Slovak forestry chamber
Aktuality
Cena Jozefa Dekreta Matejovie za rok 2018
Na XVII. Dni stromu v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu bola po 12. raz udelená Cena J.D.Matejovie za významný prínos pre slovenské lesníctvo. Spomedzi navrhovaných kandidátov ju získal Ing. Mikuláš Michelčík
(viac v záložke "Cena JDM")
foto Vlastimil Rezek
 
Povodeň 18.-19.7.2018  v "bezzásahových zónach" vo Vysokých Tatrách
foto Ján Slivinský
Popis fotografií (vždy zhora, zľava):

1. Kôprová dolina, Kmeťov vodopád
2. Tichá dolina, pri chate Tábor
3. NPR Javorová dolina - Meďodolský potok ústiaci do Javorinky
4. NPR Javorová dolina, tok Javorinka
5. NPR Javorová dolina, tok Javorinka
6. NPR Javorová dolina, tok Javorinka
7. NPR Javorová dolina
8. NPR Javorová dolina
9. 3. NPR Javorová dolina - Meďodolský potok ústiaci do Javorinky
Tlačová správa SLsK k udalosti
 
XX. stretnutie Klubu žien - lesníčiek pri Slovenskej lesníckej komore, Čierny Balog, 16. 8. 2018 do 19. 8. 2018
Úvod jubilejného - XX. stretnutia žien lesníčiek, ktoré sa konalo v dňoch od 16. 8. 2018 do 19. 8. 2018, sa začal krátkou ukážkou z filmu
Nevera po slovensky. Ukážka nebola premietnutá preto, aby sa stretnutie konalo v tomto duchu, ale z dôvodu, že sa dej odohráva v
prostredí krásnej slovenskej prírody v okolí Čierneho Balogu. A práve Odštepný závod Čierny Balog bol spoluorganizátorom stretnutia
žien - lesníčiek. Program bol zameraný predovšetkým na lesnícku problematiku, ale i na prírodné krásy tohto regiónu. Účastníci
stretnutia boli oboznámení s dobre známou vetrovou kalamitou v Osrblí v roku 1996. Ing. Jozef Černák, ktorý je poverený vedením
výrobného úseku na OZ Čierny Balog, spoločne s vedúcim LS Osrblie Ing. Igorom Schóberom, veľmi podrobne oboznámili účastníkov
stretnutia s priebehom spracovania uvedenej kalamity a zároveň so súčasným stavom kalamitou postihnutých porastov. Veľmi dobrým
spestrením výkladu tejto problematiky boli fotografie, ktoré zachytávali stav jednotlivých porastov postihnutých kalamitou. Pri ich
porovnaní so súčasným stavom všetci účastníci vyslovili  pochvalné uznanie tým, ktorí sa na spracovaní kalamity a následnom zalesnení
týchto porastov podieľali. Zvládli to dokonale. Čo sa týka iného pohľadu na hospodárenie - na bezzásahové územie, s tým sa mohli
účastníci stretnutia oboznámiť počas prehliadky Dobročského pralesa. Zaujímavosťou v tomto regióne Slovenska je to, že sa tu nachádza
takzvaný geografický stred Slovenska, a tým je vrch Hrb. Preto bolo akosi samozrejmé, že si túto príležitosť (byť v  tzv. strede Slovenska)
účastníci stretnutia nenechali ujsť. Ďalšou prírodnou krásou je Bystrianska jaskyňa, ktorá bola tiež našou zastávkou. Nachádzať sa v
Čiernom Balogu a nebyť v lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline, to snáď pre lesníkov - lesníčky nie je ani možné. Preto celý poldeň
stretnutia bol venovaný prehliadke skanzenu. A nielen prehliadke. Pri príležitosti XX. stretnutia žien lesníčiek bola v lesníckom
skanzene osadená drevená socha venovaná prvej známej žene lesníčke - Ing. Alžbete Némethyovej, o ktorej sme sa dozvedeli z
písomností pána Viliama Stockmanna. Účastníci stretnutia boli ubytovaní v hoteli Zerrenpach, ktorý sa nachádza pri biatlonovom areáli v
Osrblí. Preto prehliadka tohto areálu bola súčasťou stretnutia. Úplným bonusom na záver bola spoločná fotografia so sestrami
Fialkovými, reprezentantkami Slovenskej republiky v biatlone,  ktoré práve trénovali v tomto areáli.
Stretnutie žien lesníčiek prišiel pozdraviť aj bývalý predseda Slovenskej lesníckej komory pán Ing. Jaroslav Šulek a aktívne sa stretnutia
zúčastnil súčasný predseda Slovenskej lesníckej komory pán Ing. Milan Dolňan.
Veľké poďakovanie za perfektnú prípravu a dokonalé sprevádzanie počas stretnutia patrí Ing. Michalovi Kofirovi - vedúcemu Lesníckeho
skanzenu, Ing. Jozefovi Černákovi - poverenému vedúcemu výrobného úseku na OZ Čierny Balog  a Ing. Igorovi Schóberovi - vedúcemu
LS Osrblie. A na záver veľké ďakujem patrí Ing. Miroslavovi Pepichovi - riaditeľovi OZ Čierny Balog, ktorý celý program stretnutia
dokonale zmenežoval.