktorí svojou prácou prispeli k jeho zdarnému
priebehu.
Celý deň nás sprevádzalo pekné počasie, dobrá nálada a veselý smiech detí.  A tak všetci bez rozdielu veku sme si z akcie „Žuhračka pre
všetkých“ odniesli množstvo príjemných a poučných zážitkov, vedomostí a inšpirácií. Nasledujúci rok by sme radi k tomuto prvému ročníku
akcie pridali ďalší. Veď čo viac obohatí srdce človeka, než úsmev na tvárach našich detí.

Ing. Jozef Dóczy, PhD.
predseda Oblastnej lesníckej komory Bratislava